Home
13 . 08 . 2020
Achizitii


Anunt licitatie spatiu grup sanitar
Sâmbătă, 05 August 2017 10:19
1. Informatii generale:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.       
2. Informatii generale privind obiectul inchirierii:
a. Procedura aplicata pentru atribuirea  contractului de inchiriere:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 81 din 28.06.2017.    
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de inchiriere  pentru imobilul-Grup Sanitar - Piateta Fetesti Gara - zona Bazar in suprafata 32,00 mp , situat in Fetesti , str. ANGHEL SALIGNY, jud Ialomita , cu destinatia de prestari servicii.            
c. Durata sau termenul de inchiriere este de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional semnat de ambele parti contractante.             
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, – Compartiment Patrimoiu, incepind cu data de  09.08.2017.
b. Cheltuieli de instituire a concesiunii:                     
- caiet de sarcini                      100,00 lei
- taxa de participare                 200,00 lei
-garantia de participare            500,00 lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,73 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 9 din 22.02.2017.
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 25.08.2017, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.08.2014, ora 12.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
31.08.2017, ora  13,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.


6.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  04.08.2017.
      
PRIMAR,
Sorin GAFITOI
 
Anunt licitatie teren
Sâmbătă, 05 August 2017 10:14
1. Informatii generale privind concedentul:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.    
2. Informatii generale privind obiectul concesiunii:
a. Procedura aplicata pentru atribuirea  contractului de concesiune:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 86 din 28.06.2017.    
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de concesiune  pentru imobilul-teren intravilan in suprafata de 1044 mp,  situat in municipiul Fetesti, str. Depoului, judetul Ialomita, in vederea desfasurarii de activitati de prestari servicii.
c. Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.d. Durata sau termenul de concesiune este de 20 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, – Compartiment Patrimoiu, incepind cu data de  09.08.2017.
b. Cheltuieli de instituire a concesiunii:                   
- caiet de sarcini                      100,00 lei
- taxa de participare                 200,00 lei
- garantia de participare            500,00 lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,73 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 9 din 22.02.2017.
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 25.08.2017, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.08.2014, ora 12.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor: 31.08.2017, ora  11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  04.08.2017.        
                                                               
PRIMAR,
Sorin GAFITOI
 
Anunt NR.7131/13.07.2017
Luni, 17 Iulie 2017 21:56

ANUNT DE LICITATIE

1.Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
   
2.Informatii generale privind obiectul licitatiei:
    a.Procedura aplicata pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr.52 din 26.04.2017.
    b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros  pentru 2 loturi de teren in suprafata totala de 45 mp in Zona 25 (Lot 57 in suprafata de 22 mp si Lot 58 in suprafata de 23 mp), Str. Vasile Lupu, din Municipiul Fetesti, in vederea construirii de garaje auto.
    c.Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
    d.Durata dreptului de superficie este de 25  ani.
   
3.Informatii privind documentatia de atribuire:
            a.Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, etaj 4 – Compartiment Patrimoiu, incepind cu data de 19.07.2017.
            b.Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
                     -caiet de sarcini                           100,00lei
                     -taxa de participare                     200,00lei
                     -garantia de participare               500,00lei
     c.pretul minim de pornire a licitatiei: 3,10lei/mp/an, conform H.C.L. nr.9/22.02.2017
             d.data limita pentru obtinerea documentatiei: 09.08.2017, ora  12:00 
   
4.Informatii privind ofertele:
            4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 11.08.2017, ora 12:00
            4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
         Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita,   camera 1 – Registratura.
            4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
   
5.Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
    17.08.2017, ora 11:00,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
   
6.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  17.07.2017.       
                                                           
PRIMAR,
Sorin Gafitoi

 
Anunt Nr. 7092/12.07.2017
Miercuri, 12 Iulie 2017 20:51
Aprob,
Primar
Sorin GAFITOI
TESTARE SI CONSEMNARE DE PRETURI

   Subsemnatul Capsuna Georgian, consilier - Compartiment Achizitii Publice din cadrul UAT MUNICIPIUL FETESTI, in baza referatului de necesitate nr. 6438/26.06.2017 am procedat la testarea si consemnarea de preturi de piaţa, în conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si si art. 43 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de Echipamente pentru dotarea lucratorilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Fetesti, jud. Ialomita, Cod CPV - 35811200 - 4 ”Uniforme de Politie” ; 35200000 - 6 ”Echipamente de Politie”.
   S-a publicat pe site-ul oficial al Primariei Mun. Fetesti anuntul nr. 6752/03.07.2017 privind achizitionarea produselor aratate, in data de 03.07.2017, cu termen de depunere a ofertelor data de 10.07.2017, ora 13:00. S-a primit in termen oferta de la un singur operator economic, după cum urmează :

1.    Operatori economici

 

 

Nr.

crt.

 

 

Denumire Produse

 

 

Cantitate

CREATIV MICHAEL SRL

Aleea Privighetorii, nr. 4, sc. A, apt. 2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea

 

1.

Echipamente pentru dotarea lucratorilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Fetesti

             1.

1. Uniforme de Politie - 12.482 lei

2. Echipamente de Politie - 3290 lei

      
   Preturile de mai sus nu includ TVA.
   Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut.
   Achizitionarea de Echipamente pentru dotarea lucratorilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Fetesti, jud. Ialomita se va realiza de  la SC CREATIV MICHAEL SRL, Aleea Privighetorii, nr. 4, sc. A, apt. 2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea, pentru suma de 12.482 lei.
Data: 12.07.2017    
                                                
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Consilier Georgian CĂPŞUNĂ
 
Anunt Nr. 6752/03.07.2017
Luni, 03 Iulie 2017 20:24
A N U N T
PRIVIND ACHIZITIONAREA DE   ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA LUCRATORILOR DIN CADRUL POLITIEI LOCALE A MUNICIPIULUI FETESTI


COD CPV :     

- 35811200 - 4 - ”Uniforme de Politie”
- 35200000 - 6 - ”Echipamente de Politie”


   AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.
   OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea de echipamente pentru dotarea lucratorilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Fetesti
   Valoare estimata totala : 18.629 lei, din care :
-  15.181 lei  : ”Uniforme de Politie”
-  3448 lei  :    ”Echipamente de Politie”.


   Preturile de mai sus nu includ TVA.
   CRITERIU DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.
   TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 10.07.2017, ora 13.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
   Operatorii economici au obligatia de a oferta produsele conform specificatiilor solicitate in anexele la prezentul anunt.
   Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment Registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.
Primar,
Sorin GAFITOI
   

Anexa 1 (.pdf)

Anexa 2 (.pdf)

 
« ÎnceputAnterior11121314UrmătorSfârşit »

Pagina 12 din 14
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive