Home
17 . 02 . 2019
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt Nr. 6328 din 18.06.2018
Miercuri, 11 Iulie 2018 22:18
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 17.07.2018, respectiv 19.07.2018, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-IV, examen pentru promovarea in grad imediat superior celui detinut pentru urmatoarele functii publice de executie:
1. din inspector, clasa I, grad profesional asistent in inspector clasa I grad profesional principal in cadru SPAS-Compartiment Asistenta Sociala;
2. din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior serviciul Impozite si Taxe – Compartiment Inspectie Fiscala;
3. din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior, Directia Economica-Birou Buget Contabilitate, Compartiment Contabilitate;
4. din inspector, clasa I,  grad profesional principal,  in inspector clasa I grad profesional superior-Serviciul Public de Evidenta Persoanelor, Compartiment Stare Civila;
5. din politist local clasa I grad profesional principal in politist local clasa I grad profesional superior, Serviciul de Politie Locala, Birou Ordine si Liniste, Paza Bunurilor;
6. din politist local clasa I grad profesional asistent in politist local clasa I grad profesional principal, Serviciul de Politie Locala, Birou Ordine si Liniste, Paza Bunurilor;
7. din politist local clasa I grad profesional asistent in politist local clasa I grad profesional principal, Serviciul de Politie Locala, Compartiment Constructii si Afisaj Stradal;
8.din inspector, clasa I, grad profesional asistent in inspector clasa I grad profesional principal, Directia Tehnica, Compartiment Achizitii;
I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
depunerea dosarelor se face până la data de 09.07.2018, la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
proba  scrisă se va desfăşura în data de 17.07.2018 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-III;
interviul se va desfăşura în data de 19.07.2018 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III.
II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
●  sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care  promoveaza;
●  sa fi obtinut cel putin calificativul “bine” la evaluarea performantelor individuale  in ultimii 2  ani calendaristici;
●  sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile
prezentei legi.
III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
-formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
-adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
-copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
cazier administrativ.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Sorin GAFITOI

Intocmit
Ciocoiu Luminita
Inspector Resurse Umane
 
Anunt Nr. 7429 / 06.07.2018
Vineri, 06 Iulie 2018 20:08
   Având în vedere evoluţia pestei porcine africane la nivelul judeţelor Tulcea şi Satu Mare şi confirmarea primelor focare de boală la porci domestici din gospodăriile populaţiei în judeţele Brăila şi Constanţa, pentru a preveni apariţia unor focare/cazuri de pesta porcină africană pe teritoriul judeţului Ialomiţa, aducem la cunoştinţa locuitorilor din municipiul Feteşti cu privire la obligaţiile pe care le au în conformitate cu prevederile legale:
- toţi proprietarii de porcine au obligativitatea anunţării imediate, către medicul veterinar concesionar sau oficial, Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa (telefon 0243.231.069) sau Primăria Municipiului Feteşti (telefon 0243.364.410) a oricărei suspiciuni de boală (animale bolnave) sau a oricărui caz de mortalitate înregistrată în efectivele de porcine;
- notifică medicul veterinar concesionar cu privire la obţinerea de animale prin cumpărare sau fătare;
- notifică medicul veterinar concesionar cu privire la crotalierea animalelor existente în exploataţie;
- se interzice cu desăvârşire cumpărarea sau achiziţionarea, sub orice formă, de carne de porc sau produse din carne de porc, domestic sau mistreţ, din locuri sau de la persoane neautorizate sanitar-veterinar;
- tratamentele asupra animalelor bolnave vor fi efectuate doar de către persoane care au competenţe sanitar-veterinare;
- toţi porcii domestici vor fi ţinuţi în adăposturile lor, izolaţi de porcii sălbatici;
- se vor evita mişcările de animale între exploataţii (vânzări/cumpărări); în cazul în care aceste mişcări sunt necesare, ele vor fi efectuate doar după inspecţia clinică a animalelor şi eliberarea documentelor veterinare de către medicul veterinar de liberă practică care îşi desfăşoară activitatea pe raza localităţii;
- respectă strict măsurile de igienă (schimbarea hainelor şi a încălţămintei cu care s-au electuat deplasări în fondurile de vânătoare) de către persoanele care intră în contact cu porcii sălbatici;
- este strict interzisă administrarea în hrana porcinelor existente în exploataţii a resturilor alimentare provenite din gospodăria proprie sau din alte surse;
- proprietarii de porcine de pe teritoriul municipiului Feteşti trebuie să se adreseze Circumscripţiei Sanitar-Veterinare şi Primăriei Municipiului Feteşti pentru declararea şi înregistrarea efectivelor de animale, întrucât, dacă vor suferi pagube la suspicionarea sau confirmarea bolii prin aplicarea măsurilor de control specifice ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile, beneficiază de despăgubiri, potrivit legii, doar persoanele care deţin animale cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare (cu referire la declararea şi înregistrarea obligatorie în registrul agricol şi în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor).

Şef birou Registru Agricol,
Claudia CIUCIULĂ
 
Anunt - Ocupare posturi vacante
Miercuri, 04 Iulie 2018 21:38

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 03.08.2018 (proba scrisa), respectiv, 06.08.2018 (interviul), la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante de executie:


1. consilier clasa I grad profesional superior in cadrul Directiei Texnice – Compartiment Achizitii;
2. consilier clasa I grad profesional debutant in cadrul Directiei Strategie,Investitii, Pregatire si Implementatre Proiecte, Serviciul Strategie Dezvoltare, Compartiment Dezvoltare Investitii, Lucrari Publice.


I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
depunerea dosarelor : 04.07.2018-23.07.2018 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
proba  scrisă se va desfăşura în data de 03.08.2018  dupa cum urmeaza :
- consilier clasa I grad profesional superior : ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
- consilier clasa I grad profesional debutant : ora 13,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
interviul se va desfăşura în data de 06.08.2018 dupa cum urmeaza :
-consilier clasa I grad profesional superior : ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
-consilier clasa I grad profesional debutant : ora 13,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;

Citeşte mai mult...
 
Anunt Nr. 6875/25.06.2018
Marţi, 26 Iunie 2018 16:33
TESTARE SI CONSEMNARE DE PRETURI


   Subsemnata Stan Simona, inspector asistent II – Compartiment Achizitii Publice din cadrul UAT MUNICIPIUL FETESTI, in baza referatului de necesitate nr. 58.695/24.05.2018 am procedat la testarea si consemnarea de preturi de piaţa, in vederea achizitionarii de echipamente de securitate si video, necesare pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul Compartimentului de Evidenta a Populatiei si Stare Civila, UAT Municipiul Fetest
CODURI CPV :
- 32323500-8 : „Sistem video de supraveghere”
- 35121700-5 : „Sisteme de alarma”
- 51314000-6 : „Servicii de instalare de echipament video”

   S-a publicat pe site-ul oficial al Primariei mun. Fetesti anuntul nr. 6.534/19.06.2018 privind achizitionarea produselor aratate, cu termen de depunere a ofertelor data de 25.06.2018, orele 15.00.  Valoare estimata : 3.500 lei. Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut.
   S-a primit  in termen o singura oferta, după cum urmează:

 Nr.

crt.

Denumire servicii

 Cantitate

ELSA SECURITY SRL

Str. Cosminului, nr. 3, Slobozia, jud. Ialomita

 

1.

    Achizitionarea de echipamente de securitate si video

1.

 

3.300

   Preturile de mai sus nu includ TVA.
   Avand in vedere cele aratate mai sus,  achizitionarea de echipamente de securitate si video pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul Compartimentului de Evidenta a Populatiei si Stare Civila, UAT Municipiul Fetesti se va realiza de la SC ELSA SECURITY SRL Slobozia.

Data: 25.06.2018
                                                      
DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA,
Ing. GABOR MUGUREL GABRIEL

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE,
Insp. STAN SIMONA

 
Anunt Nr.6038 /11.06.2018
Luni, 11 Iunie 2018 21:35
   In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:


   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Data afisarii
11.06.2018

Primarul Municipiului Fetesti,
Gafitoi Sorin
 
S.C. DRUMURI MUNICIPALE SRL FETESTI - A N U N T POST VACANT - DIRECTOR
Marţi, 05 Iunie 2018 11:39
NR.286/ 04.IUNIE 2018
                                                                       
A N U N T
POST VACANT -  DIRECTOR

1.CERINTE  GENERALE :
a. Sa cunoasca limba romana si termenii de specialitate,
b. Sa fie apti pentru functia/meseria ce urmeaza sa o ocupe , din punct de vedere al sanatatii, in baza avizului emis de medicul de familie,
c. Studii si vechime necesare precum si specializarea ocuparii functiei,
d. Sa nu fi avut C.I.M.desfacut pentru abateri disciplinare,
e. Sa nu fi avut condamnari penale pentru care nu a intervenit reabilitarea sau alte cazuri speciale,
f. Abilitati de comunicare si relationare;

2. CERINTE   SPECIFICE :
a. Nivelul studiilor- de lunga durata in ;
    Absolvent al unei facutati de management economic, industrial, managementul  organizatiei – studii de lunga durata cu diploma ;
    Absolvent al unei facultati tehnice de constructii cai ferate, drumuri si poduri- studii de lunga durata cu diploma;
b. Candidatii trebuie sa aiba cel putin 5 ani vechime in domeniul constructiilor, infrastructurii rutiere, management  sau functii de conducere,
c.Cunostinte de legislatie in domeniul constructiilor si managemebntului industrial si economic;
d.Abilitati de comunicare si relationare,
e.Spirit de ordine si disciplina.

3. COMPONENTA DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS
a. Dosar plic
b.Cerere de inscriere la concurs adresata Consiliului de Administratie al Drumuri Municipale SRL Fetesti
c.Copie act identitate,
d.Acte studii – original sau copie legalizata,
e.Cazier judiciar  valabil in original sau copie legalizata,
f.Adeverinta medicala – apt munca de la medicul de familie – original ,
g.Curriculum vitae la zi - europass
4.TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS SE GASESC PE SITE-UL PRIMARIEI FETESTI-IALOMITA
5.Dosarele de concurs se vor depune la sediul S.C.Drumuri Municipale SRL FETESTI- str.Calarasi nr.547A.- Jud.Ialomita.
6. Data limita de depunere a dosarelor: 15.06.2018.
 
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. Drumuri Municipale SRL Fetesti

Tematica, bibliografie (.doc)
 
Anunt Nr. 5663/31.05.2018 Email
Joi, 31 Mai 2018 11:29
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FETESTI IN ANUL 2018

1.    Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Fetesti, cod fiscal
4365077, cu sediul in Municipiul Fetesti, str. Calarasi,  Bl. CFR3 sc. A, et. II-IV,  telefon: 0243.364410,e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
2.    Procedurea de atribuire aplicata : evaluarea si selectionarea proiectelor.
3.    Proiectele depuse presupun activitati nonprofit de interes local.
4.    Data atribuirii contractelor : 26.05.2018.
5.    Criteriul atribuirii : HCL  Fetesti nr.29/01.03.2018 privind aprobarea Programului anual de  finanţare nerambursabila de la bugetul local al Municipiului Fetesti pentru activităţi nonprofit de interes general aferent anului 2018,  H.C.L. Fetesti nr.77/23.05.2018 privind aprobarea rezultatului sesiunii de selectie a proiectelor finantate conform Legii nr.350/2005 pe anul 2018,  si Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
6.    Numarul proiectelor depuse : 10 proiecte.
7.    Denumirea solicitantilor declarati castigatori: CLICK AICI (.docx)
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 9 din 56
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 13-02-2019.
by Xtin Computers