Home
05 . 04 . 2020
Anunt de licitatie - Calarasi
Joi, 26 Noiembrie 2015 22:38
1. Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
2. Informatii generale privind obiectul licitatiei:
a. Procedura aplicata pentru constituirea  dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 141 din 27.10.2015.
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros  pentru teren.  Terenul  pentru licitatie, este situat in  str. Călărași, nr. 503-505, apatine domeniului privat al Consiliului Local Fetesti.  si are  destinatia pentru activitati de prestari servicii.
c. Suprafata teren:  conform extrasului de carte funciara.
d. Durata dreptului de superficie este de   25  ani.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  03.12.2015.
b. Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
                     - certificat de urbanism                31,67lei.
                     - caiet de sarcini                         100,00lei
                     - taxa de participare                    200,00lei
                     -garantia de participare              500,00lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,15lei/mp/an                  
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 14.12.2015, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 15.12.2015, ora 14.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
16.12.2015, ora  11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  26.11.2015.        
                                                               
PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive