Home
30 . 05 . 2020
Anunt Nr. 4785 din 20.04.5015
Luni, 20 Aprilie 2015 21:52

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 12.05.2015 – 15.05.2015, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei  vacante de administrator public.
    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 20.04.2015 – 04.05.2015 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 12.05.2015, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 15.05.2015,  ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV si consta in sustinerea  proiectului de de management.


           II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
I .Generale
a) are cetăţenia română, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau  a statelor apartinand Spatiului Economic European   şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2.Conditii specifice:

-    are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
-    are vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului pentru care candideaza: minim 3ani(experienta in administratia  publica);
-    are finalizate cursuri postuniversitare in domeniul administratiei publice sau cursuri de perfectionare”Administrator Public”;
-    are certificat ECDL complet (Permis European de Conducere a Computerului Complet);
-    are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare si coordonare de   analiza si sinteza, , planificare si actiune strategica, control si depistare a deficientelor    capacitate rationala cu  superiorii, colegii, subordonatii si publicul, spirit de initiativa.
-    disponibilitate pentru deplasari, delegatii;
-    disponibilitate pentru program de lucru prelungit;            

  III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:

•    formular de înscriere;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    copie carnet de munca/adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
•    proiectul de management
•    scrisoare de intentie;
•    curriculum vitae.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Catrinoiu Gheorghe

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive