Home
14 . 12 . 2019
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt Nr. 4255/22.04.2019
Marţi, 23 Aprilie 2019 22:33
A N U N T privind atribuirea contractelor de servicii avand ca obiect ֦ Servicii demedicina a muncii”  respectiv  ֦ Servicii de evaluare psihologica” pentru personalul din cadrul  U.A.T. Municipiul Fetesti

AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti, cu sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, Nr.595, Bl.CF3, Sc.A,  Et.2-4.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Procedura interna de atribuire pentru servicii ce fac parte din Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiille publice, cu modificarile si completarile ulterioare

CATEGORIA SI DESCRIEREA  SERVICIILOR  PRESTATE :
- Servicii de medicina a muncii  , Cod CPV:85147000-1– “Servicii de medicina a muncii”;
 -Servicii de evaluare psihologica, Cod CPV 85121270-6 : “Servicii de psihiatrie sau psihologie”

DATA ATRIBUIRII CONTRACTELOR  DE SERVICII:  17.04.2019

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR : pretul cel mai scazut

NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :
- 3, pentru servicii de medicina a muncii
- 2, pentru servicii de evaluare psihologica

DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTILOR CASTIGATORI :
-CMI Dumitru Iuliana cu sediul in  Constanta, Str. Celulozei, nr.1, Jud. Constanta- pentru servicii de medicina a muncii
- Cabinet Individual de Psihologie Gheorghiu R. Costel cu sediul in Mun. Fetesti, Str. Armatei, Bl.11, ap.6, Jud.  Ialomita - pentru servicii de evaluare psihologica

PRETUL CONTRACTELOR  DE SERVICII :  
-5.250  lei fara TVA, pentru servicii de medicina a muncii
-3.920 LEI fara TVA, pentru servicii de evaluare psihologica

DATA  PUBLICARII  ANUNTULUI  DE  PARTICIPARE : 15.03.2019   

Primar,
Sorin GAFITOI
 
Anunt Nr. 4271 / 22.04.2019
Luni, 22 Aprilie 2019 20:12
LISTA SCURTA CU CANDIDATII INSCRISI PENTRU POZITIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.TRANSBUS S.A. FETESTI (.doc)
 
Dispozitie
Luni, 22 Aprilie 2019 20:06
Dispozitie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare Fetesti (.pdf)
 
Anunt 4125
Miercuri, 17 Aprilie 2019 23:02
Anunt 4125/17.04.2019 - inchiriere teren arabil (.pdf)
 
Anunt Nr. 3998/12.04.2019
Vineri, 12 Aprilie 2019 20:59
   In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului referitor la concesionarea /închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Fetești (.doc)

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Data afisarii
12.04.2019

Primarul Municipiului Fetesti,
Gafitoi Sorin
 
Anunt 3970/12.04.2019
Vineri, 12 Aprilie 2019 14:02
Anunt initiere elaborare Plan Urbanistic Zonal (.pdf)
 
Anunț privind admiterea in Corpul expertilor electorali si pentru operatori calculator in sectii de votare
Miercuri, 10 Aprilie 2019 21:46
INFORMARE

*Ce reprezintă Corpul experților electorali? *
Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor din care sunt desemnați, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.
Persoanele înscrise în Corpul experților electorali participă automat la tragerile la sorți efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.

*Activitatea desfășurată de persoanele desemnate**este remunerată*.
În perioada funcţionării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerile europarlamentare din anul 2019, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și locţiitorii acestora se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 190 lei (190 lei x 5 zile = 950 lei).
În această perioadă, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori le asigură acestora plata salariului.
Primirea indemnizaţiei de mai sus (190 lei pe zi) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.
Pentru indemnizaţiile acordate se reține numai impozitul pe venit.
De asemenea, aceștia au dreptul în ziua votării la o indemnizaţie de protocol de 10 lei pentru apă și cafea.
În plus, persoanele care asigură predarea dosarelor la sediile birourilor electorale județeneau dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu biroul electoral județean.

*Cine poate fi expert electoral?*
Poate intra în Corpul experților electorali persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domeniiori cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

*Cum puteți face parte din Corpul experților electorali?*
Admiterea în Corpul experților electorali se face:
1. În cazul persoanei care a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia înainte de anul 2015 - *pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte sau locțiitor;
*2. În cazul persoanei care nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia- *pe bază de examen*.
Persoanele interesate pot depune cererile la primari, la prefect ori la Autoritatea Electorală Permanentă. *Cererile pot fi transmise și prin e-mail la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

*În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?*
Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă de verificare a competențelor format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, din care numai o variantă de răspuns este corectă.
Tematica pentru examenul de admitere și întrebările din care se vor genera subiectele pentru examen, cu răspunsurile corecte evidențiate, pot fi găsite la următoarele linkuri:
http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/SITE-Tematica-prezentare-detaliat--.pdf
http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/intrebari-CEE_05.pdf
Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.
Precizăm că examenul de admitere în Corpul experților electorali poate fi susținut și on-line. Persoanele care doresc să susțină examenul on-line trebuie să ne comunice această opțiune.
IMPORTANT! Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere, fără a mai îndeplini alte formalități.

CERERE DE ADMITERE CEE AVIZ FAVORABIL (.pdf)
Cerere-operator-calculator (.pdf)
 
Anunt de licitatie Nr.3823/09.04.2019
Miercuri, 10 Aprilie 2019 21:39
1. Informatii generale privind proprietarul:
   Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.    
            
 2. Informatii generale privind obiectul superficiei:
   a. Procedura aplicata pentru concesionarea prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață totala de 3919,00 mp, Str. Depoului, aprobată prin H.C.L. nr.184 din 28.11.2018.  
   b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de concesiune pentru terenul situat în Str. Depoului, din Municipiul Fetesti în suprafață totala de 3919,00 mp, compus din 9 loturi de teren, după cum urmează :

   (1). Lotul nr.1 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27014;
   (2). Lotul nr.2 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27015;
   (3). Lotul nr.3 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27016;
   (4). Lotul nr.4 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27017;
   (5). Lotul nr.5 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27018;
   (6). Lotul nr.6 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27019;
   (7). Lotul nr.7 în suprafata de  450 mp,transcris în cartea funciară  nr. 27020;
   (8). Lotul nr.8 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27021;
   (9). Lotul nr.9 în suprafata de 319 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27022;

   c. Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
   d. Durata concesionării este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala.
             
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
   a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, Direcția Tehnică – Compartiment Patrimoiu, Superficii începind cu data de 18.03.2019.
   b. Cheltuieli de instituire a superficiei:                   
- caiet de sarcini                 200,00 lei
- taxa de participare           100,00 lei
- garantia de participare    500,00 lei
   c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,88 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 17 din 27.02.2019 ( H.C.L. nr.18 privind taxele locale și a chiriilor, se revocă);
   d. data limita pentru obtinerea documentatiei : 22.04.2019, ora 12:00.  
            
4. Informatii privind ofertele:
   4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 24.04.2019, ora 12:00.
   4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
   4.3.Numarul de exemplare în care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.
            
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
25.04.2019, ora 11:00,  Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.
    
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 09.04.2019.        
                                                               
PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI
 
Anunt Nr. 3.598 /03.04.2019
Miercuri, 03 Aprilie 2019 21:22
A N U N T
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII  INTERNE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI  AVAND CA OBIECT „Servicii de paza”  SI  „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” IN MUN. FETESTI, JUD. IALOMITA, IN ANUL 2019, CONFORM ANEXEI NR. 2 LA  LEGEA NR.  98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE 
 
AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii de paza”; „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” in mun. Fetesti, jud. Ialomita, in anul 2019

SURSA DE FINANTARE: Bugetul local

VALOARE ESTIMATA :  347.000 lei fara TVA

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie pe site-ul UAT Municipiul Fetesti, respectiv www.primariafetesti.ro

CLARIFICARI : Se pot depune pe adresa de e-mail a UAT Municipiul Fetesti, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la nr. de fax 0243.361206, pana la data de 09.04.2019.

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI :  pana la data de 11.04.2019.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 17.04.2019, ora 10:00 , la sediul Primariei Fetesti, birou Registratura.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 17.04.2019, ora: 11:00, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4.
                                                        
Primar,
Sorin GAFITOI
I

ANEXA FORMULAR 5 (.doc)
Caiet de sarcini paza si monitorizare 2 (.pdf)
Declaratie cf. art. 63 alin. 1 paza si monitorizare (.pdf)
FORMULARUL 1 (2) (.doc)
FORMULARUL 2 (2) (.doc)
FORMULARUL 3 (2) (.doc)
FORMULARUL 4 (2) (.doc)
FORMULARUL 5 (.doc)
FORMULARUL 6 (.doc)
FORMULARUL 7 (.doc)
Model contract paza si monitorizare (.odt)

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 5 din 50
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 11-12-2019.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive