Home
16 . 08 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunturi PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 13 Februarie 2018 20:12

Anunt 1434/12.02.2018 - Locuinte Sociale (.pdf)

Anunt 1435/12.02.2018 - ANL (.pdf)

 
Dezbatere publica
Joi, 08 Februarie 2018 19:23

   Strategia de dezvoltare a Spitalului Municipal “Anghel Saligny” – Fetesti descrie abordarea acestuia asupra dezvoltarii organizationale aferente perioadei 2018 – 2021.
   Scopul strategiei de dezvoltare este de a imbunatati abilitatea organizației de a oferi excelență în domeniul asistenței medicale, impreuna cu capacitatea de a răspunde flexibil schimbării si un mediu de lucru în care personalul își poate desfășura activitatea la cel mai bun nivel calitativ in interesul pacientilor.
   Accentul se pune pe construirea capacității spitalului de a-și atinge obiectivele prin dezvoltarea planificată, îmbunătățirea și consolidarea strategiilor, structurilor și proceselor care conduc la eficiența organizațională.

Dezbatere publica: Strategia de dezvoltare pentru perioada 2018 - 2021 a Spitalului Municipal "Anghel Saligny" Fetesti - vers. 04 feb 2018 (format .pdf)

 
Anunt 976/30.01.2108
Marţi, 30 Ianuarie 2018 21:37
ANUNŢ
privind etapa de informare şi participare a cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de
elaborarea şi luare a deciziilor pentru proiectul "Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Fetești"- varianta consolidată


   în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificări şi completări ulterioare, Primăria Municipiului Fetești anunţă publicul interesat începerea consultării publice cu privire la elaborarea documentaţiei strategice:


"Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Fetești" - varianta consolidată


   în vederea consultării, persoanele interesate pot accesa documentaţia pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Fetești - http://www.primariafetesti.ro (format .pdf, 77,6MB). Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare pe marginea documentului elaborat se primesc în scris, în termen de 12 (doisprezece) zile calendaristice de la data postării anunţului, la registratura Primăriei Municipiului Fetești, de luni până joi, între orele 08.00-16.30 si vineri între orele 08.00-14.00, persoană de contact Daniela JUGĂNARU, tel. 0243.364.410.

PRIMAR
Sorin GAFIȚOI

Direcția Strategie, Investiții,Pregătire și Implementare Proiecte
Dir. Exc. Felicia BORDUȘANU
                                                                                             
Comp. Mediu - Calitate                                                                                                         
Daniela JUGĂNARU

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Fetești - varianta consolidată (format .pdf, 77,6MB)

 
Concurs - Documente
Joi, 25 Ianuarie 2018 15:40

Concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier clasa I, grad profesional principal - Directia Strategie, Investitii, Pregatire si Implementare Proiecte - Compartiment Monitorizare Servicii Publice.

Rezultat Constestatie (.pdf)

Raport Final al Concursului (.pdf)

 
Invitatie
Marţi, 16 Ianuarie 2018 20:25
   Asumându-ne obiectivele stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Fetesti propusă și aprobată de Consiliul Local - Modernizarea și dezvoltarea serviciilor de sănătate - Dotarea spitalului cu mobilier, aparatura și echipamente performante - va invitam joi, 18.01.2018, ora 11.00  la dezbaterea publica pentru proiectul cu titlul "Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului din structura Spitalului municipal Anghel Saligny Fetesti”, proiect propus spre finanțare POR 2014-2020 - Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale.
   La dezbatere sunt invitați tot cei interesați, in mod special cadrele medicale.
   Evenimentul va avea loc la Spitalulul Municipal Anghel Saligny și va fi coordonat de primarul municipiului Fetesti, Dl Sorin Gafitoi, viceprimarul localității Dl Laurențiu Sonchereche și va avea ca invitat pe domnul secretar de stat  Dr. Dan Octavian Alexandrescu, Ministerul Sănătății.
 
Anunt Nr. 329/11.01.2017 - Rezultat concurs
Joi, 11 Ianuarie 2018 19:22
   Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de Inspector clasa I grad profesional principal,  Compartiment Proceduri Operationale IT (format .pdf)
 
Anunt Nr.13.218 din 20.12.2018
Miercuri, 20 Decembrie 2017 20:05
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 20.01.2018 (proba scrisa), respectiv, 24.01.2018 (interviul), la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante de conducere de sef serviciu gradul II in cadrul Directiei Tehnice – Serviciul Tehnic-Organizare.

    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor până la data de 08.01.2018 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 22.01.2018 ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 24.01.2018 ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
A .Generale
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

B. Specifice:
a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice prevazute în fişa postului pentru care candidează: minim 2 ani;
b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, in domeniul stiintelor ingineresti;
c) absolvent de masterat sau studii postuniversitare in domeniul stiintelor juridice, administratiei publice, management, ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

               III.  ACTELE SOLICITATE CANDIDATILOR PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE
•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    curriculum vitae, model comun european;
•    copia actului de identitate;
•    copii ale diplomelor de studii, certificatelor si documente care atesta efectuarea unor specializari/perfectionari;
•    copia carnetului de munca si dupa caz, adeverinte eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.  

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin

Intocmit – Pana Daniela    inspector Resurse Umane    20.12.2017    

Bibliografie - sef serviciu Tehnic (.doc)
Bibliografie inspector principal Monitorizare servicii publice (.doc)
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 6 din 49
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Programul Operational Capacitate Administrativa
Organizare si Functionare
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 13-08-2018.
by Xtin Computers