Home
05 . 12 . 2020
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt Nr. 5973 / 18.06.2019
Marţi, 18 Iunie 2019 23:35
ANUNŢ
privind ridicarea tuturor restricţiilor impuse pentru combaterea focarelor de pestă porcină africană din municipiul Feteşti

   Având în vedere adresa D.S.V.S.A. Ialomiţa nr. 11475/07.06.2019, vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 07.06.2019, au fost ridicate toate restricţiile impuse conform Planurilor de măsuri întocmite pentru combaterea focarelor de pestă porcină africană din municipiul Feteşti, iar persoanele care doresc să achiziţioneze porcine sunt obligate să respecte următoarele măsuri:
    achiziţionarea de porcine se va face doar din exploataţii care nu au fost afectate de boală, exploataţii care vor fi situate în localităţi ce nu sunt supuse restricţiilor sanitare veterinare în ceea ce priveşte pesta porcină africană;
    porcinele trebuie să fie obligatoriu identificate în exploataţia de origine şi să figureze în BND pe exploataţia respectivă;
    înainte de achiziţionare vânzătorul şi cumpărătorul sunt obligaţi să solicite medicului veterinar de liberă practică din localitatea respectivă efectuarea examenului clinic şi eliberarea documentelor sanitare veterinare;
    la sosirea porcinelor în exploataţia din localitatea Feteşti, cumpărătorul va notifica imediat medicul veterinar de liberă practică de la C.S.V.A. Feteşti (dr. Cazacu Simona) sau medicul veterinar oficial (dr. Popescu Mirela), pentru introducerea în exploataţie a porcinelor, prezentând către acesta documentele eliberate de medicul veterinar de liberă practică de la exploataţia de origine;
    asigurarea şi utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecţie (salopetă, cizme) ce va fi utilizat doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor, mâinile se vor spăla utilizând din abundenţă săpun şi apă caldă;
    este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele de stradă;
    este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine;
    este strict interzisă vizitarea exploataţiei şi în special a adăpostului de porcine, de către vizitatori care deţin porci în exploataţiile proprii sau de vizitatori care au legătură cu mediul silvatic;
    periodic se va efectua dezinfecţia aleilor şi a adăposturilor;
    se vor asigura condiţii corespunzătoare de adăpostire şi hrănire a animalelor;
    porcinele vor fi ţinute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate;
    este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale;
    anunţarea imediată a pierderii crotaliilor sau a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte a animalelor (D.S.V.S.A. Ialomiţa - telefon 0243.232.069, medic veterinar, medic veterinar de liberă practică);
    toţi proprietarii au obligativitatea respectării legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte identificarea animalelor şi circulaţia acestora, în caz contrar putând fi sancţionaţi conform H.G. nr. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. nr. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariţiei bolii.

   Ţinând cont de faptul că localitatea Feteşti este supusă restricţiilor impuse conform Planului de Măsuri nr. 23509/03.10.2018, privind combaterea cazurilor de Pestă Porcină Africană la mistreţi pe FV1 Cabăl, precizăm că este interzisă revânzarea porcinelor achiziţionate până la stingerea oficială a cazurilor de pestă porcină africană, declarat pe FV1 Cabăl.

   În cele şase exploataţii în care au fost identificate focare de pestă porcină africană, se va respecta următorul program în vederea repopulării complete:
    achiziţionarea de purcei santinelă din exploataţii care nu au fost afectate de boală, exploataţii care vor fi situate în localităţi ce nu sunt supuse restricţiilor sanitare veterinare în ceea ce priveşte pesta porcină africană;
    achiziţionarea de purcei santinelă se va face doar după notificarea în prealabil a D.S.V.S.A. Ialomiţa (telefon 0243.232.069) sau a medicului veterinar oficial (dr. Popescu Mirela, telefon 0722.215.670), care va dispune verificarea serologică a purceilor selectaţi, în exploataţia de provenienţă, iar în cazul obţinerii rezultatelor corespunzătoare aceştia vor putea fi transferaţi (după eliberarea documentelor sanitare veterinare) către exploataţiile afectate;
    purceii vor fi menţinuţi în exploataţiile afectate timp de minim 45 de zile, după care vor fi supuşi testării în direcţia pestei porcine africane;
    în cazul obţinerii rezultatelor favorabile exploataţiile afectate vor putea fi repopulate complet, fără a mai fi supuse niciunei restricţii.

Primar,
Sorin GAFIŢOI
 
Anunt public
Vineri, 07 Iunie 2019 21:32
Anunt rezultate informarea si consultarea publicului privind PUZ Ansamblul Rezidential (.pdf)
 
Anunt de licitatie Nr.5679/31.05.2019
Duminică, 02 Iunie 2019 21:51
ANUNȚ  DE  LICITAȚIE


   1. Informatii generale privind proprietarul:
   Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.    
            
   2. Informatii generale privind obiectul superficiei:
   a. Procedura aplicata pentru concesionarea prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață de 6696,00 mp situat în Municipiul Fetești, pe malul stâng al Brațului Borcea, Zona Port, aprobată prin H.C.L. nr. 22 din 27.02.2019.  
   b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de concesiune pentru terenul în suprafață de 6696,00 mp situat în Municipiul Fetești, pe malul stâng al Brațului Borcea, Zona Port
   c. Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
   d. Durata concesionării este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala.
             
   3. Informatii privind documentatia de atribuire:
   a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, Direcția Tehnică – Compartiment Patrimoiu, Superficii începind cu data de 03.06.2019.
   b. Cheltuieli de instituire a superficiei:                   
- caiet de sarcini                      200,00 lei
- taxa de participare                 100,00 lei
- garantia de participare           500,00 lei
   c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,22 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 17 din 27.02.2019;
   d. data limita pentru obtinerea documentatiei : 07.06.2019, ora 12:00.  
            
   4. Informatii privind ofertele:
   4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 10.06.2019, ora 12:00.
   4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
   4.3.Numarul de exemplare în care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.
            
   5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
11.06.2019, ora 11:00,  Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.
    
   6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 31.05.2019.        
                                                               
PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI
 
Anunt nr. 5130/23.05.2019
Vineri, 24 Mai 2019 22:47
Anunt de participare privind finantarile nerambursabile de la bugetul local in baza legii 350/2005 (.pdf)
 
Anunt Nr. 5128 / 16.05.2019
Vineri, 17 Mai 2019 21:53
   Primaria Municipiului Fetesti, in calitate de beneficiar, a demarat in data de 29.03.2019, proiectul cu titlul „„Extinderea si dotarea cu echipamente medicale a Ambulatorului din structura Spitalului Municipal Anghel Saligny -Fetesti ”  ”, cod SMIS 123672, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin inbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati.
   Autoritatea de management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar Organismul Intermediar este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud -Muntenia
   Perioada de implementare: 38 luni, intre 15 decembrie 2017 si 31 ianuarie 2021.
   Valoarea toatala a contractului este de 10.692.543,64 lei, dupa cum urmeaza:
   Valoarea eligibila a proiectului   10.692.543,64 lei;
   Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR  7.484.780,56 lei;
   Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national  2.993.912,21 lei;
   Cofinantare eligibila a Beneficiarului  213.850,87 lei.
   Scopul vizeaza extinderea si dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal “Anghel Saligny” – Fetesti prin construirea unui corp-anexa al ambulatoriului existent si dotarea acestuia cu mobilier si echipamente.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Extinderea spatiilor destinate ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal “Anghel Saligny” – Fetesti cu 1578.30 mp. suprafata construita;
2. Dotarea cu mobilier si echipamente, în completarea celor existente, a 6 cabiente ce functioneaza în prezent în conditii improprii (ocupa spatiul aferent spitalizarii de zi) si carora le vor fi alocate spatii optime în noul corp-anexa;
3. Cresterea numarului de specialitati medicale functionale cuprinse în ambulatoriul Spitalului Municipal “Anghel Saligny” – Fetesti cu 5 specialitati: Endocrinologie, Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, Dermatologie, Chirurgie generala si Ortopedie prin alocarea de spatii în corpul-anexa.;
4. Dotarea cu mobilier si echipamente a cabinetelor medicale aferente specialitatilor noi.;
5. Dotarea Laboratorului de radiologie si imagistica medicala ce deserveste atât asistenta medicala spitaliceasca cât si ambulatoriul cu echipamente, inclusiv cu un Computer Tomograf;

Rezultatele asteptate
1. Cresterea suprafetei construite a Ambulatoriului din structura Spitalului Municipal “Anghel Saligny” Fetesti cu 540.45 de la 408 mp la 948.45 mp;
2. Mobilier specific infrastructurii de sănătate achiziţionat: 257 buc;
3. 73 de obiecte de inventar/mijloace fixe din sfera dotarilor/echipamentelor medicale noi achizitionate.

   Pentru informatii detaliate despre programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati http://www.fonduri-ue.ro/ , precum si Programul Operational Regional 2014-2020, www.inforegio.ro si pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro .

Primar,                                         
Sorin Gafitoi

Manager proiect
Constantin IOAN

Responsabil informare si publicitate,
Daniela TUTUIANU JUGANARU


 
Anunt Nr. 4975/14.05.2019
Vineri, 17 Mai 2019 21:46
   U.A.T. Fetesti prin primar Sorin Gafițoi, a demarat in perioada 01.04.2019 – 10.05.2019, cursul de formare profesionala in domeniul prevenirii coruptiei cu denumirea “Expert in prevenirea si combaterea coruptiei”.
   Cursul a fost sustinut in cadrul proiectului “Formare, Dezvoltare, Responsabilizare pentru prevenirea coruptiei si asigurarea eticii si integritatii in administratia publica a Municipiului Fetesti” – Cod Sipoca 444/SMIS2014.
   Cursul a avut ca obiectiv general cresterea transparentei actelor administrative, prin implementarea de mecanisme si masuri de prevenire a fenomenului de coruptie, precum si pregatirea personalului din institutiile publice in acest sens. Beneficiile pe care acest proiect le aduce pentru grupul tinta sunt acelea ca vor utiliza proceduri clare prin care sa se asigure transparenta in administratia publica locala, acestea fiind implementate la nivelul institutiei in care acestia isi desfasoara activitatea.
   Identificarea, implicarea si prezenta membrilor grupului tinta au fost identificati in faza pregatitoare a proiectului si au fost implicati activ in identificarea si personalizarea nevoilor fiecaruia.
   Grupul tinta a fost format din 100 de persoane - personal de conducere si executie din 12 autoritati si institutii publice din Municipiul Fetesti, personal de conducere si executie din Primaria Municipiului Fetesti.
   Pentru participantii la proiect s-a eliberat un certificat de atestare cu titlu gratuit, fara alte taxe sau contributii din partea acestora, acesta putand fi cuantficat la formarea profesionala personala.

 Primar                                                                     
Sorin Gafițoi       

Manager proiect
Nicu Dicianu

Intocmit
Responsabil Informare si Comunicare
Georgian Căpșună
 
Anunt licitatie publica Nr. 5020/14.05.2019
Marţi, 14 Mai 2019 21:29
   U.A.T.Municipiul Fetești cu sediul în Municipiul Fetești, Str.Călărași, Nr. 595, Bl.CF3, Sc. A, Et. II-IV, Județul Ialomița, cod poștal 925150, în temeiul Hotarâri Consiliului Local nr. 185/28.11.2018, organizează în data de 29.05.2019 ora 11:00 licitație publică în vederea închirierii a 9 ( nouă) spații comerciale destinate comercializării de produse textile, încălțăminte, confecții din blană și articole din piele din Hala Piața Agroalimentară Fetești – Gară, Parter, Str. Ardealului din Municipiul Fetești.

Durata închirierii
   Închirierea se face pe perioadă de maxim 10 (zece) ani, prețul minim de pornire a licitației este de 19,16 lei/mp/lună pentru comerț, conform H.C.L.nr. 17 din 27.02.2019 (H.C.L. nr.18 privind taxele locale și a chiriilor, se revocă).
Calendarul licitației
   -până la data de 28.05.2019 orele 12:00 se vor depune documentele de capabilitate de către ofertanți;

Documentele de capabilitate necesare pentru participarea la licitație sunt:

   Pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate:
a)copie lizibilă cu mențiunea ''conform cu originalul'' a certificatului unic de înregistrare la Registrul Comerțului;
b)copie lizibilă cu mențiunea ''conform cu originalul'' a Actului constitutiv;
c)copie BI/CI ale reprezentanților legali ai ofertantului;
d)copie lizibilă cu mențiunea ''conform cu originalul'' a ultimului bilanț contabil;
e)Certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice și Certificat fiscal eliberat de Primărie-Serviciul Impozite și Taxe, originale sau copii legalizate;
f)Certificat constatator pentru licitație, emis cu 30 de zile înainte de data licitației de către Oficiul Registrului Comerțului, original sau copie legalizată;
g)declarația pe proprie răspundere că în ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani;
h)declarația pe proprie răspundere că nu este în stare de lichidare voluntară, reorganizare judiciară sau faliment;
i)împuternicire pentru persoana participantă din partea ofertantului;        

   Pentru persoane fizice:
a)copie de pe actul de identitate, număr de telefon;
b)Certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice și Certificat fiscal eliberat de Primărie-Serviciul Impozite și Taxe;
c) cazier judiciar.

   Documentele de capabilitate vor fi obligatoriu însoțite de:
1)declarație de participare la licitație;
2)taxa de participare participare 100 lei;
3)caiet de sarcini 100 lei;
4)garanția de participare la licitație de 100lei ;

   Ofertele se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Fetești în plic închis și sigilat, netransparent, pe care se va specifica: Oferta ''Licitație spatiu comercial pentru comerț’’ și va conține toate documentele prevăzute și se vor înregistra în ordinea primirii lor în registrul de intrări-ieșiri al Primăriei,       precizându-se data, ora și minutul depunerii.
   Criteriul de selecție al ofertelor este ''prețul cel mai mare oferit''.
            
PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI
 
Anunt de licitatie Nr. 5019/14.05.2019
Marţi, 14 Mai 2019 21:26
   1. Informatii generale privind proprietarul:
   Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.    
            
   2. Informatii generale privind obiectul superficiei:
   a. Procedura aplicata pentru concesionarea prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață de 6696,00 mp situat în Municipiul Fetești, pe malul stâng al Brațului Borcea, Zona Port, aprobată prin H.C.L. nr. 22 din 27.02.2019.  
   b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de concesiune pentru terenul în suprafață de 6696,00 mp situat în Municipiul Fetești, pe malul stâng al Brațului Borcea, Zona Port
   c. Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
   d. Durata concesionării este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala.
             
   3. Informatii privind documentatia de atribuire:
   a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, Direcția Tehnică – Compartiment Patrimoiu, Superficii începind cu data de 16.05.2019.
   b. Cheltuieli de instituire a superficiei:                   
   - caiet de sarcini                      200,00 lei
   - taxa de participare                 100,00 lei
   - garantia de participare           500,00 lei
   c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,22 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 17 din 27.02.2019;
   d. data limita pentru obtinerea documentatiei : 27.05.2019, ora 12:00.  
            
   4. Informatii privind ofertele:
   4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 29.05.2019, ora 12:00.
   4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
   Primaria Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
   4.3.Numarul de exemplare în care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.
            
   5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
30.05.2019, ora 11:00,  Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.
    
   6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 14.05.2019.        
                                                               
PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI
 
Anunt public 4840
Vineri, 10 Mai 2019 23:03
'' Anunt public organizare dezbatere publica,elaborare plan urbanistic zonal ''  (.pdf)
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 10 din 52
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 04-12-2020.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive