Home Directia Tehnica
20 . 05 . 2019
Compartiment Relatii cu Publicul  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 21:58

Toma Mihaela Julieta – inspector superior I
Vancea Coca - inspector superior I
Horhat Leontina - inspector superior I
Lungu Irina - referent superior III

Art. 1 Compartimentul Relatii cu Publicul, Registratură este un o structură de specialitate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Direcţia juridică şi Administraţie Pulbică Locală
Art. 2 Compartimentul Relaţii cu Publicul, Registratură are ca obiect de activitate asigurarea legăturii între primar, viceprimar, secretarul municipiul Feteşti, compartimentele din structura organizatorică a primariei şi instituţiile administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale, alte unităţi, cetăţeni etc. pentru informarea şi soluţionarea problemelor ce sunt de competenţa Primăriei municipiului Feteşti.
              Îndeplineşte atribuţiile ce decurg din aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, răspunde de relaţia cu societatea civilă, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionă în administraţia publică, şi îndeplineşte urmãtoarele atribuţii specifice:
• primeşte petiţiile cetăţenilor (cereri, reclamaţii, sugestii, etc.) şi le înregistrează pe tipuri de probleme;
• clasifică documentele pe tipuri de probleme;
• verifică documentaţia depusă şi dacă aceasta este completă, o înregistrează. 
• eliberează un bon care conţine: numar de înregistrare, data, numele petentului, adresa şi telefonul la care poate fi contactat pentru eventuale completări şi nelămuriri în legatură cu cele solicitate;
• informează, referitor la stadiul unei lucrări, şi solicită lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul primăriei;
• informează cetăţenii privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea primariei şi a altor instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local Feteşti ;
• transmite către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei documente înregistrate şi repartizate;
• primeşte şi eliberează raspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul primăriei;
• aduce la cunoştinţă conducerii propunerile şi sesizarile cetăţenilor în vederea unei bune funcţionări a primăriei;
• urmăreşte soluţionarea şi redactarea, în termenul legal, a răspunsurilor elaborate de direcţiile  şi serviciile de specialitate ale primăriei, către cetãţeni.
• întocmeşte lunar un raport privind situaţia lucrărilor scadente la nivelul primăriei pe care îl înaintează primarului . 
• îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea  Primăriei municipiului Feteşti;
• asigură prin activitatea de curierat şi distribuţie a corespondenţei, circuitul documentelor atât în interiorul primăriei cât şi în exteriorul acesteia;
• organizeazăa înscrierea în audienţe la primar, viceprimar şi secretarul municipiului Feteşti ;
• pregateşte materialele pentru audienţe în funcţie de cererile depuse şi înregistrate;
• comunică răspunsurile către cetaţeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare.

 

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive