Home
19 . 12 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt Nr. 3256 din 03.04.2018
Marţi, 03 Aprilie 2018 19:48

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 03.05.2018 (proba scrisa), respectiv, 07.05.2018 (interviul), la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier  clasa I grad profesional superior in cadrul Directiei Strategie, Investitii, Pregatire si Implementare Proiecte, Serviciul Strategie Dezvoltare–Compartiment Dezvoltare Investitii, Lucrari Publice.

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor : 03.04.2018 - 23.04.2018 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane, telefon : 0243364410 int.109
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 03.05.2018 ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 07.05.2018 ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
A .Generale
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

Citeşte mai mult...
 
Anunt Nr. 3255 din 03.04.2018
Marţi, 03 Aprilie 2018 19:46

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 03.05.2018 (proba scrisa), respectiv, 07.05.2018 (interviul), la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier  clasa I grad profesional debutant in cadrul Directiei Urbanism–Compartiment,  Compartiment Cadastru.

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor : 03.04.2018- 23.04.2018 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 03.05.2018 ora 13,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 07.05.2018 ora 13,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
A .Generale
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

Citeşte mai mult...
 
Anunt 3044/28.03.2018
Joi, 29 Martie 2018 21:29
Anunt privind selectia prealabila in vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie al SC DRUMURI MUNICIPALE SRL Fetesti (.pdf)
 
Informare
Miercuri, 28 Martie 2018 22:14
Informare cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal (.pdf)
 
Anunt Nr.2516/15.03.2017
Joi, 15 Martie 2018 20:54
Anunt de participare
Pentru acordarea finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Fetesti pentru acrivitati nonprofit de interes general pentru anul 2018, pentru domeniile Sport, Culte Religioase si Asistenta Sociala


   Autoritatea finanţatoare Municipiul Fetesti, cu sediul în Fetesti, str. Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.1-4, jud. Ialomita, Cod Fiscal 4365077, tel. 0243-364410, fax 0243-361206, e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , în baza art.16 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2018, pentru domeniile: Sport, Culte Religioase si Asistenta Sociala.
   Suma alocată pentru anul 2018 este 253.000 lei, aprobată conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, repartizată în conformitate cu programul anual al finanţărilor nerambursabile, aprobat prin HCL nr.29/01.03.2018, astfel: Domeniul Sport 135.000 lei, Domeniul Culte Religioase 60.000 lei, Domeniul Asistenta Sociala 58.000 lei.
   Documentaţiile de referinţă, de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Metodologia Generală şi Ghidurile Solicitanţilor aferente domeniilor mai sus precizate, aprobate conform HCL nr. 67/09.05.2017 se pun la dispoziţie pentru consultare pe site-ul instituţiei www.primariafetesti.ro, secţiunea Finanţări Nerambursabile sau prin intermediul persoanelor desemnate  pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 (Fetesti, str. Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.1-4).

   Având in vedere :
-    aprobarea în  data  de 01.03.2018 a Programului  anual   al   finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2018;
-    aprobarea domeniilor de finanţare : sport, culte religioase si asistenta sociala in baza prevederilor Cap.III punct 9 alin.l din Metodologia Generala pentru atribuirea contractelor de finanţare neramburabila potrivit Legii nr.350/2005, aprobata prin HCL Fetesti nr.67/09.05.2017 : „Data  limită pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi 16 aprilie 2018 ora 16, la Registratura Municipiului Fetesti, din str. Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.1-4, jud. Ialomita .
   Perioada de depunere a proiectelor este 16.03.2018 – 16.04.2018 ora 16,00.
   Selecţia si evaluarea proiectelor depuse va fi făcuta de catre comisiile de evaluare pentru
fiecare domeniu de finanţare, in perioada 17.04.2018 orele 09,00 - 20.04.2018 orele 14,00.
   Se va acorda un termen de 3 zile lucratoare de la data publicării listei câştigătorilor pentru formularea de contestaţii. Acestea se soluţionează in termen de 3 zile de la data limita de depunere a contestaţiilor, de catre comisia de soluţionare a contestaţiilor.
   Aplicanţii vor depune cererile de finanţare pentru domeniile sport, culte religioase si asistenta sociala, conforme cu Ghidurile Solicitanţilor şi Metodologia Generală.
   Criteriile in baza cărora vor fi atribuite contractele de finanţare nerambursabila sunt: relevanta si coerenta, metodologie, capacitate de realizare, bugetul proiectului, participarea pârtilor, durabilitate si sustenabilitate.
   Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisiile de evaluare, lista finală a câştigătorilor urmând a fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Muncipiului Fetesti.
    Prezentul anunt a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.49/15.03.2018 Partea a VI-a.

 
Anunt 2.500/14.03.2018
Joi, 15 Martie 2018 20:52
Anunt atribuire paza si monitorizare (.pdf)
 
Anunt Nr. 2403/12.03.2018
Marţi, 13 Martie 2018 20:23
A N U N T
PRIVIND ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE MEDICINA MUNCII SI SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICA PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL U.A.T. MUNICIPIUL FETESTI, JUDETUL IALOMITA


COD CPV : 85147000 – 1  "Servicii de medicina muncii", 85121270 – 6 "Servicii de psihiatrie sau psihologie"

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. II - IV.
OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitionare de servicii de medicina muncii si servicii de  evaluare  psihologica pentru personalul din cadrul U.A.T. Municipiul Fetesti, jud. Ialomita
Valoare estimata totala: 12.000 lei, defalcata dupa cum urmeaza :
Lot 1 : Servicii de medicina muncii, COD CPV : 85147000 – 1, valoare estimata : 7000 lei
Lot 2 : Servicii de psihiatrie sau psihologie, COD CPV : 85121270 – 6, valoare estimata : 5000 lei
CRITERIU DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut.
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: data 23.03.2018, ora 10.00 la sediul Primariei Fetesti, Compartiment Registratura.
   Operatorii economici au obligatia de a oferta produsele conform specificatiilor solicitate in caietul de sarcini nr. 2326/09.03.2018, anexa la prezentul anunt.
   Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et. 2, Compartiment Registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.

Primar,
Sorin GAFITOI

DESCARCA: Caiet de sarcini (.pdf)

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 10 din 54
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 18-12-2018.
by Xtin Computers