Home
18 . 11 . 2018
ANUNŢ DE PARTICIPARE
Joi, 25 Februarie 2016 22:10

   Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Fetesti anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi activitati nonprofit, în anul fiscal 2016.
   Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Fetesti, cod fiscal 4365077; adresa:Fetesti, str. Calarasi,  Bl. CFR3 sc. A, et. II-IV,  telefon: 0243.364410,email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
   Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,  Hotărârea Consiliului Local Fetsti nr.8/28.01.2016,  privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Fetesti pe anul 2016 .
   Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi sportive nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
   Bugetul programului: bugetul alocat programului este stabilit Conform H.C.L. Fetesti nr.8/28.01.2016.
   Suma totala disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sportive din Municipiul Fetesti este de 90.000,00 lei si este destinata in intregime pentru domeniul sport, prevazuta in bugetul local la cap.6702.- Cultura, recreere si religie, supcapitolul 6702-0501 Sport, titlul II –Bunuri si servicii.
   Pentru a participa la selecţie , solicitanţii trebuie să faca dovada ca sunt, cluburi sportive-persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ care depun o propunere de proiect, sau să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport locala, după caz.
   Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din  Legea nr.350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi din contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.
   Propunerile de proiect se vor primi, incepand cu data de 25 februarie 2016 la Registratura Primariei Municipiului Fetesti. Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Directia Juridica din cadrul Primăriei Municipiului Fetesti.

   Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se întocmeşte,  într-un exemplar, cuprinzând trei seturi (plicuri):
Plicul I purtând menţiunea scrisă pe el „Cererea de finanţare şi anexele acesteia”, cuprinde:
-Cerere de finanţare , Anexa 1 din ghidul de finanţare,
-Raport de activitate al solicitantului, Anexa 1.1 din ghidul de finanţare, întocmită pentru anul anterior .
-Declaraţie de imparţialitate, Anexa nr. 1.2 - din ghidul de finanţare,
-Declaraţie , Anexa nr.1.3 -din ghidul de finanţare,
   Plicul II purtând menţiunea scrisă pe el „Criteriile şi condiţiile minimale de finanţare”, cuprinde documentele enumerate la capitolul “Criteriile şi condiţiile minimale de finanţare” .
   Plicul III purtând menţiunea scrisă pe el „Acte doveditoare pentru criteriile de evaluare”, cuprinde actele doveditoare a criteriilor din ghid- capitolul cu aceeasi denumire. Documentele vor fi aranjate pentru fiecare proiect sportiv în ordinea criteriilor enumerate.
   Dovada contributiei  beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării, in conformitate cu prevederile art.4 lit.g) din Legea 350/2005.
   Certificatele fiscale eliberate de Direcţia Fiscală Fetesti şi Administraţia Finanţelor Publice Fetesti,cererea de finanţare cu anexele aferente se depun obligatoriu în original.
   Toate documentele vor fi redactate sau traduse de un traducător autorizat în limba română.
   Toate documentele vor purta semnătura şi ştampila în original sau vor fi legalizate la notar public.
   Cele trei plicuri se includ într-un alt plic închis, care se depune la Serviciul Registratura din cadrul Primăriei Municipiului Fetesti, la adresa: Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etaj II - IV, Tel. (004)  0243/364410, Fax.  (004)  0243/361206, numele, adresa completă şi numărul de telefon al solicitantului.
   Documentatia de solicitare a finantării nerambursabile constând  în Ghidul solicitantului si Anexe, poate fi obtinuta de pe site-ul Primăriei Municipiului Fetesti, www.primariafetesti.ro
   Termenul limita de depunere a proiectelor este 25 martie 2016, ora 14.00, la Registratura Primăriei Municipiului Fetesti.
   Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în data de 28 martie 2016 – 01 aprilie 2016.
   Publicarea rezultatelor va avea loc in data de  04 aprilie – 06 aprilie 2016.
   Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei şi să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora a rezultatului selecţiei.
   Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
   Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse se va face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat.

 

   Descarca "GHIDUL SOLICITANTULUI - FINANTARI NERAMBURSABILE PENTRU SPORT" (format .pdf)

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers