Home
25 . 06 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt nr. 4800/11.05.2017
Joi, 11 Mai 2017 21:58
ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  2014 – 2020 – DMI 5.1. – SPRIJIN PREGĂTITOR


   Ca urmare a afisarii „Anuntului cu privire la rezultatul procedurii de selectie in vderea aplicarii unei cereri de finantare pentru proiecte implementate in cadrul POCA 2014-2020-DMI 5.1-Sprijin pregatitor” ,nr.4659/8.05.2017,a fost depusa de catre unul din participantii la procedura de selectie Contestatia nr.4719/9.05.2017,in termen,astfel cum prevede art.XV din PROCEDURA SELECTIE PARTENERI  in cadrul POCU 2014-2020 Cerere de propuneri „Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori”,nr.4022/20.04.2017.
   Analizand continutul Contestatiei ,pentru punerea in aplicare a prevederilor „Ghidului solicitantului-Conditii spefice de accesare a fondurilor „Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori ,AP5/PI9.vi/OS  5.1 REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE”( emis de AM POCU 2014-2020,care prevaleaza fata de Procedura de selectie adoptata de autoritatea locala), care la cap.1.4-Tipuri de solicitanti/parteneri eligibili,punct 1,alin 2      „ Parteneriatul pentru depunerea cererii de finantare in vederea accesarii finantarii pentru sprijinul pregatitor nu are personalitate juridica si va fi constituit din urmatorii actori relevanti : autoritatea publica locala, un ONG cu activitate specifica masurilor ce vizeaza comunitatile defavorizate si un operator economic” ,Comisia de evaluare  a decis admiterea Contestatiei si  refacerea  Raportului de selectie PARTENERI nr.4628/8.05.2017 si a Procesului verbal de evaluare oferte nr.4658/8.05.2017 .
   Ca atare,
candidații acceptați pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 „Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori ,AP5/PI9.vi/OS  5.1 REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE” sunt :

-   ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL AL ROMILOR “O DEL AMENCA”
-   S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L.
   Procesul verbal  de evaluare a ofertelor de selectie poate fi atacat in conditiile Legii 544/2004 la sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Ialomita


Primar,
Sorin GAFITOI

 
Nr.4659/8.05.2017
Luni, 08 Mai 2017 21:34
ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE
ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  2014 – 2020 – DMI 5.1. – SPRIJIN PREGĂTITOR


1.    Referințe:
•    Procedura aplicată: Selecția partenerilor în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
•    Numărul/ data anunțului și data publicării anunțului: 4022/20.04.2017

2.    Informații generale
a)    Legislația aplicabilă
•    Ordonanța de Urgență 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
b)    Calendarul procedurii:

Calendarul derulării procedurii de selecție

Data

Locul

Anunțul de selecție postat pe site-ul Primăriei Fetești

20.04.2017

Site-ul Primăriei

Solicitare de clarificări

Nu au fost

Nu este cazul

Răspuns la solicitarea de clarificări

Nu este cazul

Nu este cazul

Termen limită de depunere a dosarelor

05.05.2017 ora 14.00

Sediul Primăriei

Ședința de deschidere și evaluare a dosarelor

08.05.2017, ora 14.00

Sediul Primăriei

Publicarea rezultatelor procedurii de selecție

08.05.2017

Site-ul Primăriei

3.    Rezultate
În urma analizei dosarelor de candidatură primite în cadrul procesului de selecție, conform regulilor de selecție stabilite de procedura elaborată în acest sens și publicate în anunțul de selecție nr. 4022/20.04.2017, punctajele obținute de organizațiile care au depus dosare de candidatură sunt:
ONG-uri:
-    ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL AL ROMILOR “O DEL AMENCA”, 100 puncte;
-    ASOCIATIA FEMEILOR”PRO FAMILIA” IALOMTA, 70  puncte;
Operatori economici:
-    S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L. 100 puncte;
Candidații acceptați pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 DMI 5.1. sunt
-   ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL AL ROMILOR “O DEL AMENCA”
-    ASOCIATIA FEMEILOR”PRO FAMILIA” IALOMTA
-    S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L.

Primar,
Sorin GAFITO
I
 
Anunt 4506/04.05.2017
Joi, 04 Mai 2017 12:49
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 26.05.2017 –29.05.2017, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante contractuale de executie, de  muncitor necalificat I - perioada determinata.- Directia Educatie, Cultura si Sport – Casa de Cultura - Muzeu.

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 04.05.2017–18.05.2017 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 26.05.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 29.05.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
I .Generale
a) are cetăţenia română,cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minima  reglementata de prevederile legale;
Citeşte mai mult...
 
Anunt 4306/28.04.2017
Vineri, 28 Aprilie 2017 22:41
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 29.05.2017, respectiv 31.05.2017, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-IV, examen pentru promovarea in grad imediat superior celui detinut pentru urmatoarele functii publice de executie:
1.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior in cadru Birou Registru Agricol;
2.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior Birou Buget Contabilitate - Compartiment Contabilitate
3.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior Serviciul Impozite si Taxe – Compartiment Executare
4.    din inspector, clasa I, grad profesional asistent in inspector clasa I grad profesional principal Compartiment IT
5.    din politist locat, clasa I, grad profesional principal in politist local clasa I grad profesional superior Serviciul de Politie Locala – Compartiment cu Atributii in Activitatea Comerciala
6.    din politist locat, clasa I, grad profesional asistent in politist local clasa I grad profesional principal Serviciul de Politie Locala – Compartiment cu Atributii de Protectia Mediului
7.    din politist locat, clasa III, grad profesional principal in politist local clasa III grad profesional superior Serviciul de Politie Locala - Compartiment cu Atributii de Protectia Mediului
8.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala.

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se face până la data de 16.05.2017, la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 29.05.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-III;
•    interviul se va desfăşura în data de 31.05.2017, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     

●  sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care  promoveaza;
    ●  sa fi obtinut cel putin calificativul “ bine ” la evaluarea performantelor individuale  in ultimii 2  ani calendaristici;
●  sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile  prezentei legi.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
•    copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
•    cazier administrativ.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Sorin GAFITOI

Intocmit – Pana Daniela    Inspector Resurse Umane    27.04.2017
 
Anunt 4082/24.04.2017
Luni, 24 Aprilie 2017 22:38

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 25.05.2017 – 29.05.2017, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea     functiei publice vacante  de conducere de sef serviciu gradul II- Serviciul de Politie Locala.


I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor până la data de 15.05.2017 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 25.05.2017 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 29.05.2017 ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.


II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
A .Generale
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

B. Specifice:
a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice prevazute în fişa postului pentru care candidează: minim 2 ani ;
b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente in domeniul stiintelor juridice sau administrative;
c) studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

III.  ACTELE SOLICITATE CANDIDATILOR PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE
   formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie;
•    copie certificat de nastere’;
•    copia diplomelor de studii;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    copie carnet de munca/adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin


Intocmit - Ciocoiu Luminita    Consilier Resurse Umane    24.04.2017

 
Anunt
Joi, 27 Aprilie 2017 20:58

   Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 1.043 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi ale Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, pentru dezvoltarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în cartierele Municipiului Fetești (Colonoști, Fetești Oraș, Buliga), cei interesați trebuie să depună următoarele documente:

1.    Cerere pentru acordarea accesului la sistemul național de transport al gazelor naturale (formularul se poate obține de la xerox - primărie sau de pe situl ENGIE);
2.    act de proprietate (certificatul de urbanism, autorizația de construire, contract de vânzare-cumpărare, etc...)
3.    Copie după actul de identitate al proprietarului;
4.    acordul proprietarului - după caz.
   
   Solicitările însoțite de documentele menționate, vor fi depuse la Primăria Municipiului Fetești.

Primar,
Sorin Gafitoi

Ultima actualizare ( Miercuri, 03 Mai 2017 21:01 )
 
Testare si consemnare preturi
Marţi, 25 Aprilie 2017 20:32
Testare si consemnare de preturi (format .pdf) DOWNLOAD
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 9 din 47
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Programul Operational Capacitate Administrativa
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 21-06-2018.
by Xtin Computers