Home
05 . 04 . 2020
Anunt licitatie - Unirii

 1. Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
2. Informatii generale privind obiectul licitatiei:
a Procedura aplicata pentru constituirea  dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului :  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 134 din 30.09.2015.
b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros asupra terenului.  Terenul  pentru licitatie este situat in str. Călărași, zona Spital Anghel Saligny, lot 1, apatine domeniului privat al Consiliului Local Fetesti  si este  destinat pentru activitaii comerciale.
c. Suprafata teren :  conform extrasului de carte funciara.
d. Durata dreptului de superficie este de   25  ani.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  25.11.2015.
b. Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
                     - certificat de urbanism                  9,00lei.
                     - caiet de sarcini                         100,00lei
                     - taxa de participare                    200,00lei
                     -garantia de participare               500,00lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei:  - pentru activitati comerciale este 36,94lei/mp/an (13.889,44lei/an)               
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 02.12.2015, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 03.12.2015, ora 14.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
                04.12.2015, ora 11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  23.11.2015.        
                                                               

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive