Home
24 . 06 . 2018
Compartimentul Administrativ  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 20:52

Guriță Titi – administrator I
Barangă Ionel – referent IA
Savu Mioara – inspector specialitate I
Tudor Alina – inspector specialitate I
Constantin Vasile - șofer I
Stoian Aurel - șofer I
Tudor Suzana – casier

Art. 1 Compartimentul Administrativ este un compartiment funcţional, coordonat de către primar.

Art. 2 Compartimentul Administrativ are ca obiect de activitate asigurarea efectuării activităţilor de gospodărire, întreţinere-reparaţii şi deservire, în cadrul Primăriei municipiului Feteşti.

Art. 3 În exercitarea atribuţiilor sale Compartimentul Administrativ, colaborează cu celelalte compartimente din cadrul structurii Primăriei municipiului Feteşti şi exercită urmatoarele atribuţii:
• gestionează, monitorizează şi distribuie funcţie de cerinţele celorlalte compartimente, bunuri materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar, aflate în administrarea directă a Primariei municipiului Feteşti, aplicând legislaţia aferentă; 
• prin personal desemnat, receptionează, semnează şi răspunde pentru conformitatea bunurilor sau serviciilor achiziţionate cu documentele care le însoţesc;
• exploatează şi întreţine dotarile: garaj, cladiri, instalaţii de aer, etc.;
• asigură spaţiile corespunzatoare pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii personalului din toate compartimentele primăriei;
• controlează modul de folosire a bunurilor mobile şi imobile;
• colaborează cu Serviciul Public Poliţia Comunitarã pentru păstrarea ordinii pe durata desfăsurării programului de lucru şi după program;
• efectuează împreuna cu Direcţia Economică, inventarierea periodică, casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
• asigură buna funcţionare a centralei termice, centralei telefonice, precum şi a celorlalte echipamente tehnice;
• răspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor şi rechizitelor de birou
• face propuneri privind reparaţiile imobilelor din patrimoniu şi a instalaţiilor din dotare, urmărind executarea lor;
• participă la recepţia finală;
• urmăreşte şi controlează modul de furnizare a energiei electrice şi termice;
• întocmeşte şi completează la zi evidenţa mijloacelor mobile, imobile şi a obiectelor de inventar;
• ţine evidenţa şi asigură confecţionarea, gestionarea şi scoaterea din uz a ştampilelor şi a sigiliilor din primărie;
• urmareşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de transport pentru mijlocele din dotare;
• asigură măsuri de pază a imobilelor şi bunurilor ce aparţin Primăriei Feteşti
• organizează şi asigură efectuarea curaţeniei în sediul primăriei;
• organizează şi asigură accesul în primărie a personalului propriu şi a publicului;
• asigură dotare cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru şi de protecţie a personalului de întreţinere;
• întocmeşte referate de specialitate specifice activităţii compartimentului;
• face propuneri pentru realizarea de cheltuieli bugetare privind întreţinerea şi buna funcţionare a activităţii instituţiei;
• asigură verificarea şi confirmarea facturilor de prestare servicii şi toate facturile care au ca scop achiziţionare de bunuri şi servicii;
• asigură dotarea şi echiparea imobilelor cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, în concordanţă cu prevederile legale privind avizele de funcţionare necesare pentru fiecare imobil;
• păstrează şi raspunde de carţile tehnice ale instalaţiilor din dotare, urmărind, conform registrului de intervenţii planificate ca la termenele scadente să se execute reparaţiile şi întreţinerea acestora, conform legislaţiei specifice;
• supraveghează efectuarea curateniei în spaţii cu destinaţia: - birouri, spaţii comune (săli conferinte, holuri) în grupurile sanitare şi curtea interioară, în conformitate cu normele sanitare şi de protecţia muncii;
• programează autoturismele la verificarile tehnice obligatorii;
• urmareşte încadrarea în consumurile specifice de carburanţi şi lubrifianţi a autoturismelor din parcul auto propriu, răspunde de: echiparea autoturismelor, de starea lor tehnică, dotarea cu mijloace de măsurare (corespunzatoare normelor tehnice în vigoare) a consumului, omologate şi sigilate;
• urmăreşte rulajul echivalent pentru a putea schimba anvelope şi lubrifianti conform normativelor;
• realizează grafice de reparaţii şi întreţinere curente pentru autoturisme în funcţie de kilometri efectuaţi;
solicită încheierea de asigurări obligatorii RCA şi asigurări Casco pentru autoturismele şi persoanele care circulă.

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers