Home Cariere
27 . 02 . 2021
Cariere
Anunt - Ocupare post
Vineri, 02 August 2019 23:15
Anunt - Ocupare post responsabil IT&C pe perioada determinata (.pdf)
 
Anunt Nr. 7934 din 02.09.2019
Vineri, 02 August 2019 19:32
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 02.09.2019, respectiv 04.09.2019, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-IV, examen pentru promovarea in grad imediat superior celui detinut pentru urmatoarele functii publice de executie:
1.    din inspector, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior in cadru Serviciului Public de Evidenta Persoanelor, Compartiment Stare Civila.
2.    din consilier, clasa I, grad profesional principal in inspector clasa I grad profesional superior, in cadrul Directiei Strategie, Investitii, Pregatire si Implementare Proiecte – Compartiment Strategie Dezvoltare, Programe cu Finantari Externe;
3.    din consilier, clasa I, grad profesional asistent in inspector clasa I grad profesional principal, in cadrul Directiei Strategie, Investitii, Pregatire si Implementare Proiecte – Compartiment Monitorizare Servicii Publice;
4.    din politist local clasa III, grad profesional principal, in politist local clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului de Politie Locala – Compartiment Circulatie pe Drumurile Publice;

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se face până la data de 21.08.2019 (02.08- 21.08.2019) la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 02.09.2019, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-III;
•    interviul se va desfăşura în data de 04.09.2019, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE :   
●  sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care  promoveaza;
●  sa fi obtinut cel putin calificativul “ bine ” la evaluarea performantelor individuale  in ultimii 2  ani in care functionarul public a fost in activitatei;
●  sa nu aiba  o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
•    copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate ;

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Sorin GAFITOI

Intocmit – Ciocoiu Luminita
Inspector Resurse Umane   

Formular de inscriere (.doc)
 
Anunt - ocupare post vacant  Email
Marţi, 18 Iunie 2019 19:08

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 10.07.2019 – 12.07.2019 la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante contractuale de executie,de referent gradul II - perioada nedeterminata - Directia Tehnica, Compartiment Aprovizionare, Administrativ, Auto.
I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 18.06.2019–01.07.2019 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 10.07.2019, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 12.07.2019, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.
    II.CONDIŢII DE PARTICIPARE    
I .Generale
 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
2.Conditii specifice:
•    vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 1 an ;
•    studii  medii  absolvite cu diploma de bacalaureat;
III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:
•    formular de înscriere;
•    curriculum vitae;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin

Ciocoiu Luminita
Cons. Resurse Umane
18.06.2019   

Bbliiografie (.odt)
Formular de inscriere (.doc)

 
Anunt Nr. 4380 / 24.04.2019 TRANSBUS
Miercuri, 24 Aprilie 2019 22:17
ANUNT
Privind organizarea interviului in vederea selectiei membrilor in consiliul de administratie a S.C. TRANSBUS S.A. FETESTI

I. Organizare
Interviul va avea loc in data de 07.05.2019, incepand cu ora 14:00, la sediul Primariei municipiului Fetesti din str.Calarasi, nr.595, sala de sedinte et.IV.

II. Planul de desfasurare a interviului
In cadrul interviului, vor fi evaluate dupa cum urmeaza:

a. Analiza scrisorii de intentie
Capacitate de planificare strategica: max. 60 puncte

1. Asigurarea continuitatii activitatii societatii: max.30 puncte;
2. Realizarea unei profitabilitati rationale a S.C. TRANSBUS S.A. – max. 30 puncte.

b. Criterii de evaluare personala a candidatului: max. 40 puncte

1. Indeplinirea conditiilor de participare, dovedite prin
2. Continutul dosarului de participare: - max.10 puncte;
3. Abilitatile de comunicare; - max. 10 puncte;
4. Motivatia candidatului; - max. 10 puncte;
5. Capacitatea manageriala. – max. 10 puncte.

III. Promovarea inteviului:
Obtinerea unui minim de 70 puncte.

IV. Modalitatea de comunicarea a planului de interviu:
Prin afisare la locul desfasurarii interviului.

V. Modalitatea de comunicare a rezultatelor obtinute de candidati la interviu:
Prin afisare a rezultatelor probei interviu la sediul administratiei publice tutelare.

COMISIA DE SELECTIE :
PRESEDINTE: Soare Marilena
MEMBRU:    Capsuna Georgian
MEMBRU:    Enache Lenuta
MEMBRU:    Scarlat Ana - Maria
MEMBRU:   Ilie Luminita
 
Anunt Nr. 3.598 /03.04.2019
Miercuri, 03 Aprilie 2019 21:22
A N U N T
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII  INTERNE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI  AVAND CA OBIECT „Servicii de paza”  SI  „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” IN MUN. FETESTI, JUD. IALOMITA, IN ANUL 2019, CONFORM ANEXEI NR. 2 LA  LEGEA NR.  98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE 
 
AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii de paza”; „Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma” in mun. Fetesti, jud. Ialomita, in anul 2019

SURSA DE FINANTARE: Bugetul local

VALOARE ESTIMATA :  347.000 lei fara TVA

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie pe site-ul UAT Municipiul Fetesti, respectiv www.primariafetesti.ro

CLARIFICARI : Se pot depune pe adresa de e-mail a UAT Municipiul Fetesti, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la nr. de fax 0243.361206, pana la data de 09.04.2019.

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI :  pana la data de 11.04.2019.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 17.04.2019, ora 10:00 , la sediul Primariei Fetesti, birou Registratura.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 17.04.2019, ora: 11:00, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4.
                                                        
Primar,
Sorin GAFITOI
I

ANEXA FORMULAR 5 (.doc)
Caiet de sarcini paza si monitorizare 2 (.pdf)
Declaratie cf. art. 63 alin. 1 paza si monitorizare (.pdf)
FORMULARUL 1 (2) (.doc)
FORMULARUL 2 (2) (.doc)
FORMULARUL 3 (2) (.doc)
FORMULARUL 4 (2) (.doc)
FORMULARUL 5 (.doc)
FORMULARUL 6 (.doc)
FORMULARUL 7 (.doc)
Model contract paza si monitorizare (.odt)

 
Scrisoare de asteptari
Miercuri, 06 Martie 2019 22:18

in procesul de recrutare pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la societatea S.C. TRANSBUS S.A. FETESTI

   Municipiul Fetesti este actionar unic al Societatii TRANSBUS S.A. Fetesti (denumita in continuare S.C. TRANSBUS S.A. FETESTI), cu sediul social in municipiul Fetesti, str.Calarasi, nr.503. Prin HCL Nr.24/27.02.2019 a fost aprobata Scrisoarea de Asteptari a societatii S.C. TRANSBUS S.A. FETESTI.
   Prezenta Scrisoare de Asteptari a fost elaborata in temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,  modificata si aprobata prin Legea  nr.111/2016 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 si reprezinta dezideratele actionarului unic, Consiliul Local al Municipiului Fetesti, pentru evolutia societatii in urmatorii patru ani.

Scrisoare asteptari (.pdf)

 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 3 din 12
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive