Home Cariere Anunt Nr. 4785 din 20.04.5015
17 . 02 . 2019
Anunt Nr. 4785 din 20.04.5015
Luni, 20 Aprilie 2015 21:52

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 12.05.2015 – 15.05.2015, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei  vacante de administrator public.
    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 20.04.2015 – 04.05.2015 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 12.05.2015, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 15.05.2015,  ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV si consta in sustinerea  proiectului de de management.


           II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
I .Generale
a) are cetăţenia română, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau  a statelor apartinand Spatiului Economic European   şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2.Conditii specifice:

-    are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
-    are vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului pentru care candideaza: minim 3ani(experienta in administratia  publica);
-    are finalizate cursuri postuniversitare in domeniul administratiei publice sau cursuri de perfectionare”Administrator Public”;
-    are certificat ECDL complet (Permis European de Conducere a Computerului Complet);
-    are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare si coordonare de   analiza si sinteza, , planificare si actiune strategica, control si depistare a deficientelor    capacitate rationala cu  superiorii, colegii, subordonatii si publicul, spirit de initiativa.
-    disponibilitate pentru deplasari, delegatii;
-    disponibilitate pentru program de lucru prelungit;            

  III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:

•    formular de înscriere;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    copie carnet de munca/adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
•    proiectul de management
•    scrisoare de intentie;
•    curriculum vitae.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Catrinoiu Gheorghe

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers