Home Cariere Anunt Nr.4308/06.04.5015
18 . 01 . 2019
Anunt Nr.4308/06.04.5015
Luni, 06 Aprilie 2015 21:50
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 28.04.2015 – 04.05.2015, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi :
•     Casier in cadrul Directiei Economice - Birou Buget-Contabilitate- Compartiment Contabilitate ;
•     Casier in cadrul aparatului de specialitate al primarului-Compartiment Administrativ ;
•     Infirmiera – Cresa nr.2

    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 06.04.2015 – 20.04.2015 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 28.04.2015, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 04.05.2015,  ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV si consta in sustinerea  proiectului de de management.
          
        II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
I .Generale
a) are cetăţenia română, cetatenie altor state membre ale UE sau a statelor apartinand  Spatiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2.A. Conditii specifice:
•    Casier in cadrul Directiei Economice - Birou Buget-Contabilitate- Compartiment Contabilitate ;
•    Casier in cadrul aparatului de specialitate al primarului-Compartiment Administrativ ;
              -    are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
              -   are vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei prevazute in fisa postului pentru care candideaza: minim 3ani;
  2.B.Conditii specifice:
                    Infirmiera – Cresa nr.2
-    studii medii/generale ;
-    are vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei prevazute in fisa postului pentru care candideaza: minim 5 ani;        
  III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:
•    formular de înscriere;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    copie carnet de munca/adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
•    cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
•    curriculum vitae


PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Catrinoiu Gheorghe
 
Numele si prenumele    Functia    Data    Semnatura
Intocmit – Ciocoiu Luminita     Consilier Resurse Umane    06.03.2015    
 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers