Home
23 . 02 . 2020
Bibliografie, Regulament si Teme-cadru - Concurs Ocupare Post Manager Spitalul Municipal Fetesti
Miercuri, 08 Decembrie 2010 13:34

SPITALUL MUNICIPAL FETESTI
        JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER, PERSOANA FIZICA LA SPITALUL MUNICIPAL FETESTI

A.Din domeniul legislatiei specifice spitalului public;
1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul VII – spitalele; cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr.264/2007, Ordin MSP nr.1276/2006, Ordin MSP nr.1344/2006);
2. HGR nr.262/31.03.2010 Contractul cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010;
3. Ordin MSP-CNAS nr.408/01.04.2010 Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, modificat prin Ordinul nr.417/27.04.2010;
4. Ordinul MSP nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;
5. Ordin MSP nr.916/2006 normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
6.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1792/2003 – Norme  metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
7.Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
8.Legea nr.346/2002, privind accidentele de munca si bolile profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr.500/2002 (*actualizata*) privind finantele publice;
10.Legea contabilitatii nr.82/1991 (*republicata*) cu modificarile si completarile ulterioare;
11.Ordonanta de urgenta nr.34/2006(*actualizata*) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
12. Hotararea nr.925/2006(*actualizata*) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
13.Legea nr.330/2009 (*actualizata*) privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
14.Ordonanta nr. 119/1999 (**republicata**)(*actualizata*) privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
15.Hotararea nr.841/1995 (*actualizata*) privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;
16.Ordinul nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public;
17.Ordinul nr.467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

B. Din domeniul managementului sanitar;

1.Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul spitalului – Bucuresti, 2009.

     

           ROMANIA        Anexa nr.1 la Dispozitia nr.4655/02.12.2010           
     JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA MUNICIULUI FETESTI

REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din
Spitalul Municipal Fetesti judetul Ialomita

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
   (1) Ocuparea funcţiei de manager din Spitalul Municipal Fetesti, al carui management a fost transferat in  reţeaua administratiei publice locale se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ condiţiile:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
f) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au vârsta de pensionare, conform legii.
(  2) Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager din cadrul Spitalului Municipal Fetesti se organizează de către Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Fetesti şi se desfăşoară la nivelul acestuia, cu respectarea prezentului regulament.


    ART. 2
    Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Fetesti numeşte, prin hotărâre, o comisie de concurs, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului.
   

    ART. 3
    (1) Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:
1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie;
2. etapa de susţinere a probelor de evaluare şi cuprinde:
a) proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor;
b) proba de susţinere a proiectului de management, completată, după caz, de un interviu de selecţie.
    (2) Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00.
    (3) După finalizarea etapelor de concurs se întocmeşte clasificarea candidaţilor care au promovat toate probele de evaluare şi au obţinut media finală de cel puţin 8,00.
    (4) Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susţinerii concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Municipal Fetesti.
   

    ART. 4
    (1) Numirea în funcţia de manager al Spitalului Municipal Fetesti se face prin dispozitie a  Primarului Municipiului Fetesti, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Managerul încadrat în condiţiile alin. (1) încheie contract de management Primaria Municipiului Fetesti pe o perioadă de maximum 3 ani, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul de management poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin dispozitie a Primarului Municipilui Fetesti sau în urma evaluării ca necorespunzătoare a activităţii managerului, ori de câte ori este nevoie a fi făcută o astfel de evaluare.

    ART. 5
    (1) Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Fetesti publică în intr-un ziar local,pe site-ul Primariei Municipiului Fetesti precum şi pe site-ul Spitalului Municipal Fetesti anunţul de concurs, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acestuia.
    (2) Anunţul de concurs cuprinde:
a) denumirea funcţiei scoase la concurs;
b) locul şi perioada de desfăşurare a concursului;
c) criteriile de selecţie;
d) locul şi perioada de înscriere;
e) conţinutul dosarului de înscriere;
f) cuantumul taxei de participare la concurs.
    (3) Temele-cadru pentru proiectul de management, precum şi bibliografia pentru concurs sunt stabilite de comisia de concurs. Acestea se publică, odată cu anunţul de concurs, pe site-ul Primariei Municipiului Fetesti si pe site-ul Spitalului Municipiului Fetesti  şi se afişează la sediul acestuia.
    (4) Cuantumul taxei de participare la concurs se stabileşte prin dispozitie a Primarului Municipiului Fetesti.

    CAP. II
    Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din Spitalul Municipal Fetesti

    ART. 6
    (1) Comisia de concurs este formată din preşedinte, 2-3 membri şi un secretar, numiţi conform prevederilor art. 2, din cadrul membrilor Consiliului de Administraţie.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită de Consiliul Local Fetesti. Componenţa comisiei va respecta aceeaşi proporţie de reprezentare cu componenţa reprezentării la constituirea Consiliului de Administraţie al spitalului.
    (3) Nu pot face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor cei care au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaţilor.

    ART. 7
    (1) Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Fetesti pune la dispoziţia comisiei de concurs mijloacele birotice necesare desfăşurării concursului şi ia măsurile necesare asigurării securităţii informaţiilor pe toată perioada acestuia.
    (2) Preşedintele comisiei de concurs poartă întreaga răspundere pentru asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie.
    (3) Preşedintele comisiei de concurs stabileşte atribuţiile membrilor acesteia, astfel încât să se asigure răspunderea personală a fiecăruia.
   

    ART. 8
    Comisia de concurs are următoarele atribuţii:
a) stabilirea temelor pentru proiectul de management şi a bibliografiei pentru concurs, precum şi publicarea şi afişarea acestora cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3);
b) elaborarea întrebărilor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor;
c) studierea dosarelor de înscriere ale candidaţilor;
d) întocmirea listei candidaţilor admişi la concurs;
e) instruirea candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile desfăşurării concursului;
f) organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare;
g) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare şi pentru finalizarea concursului;
h) evaluarea candidaţilor;
i) înregistrarea contestaţiilor candidaţilor şi predarea acestora, pe bază de proces-verbal, comisiei desemnate pentru soluţionare;
j) stabilirea clasificării candidaţilor;
k) punerea la dispoziţia comisiei de soluţionare a contestaţiilor a tuturor documentelor necesare analizării şi soluţionării acestora.
  
      ART. 9
      (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor rezolvă contestaţiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă şi la rezultatul final al concursului.
      (2) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi sunt aduse la cunoştinţa contestatarului prin afişare la sediul Spitalului Municipal Fetesti.

     CAP. III
     Înscrierea candidaţilor

     ART. 10
     Înscrierea candidaţilor se face la sediul Spitalului Municipal Fetesti care organizează concursul, într-un interval care se încheie cu 7 zile înaintea datei stabilite pentru susţinerea concursului.
    

     ART. 11
     Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin (1) lit. b) ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;
g) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii;
h) cazierul judiciar;
i) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
j) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
k) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;
l) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
m) proiectul de management realizat de candidat;
n) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.
     

     ART. 12
     (1) În termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, comisia de concurs verifică/studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea menţiunii "Admis" sau "Respins".
     (2) Rezultatul verificării/studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul Spitalului Municipal Fetesti care organizează concursul de ocupare a funcţiei de manager.
     (3) Candidaţii pot să conteste acest rezultat în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.
     (4) Concursul este continuat numai de candidaţii declaraţi "Admis".
     (5) Candidaţilor declaraţi "Respins" li se returnează 75% din suma de participare la concurs, în termen de 60 de zile de la data afişării acestui rezultat.

     CAP. IV
     Desfăşurarea concursului

     ART. 13
    (1) Comisia de concurs elaborează întrebările pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor cu cel mult 12 ore înaintea susţinerii probei. Această activitate se desfăşoară în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1), asigurate de Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Fetesti.
     (2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata a două ore.
     (3) Testul-grilă conţine 50 de întrebări, din care 40% din domeniul legislaţiei specifice activităţii Spitalului Municipal Fetesti şi 60% din domeniul managementului sanitar.
     (4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d), astfel:
a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte;
b) 60% din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 4 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte.


     ART. 14
     (1) Testul-grilă elaborat se multiplică în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, într-un număr de exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc într-un plic care se sigilează. În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi impune desfăşurarea probei de concurs în mai multe săli, pentru fiecare sală se întocmeşte un plic sigilat, care va conţine numărul de teste-grilă şi o rezervă egală cu numărul candidaţilor repartizaţi în sala respectivă.
     (2) Persoanele care au participat la multiplicarea şi sigilarea plicurilor cu testele-grilă nu pot să părăsească spaţiile în care s-au desfăşurat aceste activităţi până la începerea probei.


     ART. 15
     Întrebările se elaborează astfel încât:
a) conţinutul să fie clar exprimat;
b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia stabilită pentru concurs;
c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs;
d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.
     ART. 16
    (1) Personalul care supraveghează desfăşurarea probei testului-grilă, responsabilul de sală şi supraveghetorii sunt numiţi cu cel mult 12 ore înainte de începerea probei de Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Fetesti, la solicitarea preşedintelui comisiei de concurs.     (2) Preşedintele comisiei de concurs stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile personalului de supraveghere.


     ART. 17
     Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.


     ART. 18
     Notarea testului-grilă se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de membrii comisiei de concurs şi aprobat de preşedintele acesteia. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. În situaţia în care există diferenţe mai mari de un punct între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul definitiv.

    ART. 19
     (1) Rezultatul testului-grilă se afişează la sediul Spitalului Municipal Fetesti care organizează concursul de ocupare a funcţiei de manager, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei.
     (2) Candidaţii care au obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor o notă mai mică de 7,00 sunt declaraţi respinşi şi nu pot continua concursul.
     (3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.


     ART. 20
    (1) Proiectul de management reflectă modul în care candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare a
temei date.
    (2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează Spitalul Municipal Fetesti pentru care candidează. Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) La cererea candidaţilor, Spitalul Municipal Fetesti  are obligaţia să pună la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii , aflate în vigoare la data solicitării.


      ART. 21
      (1) Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se realizează individual de către acesta şi se dezvoltă într-un volum de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14.
      (2) Proiectele sunt evaluate de comisia de concurs înainte de data stabilită pentru susţinerea acestei probe.
      (3) Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de către comisia de concurs. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator.
      (4) În cazul în care există diferenţe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul proiectului de management.
      (5) Grila de punctare a proiectului de management este elaborată de comisia de concurs, se publică pe site-ul Primariei Municipiului Fetesti,pe site-ul Spitalului Municipal Fetesti şi se afişează la sediul acestuia, după încheierea perioadei de înscriere a candidaţilor.


      ART. 22
     (1) Susţinerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, pe durata a maximum 15 minute. Această durată poate fi suplimentată de preşedintele comisiei de concurs în cazul în care se pun întrebări suplimentare.
     (2) În urma susţinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota definitivă pentru această probă de evaluare şi o comunică candidatului.


     ART. 23
     (1) Comisia de concurs poate solicita suplimentar candidatului un interviu de selecţie, în scopul aprecierii abilităţilor candidatului de îndeplinire a atribuţiilor funcţiei de manager.

     (2) Fiecare membru al comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmeşte Fişa interviului de selecţie (conform anexei nr. 2 ).
     (3) Nota finală este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fişă.


      ART. 24
      (1) Interviul de selecţie se desfăşoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei de concurs.
      (2) În cadrul interviului de selecţie se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:
a) întrebări deschise - cu scopul de a atrage mai multe informaţii de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteţi să spuneţi despre.........?);
b) întrebări închise - cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situaţii (de exemplu: Aţi condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?);
c) întrebări ipotetice - cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situaţii sau evenimente ipotetice (de exemplu: În cazul în care sunteţi angajat, cum aţi proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal?);
d) întrebări de probă - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneaţi că.........).
      (3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.

      CAP. V
      Dispoziţii finale

      ART. 25
      Nu pot candida la concursul de ocupare a funcţiei de manager membrii Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Fetesti.


      ART. 26
     (1) Media finală a fiecărui candidat este media aritmetică a notelor obţinute la testul-grilă, proiectul de management şi, după caz, la interviul de selecţie, calculată cu două zecimale.

     (2) În baza mediilor finale se întocmeşte, în ordine descrescătoare, clasamentul candidaţilor la concurs.
     (3) La medii egale, departajarea candidaţilor se face după media obţinută la testul-grilă, iar la menţinerea egalităţii, după nota obţinută la proiectul de management.
      ART. 27
      (1) Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului, prin publicare pe site-ul Primariei Municipilui Fetesti, pe site-ul Spitalului şi afişare la sediul acestora.
      (2) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere, de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor. Rezultatul contestaţiilor se afişează la sediul Spitalului Municipal Fetesti.


      ART. 28
      (1) În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului şi rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei de concurs înaintează Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Fetesti procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagină.
     (2) Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Fetesti care a publicat funcţia la concurs validează rezultatele concursului şi solicită Primarului Municipiului Fetesti emiterea dispozitiei de numire pentru persoana validată.
     (3) Dosarele de înscriere, lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se păstrează de către Spitalul Municipal Fetesti.

 


SPITALUL MUNICIPAL FETESTI
        JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

TEME CADRU
pentru proiectul de management la ocuparea functiei de manager persoana fizica din cadrul Spitalului Municipal Fetesti


1. Schimbarea profilului unui spital cu performante nesatisfacatoare

a) Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul spitalului (urgenta, spitalizare de zi, recuperare, reabilitare etc.);
b) Transformarea intr-un centru multifunctional de tip ambulatoriu;
c) Transformarea intr-un centru medico-social;
d) Privatizarea unor sectii din cadrul spitalului.
     
2. Strategia managementului in activitateade investitii

a) In echipamente;
b) Modernizarea de sectii;
c) Extinderi;
d) Reparatii capitale.

3. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului

a) Analiza circuitelor functionale;
b) Analiza structurii pe sectii (clinice, paraclinice, administratice etc.);
c) Evaluarea relatiilor dintre structurile spitalului si serviciile furnizate;
d) Dezvoltarea platoului ethnic pentru interventii diagnostice si terapeutice;
e) Propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului.

4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii
 
a) Calitatea serviciilor;
b) Calitatea datelor raportate;
c) Calitatea personalului;
d) Satisfactia pacientilor.


5. Analiza situatiei economico-financiare a spitalului

a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, sectii etc.);
c) Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
d) Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din susrse publice si private.

6. Strategia managementului in domeniul achizitiilor

a) Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
b) Modalitati de achizitie;
c) Evaluarea stocurilor;
d) Indicatori de eficienta ai utilizarii stocurilor.

7. Dezvoltarea si modernizarea spitalului prin extinderea infrastructurii si a platformei tehnice.


Candidatii aleg una din temele de mai sus si dezvolta un proiect de management
care vizeaza Spitalul Municipal Fetesti  (maxim 8 – 10 pagini la fonturi Arial de 14, la un rand), conform structurii propuse mai jos:   

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului;
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari;
C. Identificarea problemelor critice;
D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute;
E. Dezvoltarea planului de management pentru probleme prioritara identificata;
1. Scop;
2. Obiective – indicatori;
3. Activitati;
a) definire;
b) incadrare in timp – grafic Gantt;
c) resurse necesare – umane, materiale, financiare;
d) responsabilitati;
4. Rezultate asteptate;
5. Monitorizare – indicatori;
6. Evaluarea – indicatori.

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive