Home
25 . 06 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt de Licitatie Nr. 4024/20.04.2017
Vineri, 21 Aprilie 2017 19:14

   În conformitate cu prevederile prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Feteşti anunţă:

1.    La sediul Consiliului Local al Municipiului Feteşti, din str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, judeţul Ialomiţa, cod fiscal 4365077, telefon: 0243.364.410, fax: 0243.361.206, va avea loc, în data de 09.05.2017, ora 10:00, licitaţia publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii suprafeţei de 83,3379 ha păşune permanentă.

2.    Terenul, în suprafaţă de 83,3379 ha păşune, aparţinând domeniului privat al municipiului Feteşti, este amplasat în zonele Buliga (17,5555 ha), Feteşti Oraş (22,2172 ha), Vlaşca (29,5713 ha) şi Colonişti (13,9939 ha) şi se va închiria pe o perioadă de 7 ani, în conformitate cu caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 34/29.03.2017.

3.1.    În perioada 21.04.2017-05.05.2017, persoanele interesate pot obţine documentaţia de atribuire de la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, jud. Ialomiţa, Biroul Registru Agricol.
3.2.    În vederea participării la licitaţie, ofertantul va achita la casieria Primăriei municipiului Feteşti:
a.    20,00 lei reprezentând costul Caietului de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a păşunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Feteşti,
b.    100,00 lei reprezentând taxa de participare la licitaţie.
3.3.    Pot avea calitatea de locatari pentru terenuri agricole categoria de folosinţă păşune crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, având animalele înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor și în registrul agricol al municipiului Fetești, județul Ialomița.
3.4.    Prețul minim pornire a licitaţiei pentru închirierea pajiştii este de 25 lei/ha/an.
3.5.    Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 05.05.2017, ora 14:00.

4.1.    Data limită de depunere a documentaţiei de participare la licitaţie este 08.05.2017, ora 12:00.
4.2.    Documentaţia de participare la licitaţie va fi depusă la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A et. II-IV, judeţul Ialomiţa, Compartiment Registratură, în două exemplare, original şi copie.

5.    Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 09.05.2017, ora 10:00, la sediul Consiliului Local al Municipiului Feteşti.

6.    Anunţul de licitaţie se va transmite spre publicare instituţiilor abilitate în data de 20.04.2017.

PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI

Anunt de licitatie nr. 4024/20.04.2017 (format .pdf) DOWNLOAD

 
Anunt Nr.4022
Joi, 20 Aprilie 2017 16:00
PROCEDURĂ SELECȚIE PARTENERI 
în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
Cererea de propuneri “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori” 
 
 
   În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare, aprobata cu modificări prin Legea nr. 105/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin H.G. nr 93/2016 și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență și în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. - Regiuni mai puțin dezvoltate “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”
   Primăria Municipiului Fetești, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru stabilirea unor parteneriate cu entități de drept privat și încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cererea de propuneri “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori”, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și pentru înființare GAL nou/adaptare GAL deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014 – 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1/Sprijin pregătitor.
   Astfel, având intenția de a înființa un G.A.L plasat sub responsabilitatea comunității locale, conform ghidului solicitantului, Primăria Municipiului Fetești organizează selecția de parteneri: reprezentanți ai sectorului public (APL-uri), sectorului privat (operatori economici, cooperative, furnizori de servicii, instituții de credit etc.), ai societății civile (ex. actori sociali relevanți, furnizori de servicii sociale în condițiile legii, ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, unități de cult etc.), cu activitate relevantă în domeniu și persoane fizice relevante din comunitatea vizată. 
   Procedura este întocmită în scopul prezentării modului de selectare a partenerilor, etape, criterii, proceduri de lucru, termene și orice alte aspecte administrative care sunt în sarcina exclusivă a Primăriei Fetești.
 
Ultima actualizare ( Miercuri, 26 Aprilie 2017 21:21 )
 
Anunt 3801,3802/12.04.2017
Joi, 13 Aprilie 2017 20:20

Anunt privind achizitionarea de PRODUSE DE BIROTICA SI PAPETARIE (.pdf)

Anunt privind achizitionarea de PRODUSE DE BIROTICA SI PAPETARIE - unitati protejate (.pdf)

 
Anunt Nr. 2465/08.03.2017
Miercuri, 08 Martie 2017 13:31

   In conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect al bugetului local al Municipiului Fetesti pe anul 2017.
   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti - Compartimentul Relatii cu Publicul, tel 0243364410, in termen de 15 zile de la afisare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.


Primarul Municipiului Fetesti
Gafitoi Sorn


Anunt Proiect Buget 2017 (format .pdf)

 
Email
Luni, 27 Februarie 2017 20:45

Memorandum (format .pdf) DOWNLOAD

Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO (format .pdf) DOWNLOAD

 
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă pentru Municipiul Fetesti
Luni, 27 Februarie 2017 20:00
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) pentru Municipiul Fetesti (.pdf)
 
Anunt Nr. 1.930/22.02.2017
Miercuri, 22 Februarie 2017 19:33
A N U N T
privind atribuirea contractului de servicii avand ca obiect  SERVICII DE PAZA  si  SERVICII DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMA in mun. Fetesti, jud. Ialomita, in anul 2017

                      
AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti, cu sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, Nr.595, Bl.CF3, Sc.A,  Et.2-4.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Procedura interna de atribuire pentru servicii ce fac parte din Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiille publice

CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE : Servicii de Paza  si Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma, Cod CPV:79713000-5 – “Servicii de paza”; 79711000-1 : “Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma”

DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  21.02.2017

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut

NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1

DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : SC STRAJERI SECURITY SRL cu sediul in Fetesti, str. Siretului, nr. 2, bl. A1, et. 1, ap. 4, jud. Ialomita, telefon 0243.230321

PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  231.240  lei fara TVA

DATA PUBLICARII ANUNTULUI DE PARTICIPARE : 09.02.2017   

Primar,
Sorin GAFITOI

Anunt Nr. 1.930/22.02.2017 (format .pdf)

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 10 din 47
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Programul Operational Capacitate Administrativa
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 21-06-2018.
by Xtin Computers