Home Achizitii
28 . 10 . 2021
Achizitii
Anunt 2399
Marţi, 10 Martie 2020 21:46
Anunt de licitatie (.pdf)
 
Anunt 2479
Marţi, 10 Martie 2020 14:06
ANUNT
privind achizitionarea serviciilor de  intretinere  ( hosting si administrare) a website-ului www.primariafetesti.ro, a contului de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza si a celorlalte conturi de e-mail asociate U.A.T. Mun. Fetesti, precum si a serviciilior de publicare de stiri si anunturi legate de activitatea Primariei si Consiliului Local Fetesti
     
   In temeiul prevederilor art. 7, alin.(5)  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare  si ale art. 43 din HG nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,  Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza  servicii de  intretinere  ( hosting si administrare) a website-ului www.primariafetesti.ro, a contului de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza si a celorlalte conturi de e-mail asociate U.A.T. Mun. Fetesti, precum si servicii de publicare de stiri si anunturi legate de activitatea Primariei si Consiliului Local Fetesti, conform cerintelor din caietul de sarcini al achizitiei.
1.Valoarea estimata a achizitiei: 40.000 lei fara TVA
2.COD  CPV :  72413000-8 : “Servicii de proiectare de site-uri WWW(World Wide Web)(Rev. 2).
          72415000-2: Servicii de gazduire pentru operare de site-uri www (Rev. 2).
3.Sursa de finantare: bugetul local
4.Documentul justificativ: incheierea unui contract de achizitie publica
5.Durata contractului: 1 (un ) an
6.Mod prezentare oferta.
    Oferta va cuprinde:
- DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016
- DECLARAŢIE privind neincadrarea in art. prevederile 165 din Legea 98/2016
- DECLARAŢIE  privind neincadrarea in prevederileart. 167 din Legea 98/2016
- DECLARAŢIE privind  conflictului de interese (neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice)
- DECLARATIE privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă
- DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI ( daca este cazul )
- ACORD DE SUBCONTRACTARE ( daca este cazul)                                                       
- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/echivalent
- propunerea tehnica
- propunerea  financiara
- modelul de contract
7.Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
7.Termenul limita de  transmitere  a ofertelor :  23.03.2020, ora 10.00 , la Compartiment Registratura din cadrul autoritatii contractante, situat in mun. Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF 3, sc. A, et.2 .Ofertele vor fi transmise in plic inchis pana la data si ora-limita de depunere a acestora.
Operatorii economici au obligatia de a oferta serviciile conform cerintelor din caietul de sarcini   al achizitiei.
Formularele, caietul de sarcini si modelul de contract sunt atasate prezentului anunt .
Data-limita pentru solicitarea de clarificari : 16.03.2020. Solicitarile de clarificari vor fi transmise pe adresa de e-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici interesati pana la data de 18.03.2020. Raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul www.primariafetesti.ro.
Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Primar,
Sorin GAFITOI

Directia Tehnica
Mugurel Gabriel GABOR

Intocmit,
Consilier Achizitii Publice,
BACIU Simona

Caiet de sarcini
Formulare
Model de contract
 
Anunt Nr. 11.879 /28.11.2019
Joi, 28 Noiembrie 2019 21:17
ANUNT PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI NUMAR DE 42 DE PC – URI, CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE


   In temeiul prevederilor art. 7, alin.(5)  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare  si ale art. 43 din HG nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,  Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza  un numar de 42 de PC – uri, conform cerintelor din caietul de sarcini al achizitiei.

1.Valoarea estimata a achizitiei: 119.500 lei fara TVA
2.COD  CPV :  30213300-8 – „Computer de birou”
3.Sursa de finantare: bugetul local
4.Documentul justificativ: incheierea unui contract de achizitie publica
5.Durata contractului: 30 de zile
6.Mod prezentare oferta.
   Oferta va cuprinde:
   - DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016
   -  DECLARAŢIE privind neincadrarea in art. prevederile 165 din Legea 98/2016
   -  DECLARAŢIE  privind neincadrarea in prevederileart. 167 din Legea 98/2016
   -  DECLARAŢIE privind  conflictului de interese (neîncadrarea în situaţiile     prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice)
   - DECLARATIE privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă
   - DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI ( daca este cazul )
   - ACORD DE SUBCONTRACTARE ( daca este cazul)                                                       
   - copie Certificat  de Inregistrare
   - propunerea tehnica
   - propunerea  financiara, ce cuprinde: formularul de oferta  si Anexa  la formularul de oferta
       
   Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.

7.Termenul limita de  transmitere  a ofertelor :  10.12.2019, ora 10.00 , la Compartiment Registratura din cadrul autoritatii contractante, situat in mun. Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF 3, sc. A, et.2 .Ofertele vor fi transmise in plic inchis pana la data si ora-limita de depunere a acestora.
   Operatorii economici au obligatia de a oferta produsele conform cerintelor din caietul de sarcini   al achizitiei.
   Formularele, caietul de sarcini si modelul de contract sunt atasate prezentului anunt .
   Data-limita pentru solicitarea de clarificari : 04.12.2019. Solicitarile de clarificari vor fi transmise pe adresa de e-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici interesati pana la data de 06.12.2019. Raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul www.primariafetesti.ro.
   Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Primar,
Sorin GAFITOI

Directia Tehnica
Mugurel Gabriel GABOR

Intocmit,
Consilier Achizitii Publice,
BACIU Simona

Caiet de sarcini (.doc)
Formulare (.doc)
Model contract (.doc)

Raspuns solicitare clarificari (.pdf)

 
Anunt Nr. 11.726/26.11.2019
Marţi, 26 Noiembrie 2019 22:12

   UAT Municipiul Fetesti cu sediul in localitatea Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4, telefon 0243.364410, fax 0243.361206, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , cod de inregistrare fiscala 4365077, reprezentata prin domnul Gafitoi Sorin avand functia de primar doreste sa achizitioneze „ Servicii de  intretinere si reparare a perifericelor informatice”
   Tip anunt: Achizitie Directa
   Tip contract: Prestari servicii
   Denumirea achizitiei:„Achizitie  servicii de  intretinere si reparare a perifericelor informatice”
   Cod CPV :  50323000-5 : „Servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice”
   Descrierea contractului:  Achizitionarea serviciilor  de intretinere si reparare a echipamentelor periferice informatice din dotarea UAT Mun. Fetesti (42 imprimante inkjet cu ciss si 48  imprimante laserjet), conform caiet de sarcini atasat.
   Durata contractului: 12 luni
   Sursa de finantare:  bugetul local
   Valoarea estimata a achizitiei: 68.430 lei fara  TVA
   Conditii de participare:
Operatorul economic, persoana juridica va depune urmatoarele documente :
 - Scrisoare de inaintare (formular nr. 1)
 - Declaratie privind conflictul de interese (formular nr 2)
 - Copie Certificat  de Inregistrare
 -  Propunerea  financiara care va contine: formularul de oferta (formular nr 3) si Anexa  la formularul de oferta
   Operatorii economici au obligatia de a oferta serviciile conform cerintelor din caietul de sarcini  si anexei la acesta .
   Ofertele se vor transmite in plic inchis la sediul autoritatii contractante din Mun.Fetesti, str. Calarasi,  nr. 595, bl.CF3, sc.A, et.2 Jud. Ialomita, birou Registratura.
   Criterii  adjudecare : Pretul cel mai scazut.
   Termen limita  primire  oferte : 03.12.2019, ora 11.00
   Informatii suplimentare
   Informatii se pot obtine  la nr.de telefon 0243 364410, int.131, persoana de contact Calotescu Alina. Dupa alegerea ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va informa operatorul economic, astfel incat acesta sa isi incarce oferta in catalogul electronic, achizitia finalizandu-se in SEAP.

Primar,
Sorin GAFITOI

Directia Tehnica
Mugurel Gabriel GABOR

Intocmit,
Cons. Calotescu Alina

Caiet de sarcini (.pdf)
Formulare (.doc)
Model contract (.doc)

Clarificari (.pdf)

 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 4 din 21
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive