Home
02 . 04 . 2020
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt de licitatie Nr.3823/09.04.2019
Miercuri, 10 Aprilie 2019 21:39
1. Informatii generale privind proprietarul:
   Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.    
            
 2. Informatii generale privind obiectul superficiei:
   a. Procedura aplicata pentru concesionarea prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață totala de 3919,00 mp, Str. Depoului, aprobată prin H.C.L. nr.184 din 28.11.2018.  
   b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de concesiune pentru terenul situat în Str. Depoului, din Municipiul Fetesti în suprafață totala de 3919,00 mp, compus din 9 loturi de teren, după cum urmează :

   (1). Lotul nr.1 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27014;
   (2). Lotul nr.2 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27015;
   (3). Lotul nr.3 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27016;
   (4). Lotul nr.4 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27017;
   (5). Lotul nr.5 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27018;
   (6). Lotul nr.6 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27019;
   (7). Lotul nr.7 în suprafata de  450 mp,transcris în cartea funciară  nr. 27020;
   (8). Lotul nr.8 în suprafata de 450 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27021;
   (9). Lotul nr.9 în suprafata de 319 mp, transcris în cartea funciară  nr. 27022;

   c. Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
   d. Durata concesionării este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala.
             
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
   a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, Direcția Tehnică – Compartiment Patrimoiu, Superficii începind cu data de 18.03.2019.
   b. Cheltuieli de instituire a superficiei:                   
- caiet de sarcini                 200,00 lei
- taxa de participare           100,00 lei
- garantia de participare    500,00 lei
   c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,88 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 17 din 27.02.2019 ( H.C.L. nr.18 privind taxele locale și a chiriilor, se revocă);
   d. data limita pentru obtinerea documentatiei : 22.04.2019, ora 12:00.  
            
4. Informatii privind ofertele:
   4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 24.04.2019, ora 12:00.
   4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
   4.3.Numarul de exemplare în care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.
            
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
25.04.2019, ora 11:00,  Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.
    
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 09.04.2019.        
                                                               
PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI
 
Anunt Nr. 3567/ 02.04.2019 Transbus
Miercuri, 03 Aprilie 2019 21:10

Anunt privind selectia prealabila in vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie la S.C. TRANSBUS S.A. Fetesti

   Consiliul Local al Mun. Fetesti prin intermediul comisiei numita prin dispozitia primarului nr. 685/21.03.2019, la sediul Primariei Municipiului Fetesti organizeaza – selectia prealabila in vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie la S.C. TRANSBUS S.A.   Fetesti.
   Evaluarea si selectia prealabila se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor O.U.G. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a inteprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016 si in conformitate cu prevederile H.G. nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011,  ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararilor Consiliului Local al Mun. Fetesti aplicabile.
   Procedura de evaluare si selectie a candidatilor cuprinde doua etape :
- Etapa I - selectia dosarelor;
- Etapa II - interviu, pentru candidatii declarati '' admis '' dupa etapa I.
Criteriile de selectie sunt :
1. Indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin continutul dosarului de participare;
2. Abilitatile de comunicare;
3. Motivatia candidatului;
4. Capacitatea manageriala evaluata pe baza experientei anterioare si a competentelor specifice .
Conditii de participare :
- cunoasterea limbii romane scris si vorbit;
- experienta in administrarea/managementului unor intreprinderi publice profitabile sau a unor societati comerciale profitabile;
- studii superioare tehnice/economice/juridice/administrative de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- domiciliul stabil sau rezidenta in Romania;
- capacitatea deplina de exercitiu;
- nu intra sub incidenta art. 6 si art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Dosarul de participare trebuie sa contina obligatoriu :
1. Curriculum Vitae ( model european conform H.G. 1021/2004);
2. Cazier judiciar;
3. Copii dupa acte de studii ( pentru cei care au finalizat studiile in strainatate este necesara dovada echivalarii studiilor eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor);
4. Copie act identitate;
5. Copie carnet de munca / documente doveditoare;
6. Dovada numirii in calitate de administrator/manager ( unde este cazul );
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitare;
8. Declaratia pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala;
9. Proiectul unui plan de administrare care sa contina o propunere de strategie de administrare a societatii pentru al carui Consiliu se aplica ( maxim 2 pagini ). Proiectul planului de administrare va fi considerat oferta tehnica, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 109/2011;
Candidatii care au ocupat anterior functia de membru al Consiliului al S.C. TRANSBUS S.A.  Fetesti vor depune un Raport de activitate pentru perioada mandatului detinut. Candidatii reprezentantului autoritatii tutelare vor prezenta documentele originale la solicitarea comisiei numita prin dispozitia primarului nr.685 / 21.03.2019.
Candidaturile si documentele solicitate se vor depune in termen de 15 de zile de la data publicarii anuntului, la sediul Primariei Municipiului Fetesti, aflat in str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, et. I-IV, in plic inchis si sigilat.
Candidatii vor primi un numar de inregistrare si data depunerii candidaturii. Plicul va avea mentionat '' Candidatura pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSBUS S.A. Fetesti '', precum si numele, prenumele si domiciliul candidatului. Rezultatul selectiei initiale a dosarelor se va publica in termen de 5 zile lucratoare de la data limitata de depunere a acestora pe site-ul www.primariafetesti.ro . Candidatii care vor ramane pe lista scurta vor fi anuntati individual sa depuna o declaratie de intentie, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Candidatii declarati admisi la etapa initiala de selectie a dosarelor vor fi evaluati in cadrul unui interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmand sa fie anuntate telefonic.

Aprobat,
Primar,
Sorin GAFITOI

Serviciul Strategie, Dezvoltare
Ing.Luminita ILIE

Intocmit,
Comp.Monitorizare Servicii Publice
Marilena SOARE

 
Proiectul de Buget Local al Municipiului Fetesti pentru Anul 2019
Luni, 01 Aprilie 2019 20:58
Proiect Buget Local de Venituri si Cheltuieli 2019 (.pdf)
Proiect Lista Obiectivelor de Investitii 2019 (.pdf)
Proces Verbal Afisare Proiect Buget 2019 (.pdf)
Proiect Buget Autofinantate pentru Anul 2019 (.pdf)
Proiect Buget Spitalul Municipal Fetesti 2019 (.pdf)
Anunt 3421 din 01.04.2019 (.pdf)
Proiect Hotarare aprobare buget 2019 (.pdf)
 
Anunt Nr.3.061 /22.03.2019
Sâmbătă, 23 Martie 2019 09:00
Cod apel: POCA/125/2/2/Cresterea transparentei, eticii si integritatii în cadrul autoritatilor si institutiilor publice
Titlul proiectului: Formare, Dezvoltare, Responsabilizare pentru prevenirea coruptiei si asigurarea eticii si integritatii in administratia publica a Municipiului Fetesti
Cod proiect: 118782
Beneficiar: Municipiul FETESTI

Autoritatea contractantă: Municipiul FETESTI
Departamentul/Compartimentul Achizitii
Nr.3.061 /22.03.2019

A N U N T
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII  INTERNE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI  AVAND CA OBIECT ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ORGANIZARE ATELIERE DE LUCRU,  CONFORM ANEXEI NR. 2 LA  LEGEA NR.  98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE  


AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea etesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitionarea de servicii de organizare ateliere de lucru

SURSA DE FINANTARE: 98% Formare, Dezvoltare, Responsabilizare pentru prevenirea coruptiei si  asigurarea eticii si integritatii in administratia publica a Municipiului Fetesti, Contract 118782.
2% contributie proprie

VALOARE ESTIMATA :  20.000 lei fara TVA

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie pe site-ul UAT Municipiul Fetesti, respectiv www.primariafetesti.ro

CLARIFICARI : Se pot depune pe adresa de e-mail a UAT Municipiul Fetesti, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la nr. de fax 0243.361206, pana la data de 27.03.2019.

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI :  pana la data de 29.03.2019.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 04.04.2019, ora 10:00 , la sediul Primariei Fetesti, birou Registratura.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 04.04.2019, ora: 11:00, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4.

Primar,
Sorin GAFITOI

Caiet de sarcini organizare ateliere de lucru (.pdf)
FORMULARUL 1 (2) (.doc)
FORMULARUL 2 (2) (.doc)
FORMULARUL 3 (2) (.doc)
FORMULARUL 4 (.doc)
FORMULARUL 5 (.doc)
Model de contract (.doc)

 
ANUNTURI PUBLICE
Sâmbătă, 23 Martie 2019 08:53
   Anunt public privind rezultatele informarii si consultarii publicului privind documentatia PUZ -LOTIZARE CARTIER LOCUINTE (.pdf)
   Anunt public privind rezultatele informarii si consultarii publicului privind documentatia PUZ - Construire locuinta si spatiu comercial (.pdf)
 
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
Miercuri, 20 Martie 2019 14:18

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
ÎN CADRUL PROGRAMULUI “DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR” -APELUL NR.2 “EDUCATIE INCLUZIVA PENTRU COPII SI TINERI IN SITUATII DE RISC”

   UAT Municipiul Fetesti, dorește depunerea în calitate de solicitant a unui proiect în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, APELUL NR. 2“EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU COPII ȘI TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC”
   În conformitate cu:
   Cerinta privind-Crearea și implementarea relației dintre PP și partenerii de proiect va respecta legislația naţională aplicabilă și a UE privind achizițiile publice, articolul 8.15 din Regulament, precum și prevederile cap. V, art. 14 din OUG nr. 34/2017.Articolul 14 din OUG nr. 34/2017 prevede că entitățile publice din România care acționează ca PP să aplice o procedură transparentă și nediscriminatorie de selecţie a partenerului atunci când selectează o organizație neguvernamentală din România în calitate de partener de proiect
   Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
   prevederile OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare;
   Apelul deschis de proiecte "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc" – decembrie 2018
   Ghidul aplicantului, Apelul nr. 2, „Educatie Incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”  
   Metodologia privind selecția partenerilor privați pentru proiecte finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, elaborata de Primaria Mun. Fetesti

   UAT Muncipiul Fetesti, organizează selecția unui Partener pentru un proiect în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, APELUL NR. 2“EDUCAȚIE INCLUZIVĂPENTRU COPII ȘI TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC”
    Apelul de propuneri de proiecte se incadreaza in aria de program nr.8 ”Copii si tineri in situatii de risc” si contribuie la realizarea obiectivului specific al programului, care vizeaza cresterea gradului de incluziune sociala a copiilor si tinerilor din Romania.
   Partenerii  potentiali vor  atașa  la  dosar  o  serie  de  documente  privind  statutul  și experiența anterioară relevantă, în scopul evaluării capacității de implementare la nivelul întregului proiect. Partenerul se va implica activ si va contribui efectiv la implementarea proiectului, impartasind acelasi obiectiv cu Promotorul de proiect. In acest sens este necesar ca partenerul sa aiba capacitate de a actiona in domeniul proiectului, potrivit rolului asumat si in conformitate cu responsabilitatile legale sau statutul lui.

   Valoarea minima a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000euro, iar cea maxima este de 1.500.000euro. Rata grantului va fi in mod normal 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, cu exceptia cazului in care PP este o organizatie neguvernamentala (ONG), cand rata va fi de maximum 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului (minim 10% fiind asigurat de PP si/sau de parteneri, in conformitate ce Acordul de parteneriat incheiat). Data de finalizare a implementarii proiectelor finantate prin program este 31 august 2022, iar durata unui proiect este intre 18 si 36luni.
   Inscrierea candidatilor se face prin inregistrarea si depunerea personala a dosarului individual de participare la Serviciul Relatii cu Publicul, de unde va fi preluat de catre secretarul Comisiei de evaluare. Persoana de contact Ene Florin, E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Telefon: 0243-364410.
   Documentele necesare depunerii dosarelor de candidatura sunt anexate acestui anunt.

Anexa 1-cerere de participare (.doc)
Anexa 2-fisa partenerului (.doc)
Anexa 3-Declaratie pe proprie raspundere privind situațiile de excludere (.doc)
Anexa 4-Declaratie de angajament privind capacitatea financiara si operationala (.doc)
Anexa 5-Grila de evaluare (.doc)
Metodologie de selectie parteneri (.doc)

 
Anunt Nr. 2721/13.03.2019

A N U N T
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII  INTERNE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR AVAND CA OBIECT „Servicii de medicina muncii”  RESPECTIV „Servicii de evaluare psihologica” PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL U.A.T. FETESTI, CONFORM ANEXEI  NR. 2 LA  LEGEA NR.  98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE  

 

AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTELOR

-  „Servicii de medicina  a muncii”

-  „Servicii de evaluare psihologica”

COD CPV:

85147000-1  „Servicii de medicina a muncii”
85121270-6 „ Servicii de psihiatrie sau psihologie”

SURSA DE FINANTARE: Bugetul local

DOCUMENT JUSTIFICATIV:  -  Contract de prestari servicii

VALOARE ESTIMATA :  13.000 lei fara TVA, defalcata dupa cum urmeaza:
 Lot 1: Servicii de medicina a muncii,valoare estimata 7.500 lei
 Lot 2:Servicii de evaluare psihologica, valoare estimata  5.500lei

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie pe site-ul UAT Municipiul Fetesti, respectiv www.primariafetesti.ro
                                     
CRITERII DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut

CLARIFICARI : Se pot depune pe adresa de e-mail a UAT Municipiul Fetesti, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la nr. de fax 0243.361206, pana la data de 19.03.2019.

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI :  pana la data de 21.03.2019.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 27.03.2019, ora 10:00 , la sediul Primariei Fetesti, birou Registratura.
 
Ofertele pot fi depuse pentru unul sau ambele loturi.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 27.03.2019, ora: 11:00, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4.

