Home Cariere
18 . 09 . 2021
Cariere
Anunt Concurs Director SC Drumuri Municipale  Email
Joi, 16 Septembrie 2021 08:42

Anunt Concurs Director SC Drumuri Municipale (.pdf)

Calendar Concurs Director (.pdf)

Bibliografie concurs (.pdf) 

 
Anunt 831/23.08.2021  Email
Luni, 23 August 2021 00:00                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Nr.831 din 23.08.2021

 

 

 

 

A N U N T

 

Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 24.09.2021, respectiv 27.09.2020, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-IV, examen pentru promovarea in grad imediat superior celui detinut pentru urmatoarele functii publice de executie:

1.     din inspector  clasa I grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior in cadru Serviciului Public de Asistenta Sociala-Compartiment Asistenta Sociala

2.     din politist local  clasa I grad profesional principal in politist local  clasa I grad profesional superior , in cadrul Serviciului de Politie Locala-Birou Ordine si Liniste-Paza Bunurilor;

3.     din politist local  clasa I grad profesional principal in politist local  clasa I grad profesional superior , in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment Constructii si Afisaj Stradal;

      I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI

 • depunerea dosarelor se face până la data de 13.09.2021 (23.08.2021 -13.09.2021) la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
 • proba  scrisă se va desfăşura în data de 24.09.2021 ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-III;
 • interviul se va desfăşura în data de 27.09.2021, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III.

 

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE :          

●  sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care  promoveaza;

            ● sa fi obtinut cel putin calificativul “bine” la evaluarea performantelor individuale  in ultimii 2  ani in care functionarul public a fost in activitate;

●  sa nu aiba  o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

 • formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
 • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • dovada obtinerii numarului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu in conditiile legii, sau a urmarii unei forme de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate ;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate ;
 • adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara care nu a fost radiata.

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI

Laurentiu  SONCHERECHE

 

 

 


Anunt (.doc)

 
Anunt angajare - Drumuri municipale  Email
Vineri, 13 August 2021 09:43
Anunt angajare - Drumuri municipale (.pdf)
 
Anunt Concurs Director Drumuri Municipale  Email
Luni, 05 Iulie 2021 12:51

Anunt Concurs Director (.pdf)

Calendar Concurs Director (.docx) 

Bibliografie concurs (.pdf) 

 
Raport final al concursului pentru ocuparea functiei de sofer  Email
Marţi, 15 Iunie 2021 12:18
Raport final al concursului pentru ocuparea functiei de sofer (.pdf)
 
Anunt privind concursul pentru ocuparea functiei de sofer in cadrul aparatului de specialitate al primarului - Directia Tehnica  Email
Miercuri, 19 Mai 2021 09:03

Nr. 4208 din 19.05.2021

 

A N U N Ț

 

 

Primaria Municipiului Feteşti organizează în perioada 15.06.2021 (proba scrisa), respectiv, 17.06.2021 (interviul), la sediul din strada Calarasi nr.595, bl.CF3 sc.A et.I-IV, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuție, perioada nedeterminată, de șofer I, in cadrul aparatului de specialitate al primarului Directia Tehnica – Compartiment Aprovizionare, Administrativ, Auto.

 

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI

 • depunerea dosarelor se va face în perioada 19.05.2021 – 02.06.2021 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
 • proba  scrisă se va desfăşura în data de 15.06.2021, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti str.Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.I-IV;
 • interviul se va desfăşura în data de 17.06.2021, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str.Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.I-IV.

           

            II.CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

1 .Generale

a) are cetăţenia română, cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe bază  adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea functiei scoase la concurs;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei scoase la concurs;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

2. Conditii specifice:

·      vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 3 ani;

·      studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire.

·      posedă cunoştinţe tehnice/mecanice şi de exploatare a autovehiculelor;

·      permis de conducere categoriile B, C, D, E, cu o vechime de minim 3 ani in categoria de conducere D;

·      cazier rutier;

·      cartela conducatorului auto (card tahograf);

·      atestat/ certificat de pregatire profesionala transport persoane valabil;

 

Constituie avantaj

·      detinerea certificatului de manager pentru transport rutier de peroane sau dovada ca urmeaza cursuri de pregatire in vederea obtinerii certificatului de manager pentru transport rutier de peroane.

 

              III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:

 

 • formular de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copie certificat de căsătorie;
 • copie certificat de naștere;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă îndeplinirea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul care a depus la înscriere o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu pana la data desfasurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • CV model European;
 • copia carnetului de muncă și/sau, dupa caz, adeverința care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate.

 

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintaă însoțite de documentele originale in vederea certificării pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

 

Procedura privind scoaterea la concurs a functiei contractuale de executie de sofer in cadrul aparatului de specialitate al primarului, Directia Tehnica, Compartiment Aprovizionare, Administrativ, Auto, a fost demarata in conformitate cu prevederile art.II din Legea 203/2020 „Prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, pe durata stării de alertă se pot desfăşura şi concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru posturile nedidactice, didactice auxiliare, pentru posturile din instituţiile care fac parte din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi instituţiile din subordinea sau coordonarea acestora, Parlamentul României, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Inspecţia Judiciară, din structurile cu sau fără personalitate juridică care derulează programe cu finanţare din fonduri nerambursabile, europene şi naţionale, precum şi pentru posturile vacante de asistenţi medicali comunitari, asistenţi medicali şi medici din unităţile de învăţământ.“         

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI

Laurențiu Șonchereche

 

 

Bibliografie (.doc)
Anunt (.doc)
Anunt (.pdf) 

 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 13
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive