Home
25 . 06 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt 8673/29.08.2017
Marţi, 29 August 2017 22:32
Anunt 8673 din 29.08.2017 INFORMARE (.pdf)
 
Anunt 8154/10.08.2017
Miercuri, 16 August 2017 23:14

   In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:

   PROIECT DE HOTARARE privind darea în administrare a Sălii de Sport, situată pe strada Jandarmeriei, nr. 17, către Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Data afisarii
16.08.2017

Primarul Municipiului Fetesti,
Gafitoi Sorin

 
Anunt licitatie teren
Sâmbătă, 05 August 2017 10:14
1. Informatii generale privind concedentul:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.    
2. Informatii generale privind obiectul concesiunii:
a. Procedura aplicata pentru atribuirea  contractului de concesiune:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 86 din 28.06.2017.    
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de concesiune  pentru imobilul-teren intravilan in suprafata de 1044 mp,  situat in municipiul Fetesti, str. Depoului, judetul Ialomita, in vederea desfasurarii de activitati de prestari servicii.
c. Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.d. Durata sau termenul de concesiune este de 20 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, – Compartiment Patrimoiu, incepind cu data de  09.08.2017.
b. Cheltuieli de instituire a concesiunii:                   
- caiet de sarcini                      100,00 lei
- taxa de participare                 200,00 lei
- garantia de participare            500,00 lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,73 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 9 din 22.02.2017.
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 25.08.2017, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.08.2014, ora 12.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor: 31.08.2017, ora  11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  04.08.2017.        
                                                               
PRIMAR,
Sorin GAFITOI
 
Anunt licitatie spatiu grup sanitar
Sâmbătă, 05 August 2017 10:19
1. Informatii generale:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.       
2. Informatii generale privind obiectul inchirierii:
a. Procedura aplicata pentru atribuirea  contractului de inchiriere:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 81 din 28.06.2017.    
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de inchiriere  pentru imobilul-Grup Sanitar - Piateta Fetesti Gara - zona Bazar in suprafata 32,00 mp , situat in Fetesti , str. ANGHEL SALIGNY, jud Ialomita , cu destinatia de prestari servicii.            
c. Durata sau termenul de inchiriere este de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional semnat de ambele parti contractante.             
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, – Compartiment Patrimoiu, incepind cu data de  09.08.2017.
b. Cheltuieli de instituire a concesiunii:                     
- caiet de sarcini                      100,00 lei
- taxa de participare                 200,00 lei
-garantia de participare            500,00 lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,73 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 9 din 22.02.2017.
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 25.08.2017, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.08.2014, ora 12.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
31.08.2017, ora  13,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.


6.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  04.08.2017.
      
PRIMAR,
Sorin GAFITOI
 
Rezultate selectie dosare
Marţi, 23 Mai 2017 20:58
PROCES VERBAL
rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de muncitor necalificat I in cadrul Directiei Educatie, Cultura si Sport – Casa de Cultura - Muzeu
 

   Avand in vedere prevederile art.19 alin.(2) din Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice modificata prin HG 1027/ 2014, comisia de examen comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Functia

Institutia publica

Rezultatul selectiei desarelor

1

Ion Elena

Muncitor necalificat I

Primaria Mun.Fetesti

ADMIS

2

Visan Daniela

Muncitor necalificat I

Primaria Mun.Fetesti

ADMIS


•    Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 26.05.2017, ora 10:00, la sediul Primariei municipiului Fetesti din str. Calarasi nr.595 bl. CF3
•    Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art.20 din Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Pana Daniela, consilier.
•    Afisat astazi, 22.05.2017 ora 12:00, la sediul Primariei municipiului Fetesti

– presedinte: Calin Mariana
– membru: Popa Magdalena
– membru: Stanila Nicoleta
– secretar: Ciocoiu Luminita
 
Anunt Nr. 5171/19.05.2017
Vineri, 19 Mai 2017 20:35
Aprob,
Primar
Sorin GAFITOI 
                                 

TESTARE SI CONSEMNARE DE PRETURI


   Subsemnatul Capsuna Georgian, consilier – Compartiment Achizitii Publice din cadrul UAT MUNICIPIUL FETESTI, in baza referatului de necesitate nr. 4059/21.04.2017 am procedat la testarea si consemnarea de preturi de piaţa, în conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si si art. 43 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru achizitionarea serviciilor de elaborare a Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipii si Orase in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, actualizata, Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru Aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Legii nr. 350/2001, Ghidul Orientativ pentru Autoritatile Contractante din Romania pentru Pregatirea si Implementarea PMUD si Ghidul Specific pentru Prioritatea de Investitii 3.2 aferenta POR 2014/2020 si JASPERS, Cod CPV - 79311100-8 ”Servicii de elaborare de studii”.
   S-a publicat pe site-ul oficial al Primariei mun. Fetesti anuntul nr. 4514/04.05.2017 privind achizitionarea serviciilor aratate, in data de 04.05.2017, cu termen de depunere a ofertelor data de 12.05.2017, ora 13:00.  S-au primit  in termen oferte de la mai multi  operatori economici , după cum urmează:

 

Nr.
crt.
 Denumire servicii Cantitate 
SC SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL
Pitesti, b-dul Republicii, D5A - A - 24, jud. Arges
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL
Str. Padesu, nr. 70, et. 2, sector 4, Bucuresti
 1. Plan de Mobilitate Urbana Durabila 1 46.150 lei 52.500 lei

   Preturile de mai sus nu includ TVA.


   Serviciile de elaborare a Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipii si Orase se vor achizitiona de la SC SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL, Pitesti, b-dul Republicii, D5A - A - 24, jud. Arges, pentru suma de 46.150 lei.        
   Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut.
   Data: 19.05.2017
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE,    
Consilier CAPSUNA GEORGIAN

 
Anunt Nr. 5.095 din 18.05.2017
Joi, 18 Mai 2017 12:46
   Avand in vedere ca in anuntul nr. 4.506 din data de 04.05.2017, s-a strecurat o eroare materiala, in sensul ca functia de muncitor necalificat I, scos la concurs in data de 26.05.2017, respectiv, 29.05.2017, este pe perioada nedeterminata, nu determinata, asa cum a fost publicat in anuntul initial.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 8 din 47
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Programul Operational Capacitate Administrativa
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 21-06-2018.
by Xtin Computers