Home Directia Tehnica
20 . 03 . 2019
Compartimentul Juridic  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 21:39

Șerban Georgeta – consilier juridic superior
Tache Cristina – consilier juridic asistent

Art. 1 Compartimentul Juridic, este un compartiment de specialitate din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală, şi se află în relaţii de subordonare faţă de directorulul executiv al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală.

Art. 2  Structura organizatorică a Compartimentului Juridic este prezentată în organigrama şi  statul de funcţii al Primăriei municipiului Feteşti şi are ca principale atribuţii specifice urmãtoarele:
• avizarea actelor de autoritate emise de primarul municipiului Feteşti şi a actelor administrative elaborate în cadrul compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei Feteşti şi totodată, reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, ori de câte ori Primăria municipiului Feteşti, primarul sau Consiliul Local  figurează ca parte, în diverse dosare date spre soluţionare, potrivit legii, instituţiilor competente;
• avizează toate proiectele de contracte transmise de către direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul primãriei.
• redactează răspunsuri la petiţiile, memoriile şi cererile în materia restituirii şi reintrării locuinţelor în proprietatea statului, în temeiul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile;
• analizează şi propune secretarului municipiului Feteşti, spre avizare pentru legalitate, dispoziţiile ce urmează a fi semnate de către primar;
• exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea instituţiei sau la cererea compartimentelor din structura aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, dacă aceste solicitari privesc municipiul Feteşti;
• exprimă puncte de vedere cu privire la legalitatea unor prevederi din proiectele de hotărâri de către direcţiile/serviciile independente le propun spre adoptare Consiliului Local;
• ţine evidenţa Monitorului Oficial;
• redactează raspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare;
• răspunde scrisorilor petiţionarilor şi diferitelor instituţii cu privire la stadiul soluţionării dosarelor existente in arhiva;
• comunică, persoanelor interesate, hotărârile redactate sau copii de pe cele emise;
• arhivează şi conservă dosarele sedinţelor Consiliului Local;
• arhivează şi conservă dosarele cu dispoziţiile emise de primar;
• transmite, la solicitarea organelor judecatoreşti, sau a altor organe copii de pe acte precum şi relaţiile solicitate;
• îndrumă petiţionarii asupra formalităţilor ce urmează a fi indeplinite;
• rezolvă corespondenţa electronicã privind lucrările biroului (documentele în lucru primite pe calculator) în termen;
• dactilografiază corespondenţa şi dispoziţiile ce privesc lucrãrile de serviciu ale biroului;
• asigură reprezentarea municipiului Feteşti, Consiliului Local şi a primarului, precum şi a unităţilor fără personalitate juridică de sub autoritatea Consiliului Local Feteşti, în faţa organelor judecatoreşti în cauzele civile şi în cele de contencios administrativ;
• ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
• redactează întâmpinări, răspunsuri la adrese şi la interogatorii;
• redactează apeluri, recursuri precum şi acţiuni judecătoreşti;
• promovează căile extraordinare de atac;
• asigură reprezentarea primăriei prin primar, a Consiliului Local şi a unităţilor fără personalitate juridică de sub autoritatea Consiliului Local în faţa organelor judecătoreşti în cauze comerciale în vederea recuperării debitelor;
• asigură reprezentarea în faţa altor organe jurisdicţionale cum ar fi Colegiul Jurisdicţional al Curţii de Conturi, organele specializate ale Ministerului de Finanţe, Consiliul Concurenţei, etc.;
• redactează acţiuni judecătoreşti, întâmpinări, apeluri şi recursuri în cauze comerciale;
• asigură punerea în executare a hotărârilor judecatoreşti rămase definitive şi irevocabile;
• urmăreşte aplicarea legislaţiei în vigoare de către aparatul propriu al primarului, potrivit competenţelor încredinţate, precum şi să aducă la cunoştinţa conducerii şi să formuleze propuneri în sensul avizării, rezilierii/rezoluţiunii ori modificării contractelor încheiate între Primãria municipiului Feteşti şi diverse persoane fizice sau juridice;
• formulează puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale şi încadrarea lor conform legislaţiei.
• Compartimentul Juridic,  îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia primarului.

 

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive