Home
23 . 03 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Stimați cetățeni,

Primarul Municipiului Fetesti, Sorin Gafițoi   De când am preluat mandatul de primar, pe 23 iunie 2016, am căutat să iau măsuri de eficientizare a activității Primăriei Municipiului Fetești, atât din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere logistic și al capitalului uman.
   Au fost demarate mai multe controale și verificări pentru cunoașterea exactă a realităților și informațiilor ce țin de UAT. Voi aminti faptul că la preluarea mandatului  de primar, în Fetești erau în jur de 35% străzi de pământ. Acest lucru trebuie remediat în cel mai scurt timp.
   Așa cum am promis, sunt și voi fi primarul tuturor feteștenilor. Viziunea mea pentru Fetești, se bazează pe sustenabilitate, pe administrarea eficientă și rațională a resurselor, pe transparență în luarea deciziilor și pe respect și empatie pentru fiecare cetățean. Nu admit și nu voi admite neseriozitatea lucrătorilor din subordine, a colaboratorilor sau a celor ce prestează diverse servicii municipiului Fetești. Raportul de față se vrea a fi un moment al reflecției, al punerii în oglindă a celor petrecute în ultimul an în UAT Fetești, prezentând în detaliu modul  în care au fost cheltuiţi banii publici, dar şi punerea în aplicare a promisiunilor făcute acum opt luni.
   Vreau, și sper că sunteți în asentimentul meu, ca municipiul nostru să cunoască o dezvoltare durabilă și creșterea gradului de civilizație, într-un cadru optim, european, în care toți feteștenii să beneficieze de un confort urban corespunzător, de bunăstare și de șanse egale de a-și urma visele.
   Vă mulțumesc și vă doresc la fel de mult succes în 2017, pe cât doresc și administrației pe care o conduc.

Cu stimă și respect,
Primarul dumneavoastră,
Sorin Gafițoi

Sursa: "RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI FETEŞTI  PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE PE 2016"

 
Anunt Nr.2516/15.03.2017
Joi, 15 Martie 2018 20:54
Anunt de participare
Pentru acordarea finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Fetesti pentru acrivitati nonprofit de interes general pentru anul 2018, pentru domeniile Sport, Culte Religioase si Asistenta Sociala


   Autoritatea finanţatoare Municipiul Fetesti, cu sediul în Fetesti, str. Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.1-4, jud. Ialomita, Cod Fiscal 4365077, tel. 0243-364410, fax 0243-361206, e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , în baza art.16 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2018, pentru domeniile: Sport, Culte Religioase si Asistenta Sociala.
   Suma alocată pentru anul 2018 este 253.000 lei, aprobată conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, repartizată în conformitate cu programul anual al finanţărilor nerambursabile, aprobat prin HCL nr.29/01.03.2018, astfel: Domeniul Sport 135.000 lei, Domeniul Culte Religioase 60.000 lei, Domeniul Asistenta Sociala 58.000 lei.
   Documentaţiile de referinţă, de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Metodologia Generală şi Ghidurile Solicitanţilor aferente domeniilor mai sus precizate, aprobate conform HCL nr. 67/09.05.2017 se pun la dispoziţie pentru consultare pe site-ul instituţiei www.primariafetesti.ro, secţiunea Finanţări Nerambursabile sau prin intermediul persoanelor desemnate  pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 (Fetesti, str. Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.1-4).

   Având in vedere :
-    aprobarea în  data  de 01.03.2018 a Programului  anual   al   finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2018;
-    aprobarea domeniilor de finanţare : sport, culte religioase si asistenta sociala in baza prevederilor Cap.III punct 9 alin.l din Metodologia Generala pentru atribuirea contractelor de finanţare neramburabila potrivit Legii nr.350/2005, aprobata prin HCL Fetesti nr.67/09.05.2017 : „Data  limită pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi 16 aprilie 2018 ora 16, la Registratura Municipiului Fetesti, din str. Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.1-4, jud. Ialomita .
   Perioada de depunere a proiectelor este 16.03.2018 – 16.04.2018 ora 16,00.
   Selecţia si evaluarea proiectelor depuse va fi făcuta de catre comisiile de evaluare pentru
fiecare domeniu de finanţare, in perioada 17.04.2018 orele 09,00 - 20.04.2018 orele 14,00.
   Se va acorda un termen de 3 zile lucratoare de la data publicării listei câştigătorilor pentru formularea de contestaţii. Acestea se soluţionează in termen de 3 zile de la data limita de depunere a contestaţiilor, de catre comisia de soluţionare a contestaţiilor.
   Aplicanţii vor depune cererile de finanţare pentru domeniile sport, culte religioase si asistenta sociala, conforme cu Ghidurile Solicitanţilor şi Metodologia Generală.
   Criteriile in baza cărora vor fi atribuite contractele de finanţare nerambursabila sunt: relevanta si coerenta, metodologie, capacitate de realizare, bugetul proiectului, participarea pârtilor, durabilitate si sustenabilitate.
   Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisiile de evaluare, lista finală a câştigătorilor urmând a fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Muncipiului Fetesti.
    Prezentul anunt a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.49/15.03.2018 Partea a VI-a.

 
Anunt 2.500/14.03.2018
Joi, 15 Martie 2018 20:52
Anunt atribuire paza si monitorizare (.pdf)
 
Anunt Nr. 2403/12.03.2018
Marţi, 13 Martie 2018 20:23
A N U N T
PRIVIND ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE MEDICINA MUNCII SI SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICA PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL U.A.T. MUNICIPIUL FETESTI, JUDETUL IALOMITA


COD CPV : 85147000 – 1  "Servicii de medicina muncii", 85121270 – 6 "Servicii de psihiatrie sau psihologie"

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. II - IV.
OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitionare de servicii de medicina muncii si servicii de  evaluare  psihologica pentru personalul din cadrul U.A.T. Municipiul Fetesti, jud. Ialomita
Valoare estimata totala: 12.000 lei, defalcata dupa cum urmeaza :
Lot 1 : Servicii de medicina muncii, COD CPV : 85147000 – 1, valoare estimata : 7000 lei
Lot 2 : Servicii de psihiatrie sau psihologie, COD CPV : 85121270 – 6, valoare estimata : 5000 lei
CRITERIU DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut.
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: data 23.03.2018, ora 10.00 la sediul Primariei Fetesti, Compartiment Registratura.
   Operatorii economici au obligatia de a oferta produsele conform specificatiilor solicitate in caietul de sarcini nr. 2326/09.03.2018, anexa la prezentul anunt.
   Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et. 2, Compartiment Registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.

Primar,
Sorin GAFITOI

DESCARCA: Caiet de sarcini (.pdf)

 
Nr.2418/12.03.2018
Luni, 12 Martie 2018 22:10

   In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:


PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Feteşti


   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Data afisarii
12.03.2018

 
Anunt "Registrul Local al Spatiilor Verzi - Municipiul Fetești"
Joi, 08 Martie 2018 20:54
ANUNŢ
privind etapa de informare şi participare a cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de
elaborarea şi luare a deciziilor pentru proiectul
"Registrul Local al Spatiilor Verzi - Municipiul Fetești"


   în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificări şi completări ulterioare, Primăria Municipiului Fetești anunţă publicul interesat începerea consultării publice cu privire la elaborarea documentaţiei strategice:

" Registrul Local al Spatiilor Verzi - Municipiul Fetești "

   în vederea consultării, persoanele interesate pot accesa documentaţia pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Fetești - http://www.primariafetesti.ro. Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare pe marginea documentului elaborat se primesc în scris, în termen de 12 (doisprezece) zile calendaristice de la data postării anunţului, la registratura Primăriei Municipiului Fetești, de luni până joi, între orele 08.00-16.30 si vineri între orele 08.00-14.00, persoană de contact Daniela JUGĂNARU, tel. 0243.364.410.

Direcția Strategie, Investiții,                                                     
Pregătire și Implementare Proiecte                                                       
Dir. Exc. Felicia BORDUȘANU    

Comp. Mediu - Calitate
Daniela JUGĂNARU

Primar
Sorin GAFITOI

 
Raport anual
Luni, 05 Martie 2018 20:45
RAPORT ANUAL FINANTARI 2017 - LEGEA 350 din 2005 (.pdf)
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 45
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Programul Operational Capacitate Administrativa
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 23-03-2018.
by Xtin Computers