Primar,
Sorin GAFITOI

Caiet de sarcini (.pdf)
Declaratie cf.art.63 alin.1 (.pdf)
FORMULARUL 1 (.doc)
FORMULARUL 2 (.doc)
FORMULARUL 3 (.doc)
FORMULARUL 4 (.doc)
FORMULARUL 5 (.doc)
Model contract prestari servicii de evaluare psihologica (.doc)
Model contract prestari servicii  de medicina a muncii (.doc)
 

Ultima actualizare ( Vineri, 15 Martie 2019 22:50 )
 
Anunt Nr. 2.661/12.03.2019
Marţi, 12 Martie 2019 23:08
 A N U N T
 PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII  INTERNE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI  AVAND CA OBIECT „Servicii de paza”  SI  „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” IN MUN. FETESTI, JUD. IALOMITA, IN ANUL 2019, CONFORM ANEXEI NR. 2 LA  LEGEA NR.  98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE  
  

AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii de paza”; „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” in mun. Fetesti, jud. Ialomita, in anul 2019

SURSA DE FINANTARE: Bugetul local 

VALOARE ESTIMATA :  347.000 lei fara TVA

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie pe site-ul UAT Municipiul Fetesti, respectiv www.primariafetesti.ro

CLARIFICARI : Se pot depune pe adresa de e-mail a UAT Municipiul Fetesti, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la nr. de fax 0243.361206, pana la data de 18.03.2019.

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI :  pana la data de 20.03.2019.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 26.03.2019, ora 10:00 , la sediul Primariei Fetesti, birou Registratura.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 26.03.2019, ora: 11:00, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4.

Primar, 
Sorin GAFITOI
 
 
Anunt licitatie publica Nr.2617/11.03.2019
Marţi, 12 Martie 2019 11:21
   U.A.T.Municipiul Fetești cu sediul în Municipiul Fetești, Str.Călărași, Nr. 595, Bl.CF3, Sc. A, Et. II-IV, Județul Ialomița, cod poștal 925150, în temeiul Hotarâri Consiliului Local nr. 185/28.11.2018, organizează în data de 03.04.2019 ora 11:00 licitație publică în vederea închirierii a 9 ( nouă) spații comerciale, din Hala Piața Agroalimentară Fetești –Gară, Parter, Str. Ardealului din Municipiul Fetești.
 
   Durata închirierii
   Închirierea se face pe perioadă de maxim 10 (zece) ani, prețul minim de pornire a licitației este de 19,16 lei/mp/lună pentru comerț, conform H.C.L.nr. 17 din 27.02.2019 (H.C.L. nr.18 privind taxele locale și a chiriilor, se revocă).
   Calendarul licitației
-până la data de 02.04.2019 orele 12:00 se vor depune documentele de capabilitate de către ofertanți;
   Documentele de capabilitate necesare pentru participarea la licitație sunt:
   Pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate:
a)copie lizibilă cu mențiunea ''conform cu originalul'' a certificatului unic de înregistrare la Registrul Comerțului;
b)copie lizibilă cu mențiunea ''conform cu originalul'' a Actului constitutiv;
c)copie BI/CI ale reprezentanților legali ai ofertantului;
d)copie lizibilă cu mențiunea ''conform cu originalul'' a ultimului bilanț contabil;
e)Certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice și Certificat fiscal eliberat de Primărie-Serviciul Impozite și Taxe, originale sau copii legalizate;
f)Certificat constatator pentru licitație, emis cu 30 de zile înainte de data licitației de către Oficiul Registrului Comerțului, original sau copie legalizată;
g)declarația pe proprie răspundere că în ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani;
h)declarația pe proprie răspundere că nu este în stare de lichidare voluntară, reorganizare judiciară sau faliment;
i)împuternicire pentru persoana participantă din partea ofertantului;
   Pentru persoane fizice:
a)copie de pe actul de identitate, număr de telefon;
b)Certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice și Certificat fiscal eliberat de Primărie-Serviciul Impozite și Taxe;
c) cazier judiciar.
   Documentele de capabilitate vor fi obligatoriu însoțite de:
1)declarație de participare la licitație;
2)taxa de participare participare 100 lei;
3)caiet de sarcini      100 lei;
4)garanția de participare la licitație de 100lei ;

   Ofertele se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Fetești în plic închis și sigilat, netransparent, pe care se va specifica: Oferta ''Licitație spatiu comercial pentru comerț’’ și va conține toate documentele prevăzute și se vor înregistra în ordinea primirii lor în registrul de intrări-ieșiri al Primăriei, precizându-se data, ora și minutul depunerii.
   Criteriul de selecție al ofertelor este ''prețul cel mai mare oferit''.
 
 PRIMAR,
 Sorin GAFIȚOI                                                                                                                  
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 7 din 47
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 01-04-2020.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive