Home
22 . 09 . 2019
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Raport informare si consultare a publicului MAX
Marţi, 16 Aprilie 2013 12:52
RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII  PUBLICULUI
pentru P.U.D. "Construire depozit materiale de construcţii", str. Călăraşi

    Avand in vedere prevederile:
    Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism;
    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
    Legii nr. 52/2002  din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
    Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
    H.C.L. nr. 76 din 30.06.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si/sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului modificata cu H.C.L. nr. 103 din 28.07.2011,

    Se aduc la cunostinta publica masurile si actiunile desfasurate in scopul indeplinirii prevederilor legale privind informarea si consultarea publicului cu privire la continutul P.U.D. "Construire depozit materiale de constructii", pentru amplasamentul situat pe str. Calarasi, titular de proiect fiind S.C."MAX" S.R.L., dupa cum urmeaza:
- aducerea la cunostinta publica a emiterii Certificatului de urbanism nr. 274 din 30.10.2012 prin afisarea Listei certificatelor emise in luna octombrie, 2012 de catre Primaria Municipiului Fetesti la sediul institutiei si pe pagina proprie de internet, incepand cu data de 01.11.2012;
- publicarea in presă ("Mica publicitate", ediţia din 21.11.2012)  a Anunţului public de elaborare a primei versiuni a planului si de intenţie de obţinere a avizului de mediu in data de 21.11.2012;
- publicarea in presă ("Infoialomita", ediţia din 23.11.2012)  a Anunţului public de elaborare a primei versiuni a planului si de intenţie de obţinere a avizului de mediu in data de 23.11.2012;
- afişarea la sediul C.L. a Anunţului public de intenţie de obţinere a avizului de mediu: 11.2012;
- publicarea in presă ("Tribuna Ialomitei", ediţia din 15.01.2013) a Anunţului public de emitere a deciziei etapei de incadrare fara aviz de mediu in data de 15.01.2013;      - afişarea la sediul C.L. si pe pagina de internet a institutiei a Anunţului public nr. 2700 din 07.03.2013 privind depunerea documentatiei faza P.U.D. in scopul derularii procesului de informare si consultare a publicului: 07.03.2013;
- notificarea in scris a proprietarilor parcelelor vecine cu cea care a generat P.U.D. cu nr. 2728 din 07.03.2013;
- consultarea documentatiei aferente P.U.D. la sediul primariei, de catre una dintre partile interesate, dl. Banu Untaru Mihai Rareş, vineri, 15.03.2013;
-  afisarea  la sediul institutiei si pe pagina proprie de internet a Anuntului nr. 3331 din 25.03.2013 cu privire la rezultatele informarii si consultarii publicului, incepand cu data de 25.03.2013;
- transmiterea notificarii nr. 3332 din 25.03.2013 asupra rezultatelor informarii si consultarii publicului catre initiatorul documentatiei P.U.D.;
- elaborarea Raportului  informarii si consultarii publicului si publicarea pe pagina proprie de internet  incepand cu data de 16.04.2013.
Etapele urmatoare, a aprobarii si monitorizarii implementarii PUD, se vor desfasura potrivit prevederilor  Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si/sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat cu H.C.L. nr. 76 din 30.06.2011, modificata cu H.C.L. nr. 103 din     28.07.2011.
        

       Arhitect şef,                            Consilier superior,                                    
    Ing. Dănuţ Văleanu                        Ing. Liliana Badea


 
Anunt - Concurs
Marţi, 09 Aprilie 2013 14:29
SPITALUL MUNICIPAL,,Anghel Saligny’’ FETESTI
CONSILIUL DE ADMINISTRATI
E

   Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal,,Anghel Saligny’’ Fetesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Manager persoana fizica.
   Concursul se va desfasura in perioada 20-23 mai 2013,  la sediul Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny’’ Fetesti , judetul Ialomita, dupa cum urmeaza:
- 20.05.2013 – test grila , orele 13,00
- 23.05.2013– prezentarea proiectelor de management,orele10,00
   Criteriile de selectie a candidatilor persoane fizice constau in indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta;
2. sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
3. au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
4. nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
5. sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
6. nu au varsta de pensionare, conform legii.
   Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
1. cererea de inscriere;
2. copia actului de identitate;
3. copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
4. copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau in management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
5. curriculum vitae;
6. copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
7. adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificate “in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii;
8. cazierul judiciar;
9. adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
10. declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu securitatea inainte de anul 1989;
11. declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarire penala asupra sa;
12. copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
13. proiectul de management realizat de candidat;
14. chitanta de plata a taxei de participare la concurs.
   Cunatumul taxei de participare la concurs este de 500 lei si va putea fi achitata la biroul contabilitate al spitalului sau in contul:RO13TREZ3925041XXX000057 deschis la Trezoreria Fetesti (cod fiscal: 4365220).                   
   Dosarele de inscriere vor fi depuse la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal,,Anghel Saligny’’ Fetesti, str.Calarasi, nr.549, in perioada 18.04.2013-08.05.2013.
   Bibliografia de concurs, Temele-cadru pentru proiectul de management si Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica sunt afisate pe site-ul si la sediul Spitalului Municipal Fetesti si pe site-ul Primariei Municipiului Fetesti.

Consiliul de Adnministratie
al Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny’’ Fetesti  

Anunt (.doc)
Bibliografie concurs (.doc)
Regulament concurs (.doc)
Teme cadru (.doc)

 
Comunicat - CLSU 2013
Marţi, 09 Aprilie 2013 14:24
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență în data de 05.04.2013, ora 10,00, pentru a lua măsuri preventive, având în vedere creșterea cotelor apelor brațului Borcea.
   Măsurile care au fost adoptate în cadrul întâlnirii C.S.L.U. sunt:
•    Consolidarea digului din prima linie de apărare între GSPD și Fabrica de Alcool;
•    Verificarea liniei a II-a între Parcul Trandafirilor și Buliga;
•    Depozitarea de pământ de împrumut la zonele de trecere între GSPD și Parcul Trandafirilor;
•    CLSU Fetești a solicitat sprijinul Consiliului Județean Ialomița, pentru prima intervenție, constând în: 3 valuri de folie din polietilena, 7000 de saci de rafie și 2000 de litri de motorina.
   De asemenea, în perioada anterioară a fost cărat pamânt de împrumut în zonele joase ale digului din prima linie de aparare și a fost obturata breșa din digul al doilea din zona Buliga. Vineri au început și lucrările pentru supraînălțarea  digului dintre Fabrica de Alcool și Moară cu saci cu pamânt. Totodată a fost înființat un depozit de pamânt în spatele pieței din cartierul Fetești Oraș.
   Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Feteşti solicită cetăţenilor si în special cetăţenilor care posedă gospodarii în zona inundabilă (de la G.S.P.D. si pana la Buliga), următoarele:
- atitudine și spirit cetăţenesc ori de cate ori apar acte de distrugere sau de modificare lucrărilor de întărire a digurilor si anunţarea acestor evenimente la primăria Feteşti ,tel.0243364410 sau 0243362858;
-sprijinirea necondiţionată a structurilor care intervin pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor inundaţiilor;
   Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenta lansează aceasta avertizare ținând cont că debitele braţului Borcea vor fi crescătoare până in data de 11.04. 2013.

PREŞEDINTE C.L.S.U. ,
PRIMAR  MUNICIPIUL  FETEŞTI,
Gheorghe Catrinoiu
 
Comunicat - Lucrari DADP
Marţi, 09 Aprilie 2013 14:19
   Primaria municipiului Fetesti, la initiativa domnului Primar Gheorghe Catrinoiu, executa, ca in fiecare an, prin Directia de Administrare  a Domeniului Public lucrarile curente de primavara.
    Lucrarile au inceput pe data de 01 aprilie si constau in:
•    Imbunatatirea iluminatului public prin refacerea retelelor si completarea lampilor de iluminat;
•    Inlocuirea jardinierelor pentru spatii verzi si aranjamente florale;
•    Refacerea marcajelor rutiere;
•    Igienizarea copacilor prin dezinfectie – varuire ;
•    Refacerea stratului de vopsea pe gardurile de protectie si gardurile ornamentale;
•    Montarea gardurilor ornamentale in zonele in care nu au fost montate;
•    Inlocuirea si completarea  bancilor in zonele de agrement , spatii joaca, parcuri ;
•    Refacerea rampelor de handicap la trecerile de pietoni si traversarile de trotuare;
•    Refacerea trotuarelor in zonele unde acest lucru se impune;
•    Refacerea asfaltarii si a marcajelor in statiile de autobuz;
•    Fasonarea arborilor stradali in vederea vizibilitatii marcajelor rutiere;
•    Desfundarea si curatarea rigolelor de scurgere a apei pluviale;
•    Amenajarea spatiilor verzi la Spitalul Municipal Fetesti;
•    Repararea aparatelor de joaca in parcurile municipiului cat si la gradinite , camine , scoli ;
•    Amenajarea peluzelor, plantari si transplantari;
•    Intretinerea si igienizarea cladirilor aflate in administrarea Primariei Fetesti;
•    Repararea si igienizarea ghenelor de gunoi;
•    Refacerea asfaltarilor in zonele afectate de trecerea iernii;
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, face un apel către toți cetățeni municipiului Fetești să nu distrugă spațiile verzi, materialul dendrofloricol, mobilerul urban și să păstreze curățenia localității. În acest sens vor fi montate și avertizoare. De asemenea, in cadrul acestei campanii de curatenie se foloseste si forta de munca a celor care presteaza pentru Legea 416 ( privind venitul minim garantat ).
   Totodată, dacă sunteți martorii unei acțiuni de distrugere a spațiilor verzi, materialului dendrofloricol și a  mobilerul urban sesizați în cel mai scurt timp Poliția Locală la numărul de telefon 0733 / 449.900, a mai precizat edilul Feteștiului.
   Conform HCL 62 / 09.10.2008 completată de HCL 37 / 31.03.2010 pentru distrugere amenzile sunt cuprinse între 200 lei și 2000 lei .


PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt nr. 3.847
Joi, 04 Aprilie 2013 19:29

Nr. 3.847/data 04.04.2013

A N U N T
privind atribuirea contractului de servicii
SERVICII DE PAZA

AUTORITATEA CONTRACTANTA :  Primaria Municipiului Fetesti avand sediul in localitatea Fetesti, Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595.
PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Negociere fara publicare anunt , conform anexa 2B
CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE :Servicii de Paza in mun. Fetesti in anul 2013, Cod CPV:79713000-5
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  26.03.2013
CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut
NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : S.C. Strajeri Security S.R.L. cu sediul in Slobozia , B-dul. Matei Basarab, bloc MB13, sc.D, etaj5, ap.18, telefon/fax: 0243/230.321
PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  136.950lei
DATA PUBLICARII ANUNTULUI DE PARTICIPARE : -

Primar,
Gheorghe Catrinoiu

 
Anunt Nr.3.527
Joi, 28 Martie 2013 20:01
Nr.3.527 data 28.03.2013

A N U N T
privind atribuirea contractului de servicii
EVENIMENTE CULTURALE, SPORTIVE SI DE RECREERE  

                     
AUTORITATEA CONTRACTANTA :  Primaria Municipiului Fetesti avand sediul in localitatea Fetesti, Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595.
PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Negociere fara publicare anunt , conform anexa 2B (manifestari cultural artistice)
CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE :Servicii de organizare evenimente culturale, sportive si de recreere in mun. Fetesti in anul 2013, Cod CPV:92000000-1
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  05.03.2013
CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut
NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : S.C. Compania Mix Music Show S.R.L. cu sediul in Bucuresti , str. Dr. Grigore Taranu, nr.4, et. 1, ap.2, sector5, tel./fax : 031/4202000.
PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  438.630 lei
DATA PUBLICARII ANUNTULUI DE PARTICIPARE : -
                                                    
 Primar,
 Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Public - Dezbatere ICCO
Luni, 25 Martie 2013 13:56
   Primăria Municipiului Feteşti având sediul in Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF, Sc. A, et. II-IV, anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice asupra documentaţiei faza PUZ "Construire / infiintare parc panouri fotovoltaice, Mun. Feteşti, jud. Ialomiţa", pentru amplasamentul situat in Tarlaua 162/1, parcela 52; sola 162/1, parcela 53/1; sola 162/1; parcela 53/2, titular de proiect fiind S.C."ICCO SOLAR ENERGY" S.R.L., iar proiectant general S.C."MART STUDIO" S.R.L., dezbatere care va avea loc in data de 15.04.2013, orele 1000, la sala de şedinţe  din str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. IV.
   Documentele complete ale propunerilor conţinute in PUZ se pot consulta la sediul primăriei, Compartimentul Urbanism, et. III, cam. 6, zilnic, intre orele 800-1630 (luni - joi), respectiv 800-1400 (vineri).
   Observaţii, comentarii şi sugestii se primesc in scris la sediul Primăriei Mun. Feteşti, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Public
Luni, 25 Martie 2013 13:55
   Primăria Municipiului Feteşti având sediul in Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, Sc. A, et. II-IV, anunţă publicul interesat asupra rezultatelor informarii si consultarii privind continutului documentaţiei faza P.U.D. - "Construire depozit materiale de construcţii", pentru amplasamentul situat in Mun. Fetesti, str. Călăraşi,  titular de proiect fiind S.C."MAX" S.R.L. si face cunoscut faptul ca in perioada de consultare a publicului nu s-au inregistrat propuneri, observatii sau sugestii cu privire la continutul acestei documentatii.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Nr. 3.007/15.03.2013
Vineri, 15 Martie 2013 12:00
A N U N T
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
„ Serviciilor- de paza”  in municipiul Fetesti, in anul 2013


AUTORITATE CONTRACTANTA: Primaria Municipiului Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595
OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii de paza” in municipiul Fetesti, in anul 2013.
SURSA DE FINANTARE: Bugetul local
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , etj.4 , Birou achizitii
CLARIFICARI : Se pot obtine de la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , etj.4 , Birou achizitii
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 26.03.2013, ora: 10 la sediul Primariei Fetesti, Registratura
DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 26.03.2013, ora: 11, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, etj.4, Sala de sedinte

Primar,
Gheorghe Catrinoiu

Anunt (format .doc)

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior31323334353637383940UrmătorSfârşit »

Pagina 31 din 49
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 19-09-2019.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive