Home
05 . 04 . 2020
A N U N T DE LICITATIE
Marţi, 15 Septembrie 2015 21:40
1. Informatii generale privind proprietarul:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
2. Informatii generale privind obiectul licitatiei:
a. Procedura aplicata pentru constituirea  dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 101,102,103,104 din 30.07.2015.
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie.  Terenurile pentru licitatie apatin domeniului privat al Consiliului Local Fetesti.  si au  destinatia pentru :   construire locuinte in zona Liliacului  (13 loturi), zona Vinalcool - str. Dropiilor (2 loturi), zona Vinalcool - str. Baraganului ( 1 lot).
c. Suprafata teren:  conform extrasului de carte funciara.
d. Durata dreptului de superficie este de   49  ani.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  16.09.2015.
b. Cheltuieli de instituire a concesiunii:
- certificat de urbanism                  9,00 lei;
- caiet de sarcini                         100,00lei;
- taxa de participare                    200,00lei;
- garantia de participare               500,00lei.
c. pretul minim de pornire a licitatiei:  0,69  lei/mp/an,  pentru locuinte zona Liliacului( str. Viorelelor) si 0,34  lei/mp/an,  pentru locuinte zona Vinalcool (str. Dropiilor si str. Baraganului)
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 28.09.2015, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 29.09.2015, ora 14.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor: 30.09.2015, ora  11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  14.09.2015.        
                                                                
PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive