Home
01 . 05 . 2017
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Stimați cetățeni,

Primarul Municipiului Fetesti, Sorin Gafițoi   De când am preluat mandatul de primar, pe 23 iunie 2016, am căutat să iau măsuri de eficientizare a activității Primăriei Municipiului Fetești, atât din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere logistic și al capitalului uman.
   Au fost demarate mai multe controale și verificări pentru cunoașterea exactă a realităților și informațiilor ce țin de UAT. Voi aminti faptul că la preluarea mandatului  de primar, în Fetești erau în jur de 35% străzi de pământ. Acest lucru trebuie remediat în cel mai scurt timp.
   Așa cum am promis, sunt și voi fi primarul tuturor feteștenilor. Viziunea mea pentru Fetești, se bazează pe sustenabilitate, pe administrarea eficientă și rațională a resurselor, pe transparență în luarea deciziilor și pe respect și empatie pentru fiecare cetățean. Nu admit și nu voi admite neseriozitatea lucrătorilor din subordine, a colaboratorilor sau a celor ce prestează diverse servicii municipiului Fetești. Raportul de față se vrea a fi un moment al reflecției, al punerii în oglindă a celor petrecute în ultimul an în UAT Fetești, prezentând în detaliu modul  în care au fost cheltuiţi banii publici, dar şi punerea în aplicare a promisiunilor făcute acum opt luni.
   Vreau, și sper că sunteți în asentimentul meu, ca municipiul nostru să cunoască o dezvoltare durabilă și creșterea gradului de civilizație, într-un cadru optim, european, în care toți feteștenii să beneficieze de un confort urban corespunzător, de bunăstare și de șanse egale de a-și urma visele.
   Vă mulțumesc și vă doresc la fel de mult succes în 2017, pe cât doresc și administrației pe care o conduc.

Cu stimă și respect,
Primarul dumneavoastră,
Sorin Gafițoi

Sursa: "RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI FETEŞTI  PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE PE 2016"

 
Anunt
Joi, 27 Aprilie 2017 20:58

   Avand in vedere prevederile Hotararii nr 1043 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind Sistemul national de transport al gazelor naturale si Regulamentul privind accesul al sistemele de distributie a gazelor naturale, pentru dezvoltarea retelei de distributie a gazelor naturale in cartierele Municipiulii Fetesti, este necesara depunerea urmatoarelor documente:
1. Cerere pentru acordarea accesului la sistemul national de transport al gazelor naturale (formularul se poate obtine de la xerox-primarie sau de pe situl ENGIE);
2. Act de proprietare (certificatul de urbanism, autorizatia de construire, contract de vanzare cumparare etc);
3. Copie de pe actul de identitate al proprietarului;
4. Acordul proprietarului - dupa caz.
   Solicitarile insotite de documentele mentionte vor si depuse la Primaria Municipiului Fetesti.

Primar,
Sorin Gafitoi

Anunt (format .pdf) DOWNLOAD

 
Testare si consemnare preturi
Marţi, 25 Aprilie 2017 20:32
Testare si consemnare de preturi (format .pdf) DOWNLOAD
 
Anunt de Licitatie Nr. 4024/20.04.2017
Vineri, 21 Aprilie 2017 19:14

   În conformitate cu prevederile prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Feteşti anunţă:

1.    La sediul Consiliului Local al Municipiului Feteşti, din str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, judeţul Ialomiţa, cod fiscal 4365077, telefon: 0243.364.410, fax: 0243.361.206, va avea loc, în data de 09.05.2017, ora 10:00, licitaţia publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii suprafeţei de 83,3379 ha păşune permanentă.

2.    Terenul, în suprafaţă de 83,3379 ha păşune, aparţinând domeniului privat al municipiului Feteşti, este amplasat în zonele Buliga (17,5555 ha), Feteşti Oraş (22,2172 ha), Vlaşca (29,5713 ha) şi Colonişti (13,9939 ha) şi se va închiria pe o perioadă de 7 ani, în conformitate cu caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 34/29.03.2017.

3.1.    În perioada 21.04.2017-05.05.2017, persoanele interesate pot obţine documentaţia de atribuire de la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, jud. Ialomiţa, Biroul Registru Agricol.
3.2.    În vederea participării la licitaţie, ofertantul va achita la casieria Primăriei municipiului Feteşti:
a.    20,00 lei reprezentând costul Caietului de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a păşunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Feteşti,
b.    100,00 lei reprezentând taxa de participare la licitaţie.
3.3.    Pot avea calitatea de locatari pentru terenuri agricole categoria de folosinţă păşune crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, având animalele înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor și în registrul agricol al municipiului Fetești, județul Ialomița.
3.4.    Prețul minim pornire a licitaţiei pentru închirierea pajiştii este de 25 lei/ha/an.
3.5.    Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 05.05.2017, ora 14:00.

4.1.    Data limită de depunere a documentaţiei de participare la licitaţie este 08.05.2017, ora 12:00.
4.2.    Documentaţia de participare la licitaţie va fi depusă la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, judeţul Ialomiţa, Compartiment Registratură, în două exemplare, original şi copie.

5.    Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 09.05.2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al Municipiului Feteşti.

6.    Anunţul de licitaţie se va transmite spre publicare instituţiilor abilitate în data de 20.04.2017.

PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI

Anunt de licitatie nr. 4024/20.04.2017 (format .pdf) DOWNLOAD

 
Anunt Nr.4022
Joi, 20 Aprilie 2017 16:00
PROCEDURĂ SELECȚIE PARTENERI 
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
Cererea de propuneri “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori” 
 
 
   În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare, aprobata cu modificări prin Legea nr. 105/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin H.G. nr 93/2016 și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență și în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. - Regiuni mai puțin dezvoltate “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”
   Primăria Municipiului Fetești, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru stabilirea unor parteneriate cu entități de drept privat și încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cererea de propuneri “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori”, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și pentru înființare GAL nou/adaptare GAL deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014 – 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1/Sprijin pregătitor.
   Astfel, având intenția de a înființa un G.A.L plasat sub responsabilitatea comunității locale, conform ghidului solicitantului, Primăria Municipiului Fetești organizează selecția de parteneri: reprezentanți ai sectorului public (APL-uri), sectorului privat (operatori economici, cooperative, furnizori de servicii, instituții de credit etc.), ai societății civile (ex. actori sociali relevanți, furnizori de servicii sociale în condițiile legii, ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, unități de cult etc.), cu activitate relevantă în domeniu și persoane fizice relevante din comunitatea vizată. 
   Procedura este întocmită în scopul prezentării modului de selectare a partenerilor, etape, criterii, proceduri de lucru, termene și orice alte aspecte administrative care sunt în sarcina exclusivă a Primăriei Fetești.
 
Ultima actualizare ( Miercuri, 26 Aprilie 2017 21:21 )
 
Anunt Nr. 3.859/18.04.2017
Marţi, 18 Aprilie 2017 10:49
PRIVIND FURNIZAREA, INSTALAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A UNEI CENTRALE TERMICE MURALE

COD  CPV : - 39715210-2 : „Echipament de incalzire centrala”

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI : Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a unei centrale termice murale si a instalatiei termice in vederea asigurarii incalzirii locuintei cu 2 camere situate in mun. Fetesti, str. Aleea Macilor, Vila Z7, parter, ap. 1, jud. Ialomita

Valoare estimata  : 6.100 lei.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data  26.04.2017, ora 15.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
 
   Furnizorul va realiza documentatia tehnica pentru obtinerea, in numele UAT Mun. Fetesti, a avizului obligatoriu de instalare a centralei termice pe care a livrat-o si autorizatia de functionare pentru centrala termica, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

   Centrala termica furnizata se va instala cu respectarea tuturor prescriptiilor tehnice si normelor in vigoare.

   Pentru a fi admisi, ofertantii trebuie sa depuna in cadrul ofertei urmatoarele :
- in copie, certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004;
- in copie, autorizatia emise de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) si valabila la data depunerii ofertei, din care sa rezulte ca este autorizat sa desfasoare activitati privind instalarea, montarea, repararea, intretinerea si verificarea tehnica in utilizare pentru centrala termica ofertata;
- in copie, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal/imputernicit din care sa rezulte ca ofertantul isi desfasoara activitatea respectand regulile obligatorii prevazute de reglementarile legale referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii in vigoare la nivel national, corespunzatoare domeniului de activitate al ofertantului.

   Pretul va fi exprimat in lei, cu si fara TVA si va include toate costurile, directe si indirecte, legate de incheierea si executarea contractului de lucrari.

   Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.

Primar,
Sorin GAFITOI
 
Anunt 3801,3802/12.04.2017
Joi, 13 Aprilie 2017 20:20

Anunt privind achizitionarea de PRODUSE DE BIROTICA SI PAPETARIE (.pdf)

Anunt privind achizitionarea de PRODUSE DE BIROTICA SI PAPETARIE - unitati protejate (.pdf)

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 39
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 27-04-2017.
by Xtin Computers