Home Cariere
27 . 02 . 2021
Cariere
Anunt Concurs  Email
Luni, 12 Octombrie 2020 13:35

                             

 Nr. 8858 din 12.10.2020

 

A N U N TPrimaria Municipiului Feteşti organizează în data de 12.11.2020, respectiv 16.11.2020, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-IV, concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de executie (perioada nedeterminata) de consilier clasa I grad profesional superior in cadrul Directiei Strategie Investitii, Pregatire si Implementare Proiecte – Serviciul Strategie Dezvoltare – Compartiment Strategie Dezvoltare, Programe  cu Finantari Externe:

            I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI

 • depunerea dosarelor se face până la data de 02.11.2020 (12.10.2020 – 02.11.2020) la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
 • proba  scrisă se va desfăşura în data de 12.11.2020, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-III;
 • interviul se va desfăşura în data de 16.11.2020, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III.           

 

      II.CONDIŢII DE PARTICIPARE

A .Generale

 • conform prevederilor art.465 din OUG 57/ 2019 Codul administrativ.

 

      B.Conditii specifice:

                  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului pentru care candideaza : minim 7 ani;

                  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de licenta sau echivalente.

            - perfectionare/ specializare in domeniul accesarii/ implementarii fondurilor europene, dovedite cu acte emise de institutii acreditate;

            - durata normala a timpului de lucru (8 ore/zi, 40ore/saptamana).

 

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 

 • formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copia carnetului de munca si dupa caz, adeverinte eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice; 
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.  PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI

Sorin GAFITOI

 

 

 

 Anunt Concurs (.doc)

 Bibliografie (.pdf) 

 
Anunt 8443/25.09.2020  Email
Vineri, 25 Septembrie 2020 09:22
Anunt 8443/25.09.2020 privind concursul de ocupare a functiei de asistent medical (.pdf)
 
Anunt 2.140
Joi, 05 Martie 2020 19:39
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 24.03.2020 – 26.03.2020, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea a 2 (doua) funcţii contractuale vacante de executie, perioada nedeterminata de asistent medical principal, in cadrul Cabinetului Asistenta Medicala.

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•depunerea dosarelor se va face in perioada 02.03.2020 – 13.03.2020 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•proba  scrisă se va desfăşura în data de 24.03.2020, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•interviul se va desfăşura în data de 26.03.2020, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.
    
II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
 
1 .Generale
a) are cetăţenia română, cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe bază  adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea functiei scoase la concurs;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei scoase la concurs;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2. Conditii specifice:
•pentru functia de asistent medical principal
•vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 5 ani;
•diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
•diploma pentru obtinerea gradului de principal;
•certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizatie profesionala pe anul in curs.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:

GENERALE
•formular de înscriere;
•copia actului de identitate;
•copie certificat de casatorie;
•copie certificat de nastere;
•cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; candidatul care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasuratii primei probe a concursului;
•adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
•CV model European;
•copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor solicitate;

SPECIFICE
-pentru functia de asistent medical principal
•certificatul de membu privind exercitarea profesiei de asistent medical, vizat de organizatia profesionala pe anul in curs;
•diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
•diploma privind obtinerea gradului de principal;
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale cae se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin

Intocmit – Pana Daniela
insp. Resurse Umane
02.03.2020    
 
Anunt nr 2140/02.03.2020
Luni, 02 Martie 2020 21:15
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 02.04.2020, respectiv 06.04.2020, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-IV, concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de executie (perioada nedeterminata) de inspector clasa I grad profesional superior in cadrul Directiei Economice – Serviciul Impozite si Taxe – Compartiment Executare Silita si Venituri:
   I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•depunerea dosarelor se face până la data de 23.03.2020 (02.03- 23.03.2020) la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•proba  scrisă se va desfăşura în data de 02.04.2020, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-III;
•interviul se va desfăşura în data de 06.04.2020, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III.
    
   II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
   A .Generale
•conform prevederilor art.465 din OUG 57/ 2019 Codul administrativ.
   B.Conditii specifice:   
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului pentru care candideaza : minim 7 ani;
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de licenta sau echivalente in domeniul stiintelor economice, juridice sau administrative

   III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    curriculum vitae, model comun european;
•    copia actului de identitate;
•    copii ale diplomelor de studii, certificatelor si documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
•    copia carnetului de munca si dupa caz, adeverinte eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.  

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Sorin GAFITOI
 
Anunt Nr. 11.729 din 26.11.2019
Marţi, 26 Noiembrie 2019 22:20

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 18.12.2019 – 20.12.2019, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale vacante de executie:
    1. de asistent medical principal, respectiv, asistent medical - perioada nedeterminata – in cadrul Cabinetului Asistenta Medicala.
    2. inspector de specialitate II in cadrul Compartimentului Protectie Civila – PSI
    3. muzeograf gradul II in cadrul Directiei Educatie, Cultura si Sport – Casa de Cultura, Muzeu

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
    • depunerea dosarelor se va face in perioada 26.11.2019 – 09.12.2019 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
    • proba  scrisă se va desfăşura în data de 18.12.2019, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
    • interviul se va desfăşura în data de 20.12.2019, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.
    
    II.CONDIŢII DE PARTICIPARE    
1 .Generale
a) are cetăţenia română, cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe bază  adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea functiei scoase la concurs;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei scoase la concurs;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2. Conditii specifice:
        ◦ pentru functia de asistent medical principal
    • vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 5 ani;
    • diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
    • diploma/ adeverinta pentru obtinerea gradului de principal;
    • certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizatie profesionala pe anul in curs.
    •  pentru functia de asistent medical
    •  vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 6 luni;
    •  diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
    • certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizatie profesionala pe anul in curs.
    •  pentru functia de inspector de specialitate II
    •  vechimea necesara în vederea exercitării functiei: nu se solicita
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
    • curs in domeniul securitatii si sanatatii in mmunca, cu continut minim conform prevederilor HG 1425/ 2006, cu o durata de cel putin 80 de ore.

    •  pentru functia de muzeograf gradul II
    •  vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 2 ani;
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul istoriei.

 III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:
GENERALE
    • formular de înscriere;
    • copia actului de identitate;
    • copie certificat de casatorie;
    • copie certificat de nastere;
    • cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; candidatul care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasuratii primei probe a concursului;
    • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    • declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
    • CV model European;
    • copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor solicitate;

SPECIFICE
    • pentru functia de asistent medical principal
    • certificatul de membu privind exercitarea profesiei de asistent medical, vizat de organizatia profesionala pe anul in curs;
    • diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
    • diploma privind obtinerea gradului de principal;

    • pentru functia de asistent medical
    • diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
    • certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizatie profesionala pe anul in curs.
    • pentru functia de inspector de specialitate II
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
    • curs in domeniul securitatii si sanatatii in mmunca, cu continut minim conform prevederilor HG 1425/ 2006, cu o durata de cel putin 80 de ore.

    • pentru functia de muzeograf gradul II
    •  vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 2 ani;
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul istoriei.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale cae se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin

Pana Daniela
insp. Resurse Umane

Biografie muzeograf (.doc)
Biografie PSI (.doc)
Biografie Cabinet Asistenta Medicala
(.doc)

 
Rezultate
Marţi, 13 August 2019 23:00
Rezultat selectie de dosare pentru concursul organizat de PMF privind postul de expert tehnic IT&C in perioada 12.08.2019 in cadrul proiectului '' Eficienta si Performanta in Admnistratia Publica Locala a Municipiului Fetesti" (.pdf)
Rezultat final pentru concursul organizat de PMF privind postul de expert tehnic IT&C in perioada 13.08.2019 in cadrul proiectului ''Eficienta si Performanta in Admnistratia Publica Locala a Municipiului Fetesti" (.pdf)
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 2 din 12
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive