Home Sedinte - Hotarari, Procese Verbale, Ordine de Zi H O T Ă R Â R E Nr.378/15.11.2013
04 . 07 . 2020
H O T Ă R Â R E Nr.378/15.11.2013
Vineri, 15 Noiembrie 2013 21:47
H O T Ă R Â R E
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
in Municipiul Fetesti pentru anul 2014   Consiliul Local Municipal Fetesti, judetul Ialomita,
   Avand in vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fetesti;
-Raportul Serviciului Taxe si Impozite din cadrul Primariei Municipiului Fetesti;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor economica, juridica si urbanism din cadrul Consiliului Local Municipal Fetesti;
   In conformitate cu :
    -prevederile titlului IX din Legea 571/2003, privind Codul fiscal, modificata;    
    -H.G.44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Codului Fiscal;
    -O.G.92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala;
    -prevederile art.6 alin.(1)-(8) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
    In temeiul art.36 alin.(4) lit.c), respectiv art. 45 alin.(2) lit.c) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E:


Art.1.Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2014, dupa cum urmeaza :
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexele 1-10, parte integranta din prezenta hotarare, care cuprind impozitele si taxele locale pentru anul 2014;
b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice, prevazute la art.253, alin.(2) din Legea 571/2003 se stabileste la 1,2 %;
c) cota impozitului pe cladiri in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, prevazuta la art.253, alin.(6) din Legea 571/2003, se stabileste la 20%;
d) cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate, prevazuta la art.270, alin.(4) din Legea 571/2003, se stabileste la 3 %.
Art.2.Bonificatia prevazuta la art.255, alin.(2), art.260, alin.(2) si art.265, alin.(2) din Legea 571/2003, privind Codul fiscal se stabileste dupa cum urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladiri la 10 %;
b) in cazul impozitului pe teren la 10 % ;
    c) in cazul taxei pentru mijloacele de transport la 10 %.
Art.3. Se aproba taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice, in temeiul art.283, alin.(1) din Legea 571/2003, privind Codul fiscal, asa cum sunt prevazute in Anexa 11 la prezenta hotarare.
Art.4. Se aproba taxa anuala pentru vehicule lente, instituita in temeiul art.283, alin.2 din Codul fiscal, asa cum sunt prevazute in Anexa 12 la prezenta hotarare.
Art.5.Se aproba taxe speciale pentru activitatile desfasurate de catre directiile si serviciile din cadrul Primariei, conform Anexei nr.13.
Art.6.Procedura de acordare a facilitatilor fiscale din Legea 571/2003, privind Codul fiscal este prevazuta in Anexa nr.14 la prezenta hotarare.
Art.7.Se aproba taxele de timbru, astfel cum sunt prevazute in  Anexa nr.15 la prezenta hotarare.
Art.8.La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca prevederile HCL 73 / 20.12.2012, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Fetesti pentru anul 2013.
Art.9.Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de primarul municipiului prin serviciile subordonate si  adusa la cunostinta publica prin grija secretarului.


INIŢIATOR,
PRIMAR
Gheorghe Catrinoiu

RAPORT DE FUNDAMENTARE al proiectului privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7
Anexa nr. 8
Anexa nr. 9
Anexa nr. 10
Anexa nr. 11
Anexa nr. 12
Anexa nr. 13
Anexa nr. 14
Anexa nr. 15
 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive