Home
25 . 07 . 2021
Achizitii


Anunt NR.7131/13.07.2017
Luni, 17 Iulie 2017 21:56

ANUNT DE LICITATIE

1.Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
   
2.Informatii generale privind obiectul licitatiei:
    a.Procedura aplicata pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr.52 din 26.04.2017.
    b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros  pentru 2 loturi de teren in suprafata totala de 45 mp in Zona 25 (Lot 57 in suprafata de 22 mp si Lot 58 in suprafata de 23 mp), Str. Vasile Lupu, din Municipiul Fetesti, in vederea construirii de garaje auto.
    c.Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
    d.Durata dreptului de superficie este de 25  ani.
   
3.Informatii privind documentatia de atribuire:
            a.Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, etaj 4 – Compartiment Patrimoiu, incepind cu data de 19.07.2017.
            b.Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
                     -caiet de sarcini                           100,00lei
                     -taxa de participare                     200,00lei
                     -garantia de participare               500,00lei
     c.pretul minim de pornire a licitatiei: 3,10lei/mp/an, conform H.C.L. nr.9/22.02.2017
             d.data limita pentru obtinerea documentatiei: 09.08.2017, ora  12:00 
   
4.Informatii privind ofertele:
            4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 11.08.2017, ora 12:00
            4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
         Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita,   camera 1 – Registratura.
            4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
   
5.Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
    17.08.2017, ora 11:00,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
   
6.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  17.07.2017.       
                                                           
PRIMAR,
Sorin Gafitoi

 
Anunt Nr. 7092/12.07.2017
Miercuri, 12 Iulie 2017 20:51
Aprob,
Primar
Sorin GAFITOI
TESTARE SI CONSEMNARE DE PRETURI

   Subsemnatul Capsuna Georgian, consilier - Compartiment Achizitii Publice din cadrul UAT MUNICIPIUL FETESTI, in baza referatului de necesitate nr. 6438/26.06.2017 am procedat la testarea si consemnarea de preturi de piaţa, în conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si si art. 43 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de Echipamente pentru dotarea lucratorilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Fetesti, jud. Ialomita, Cod CPV - 35811200 - 4 ”Uniforme de Politie” ; 35200000 - 6 ”Echipamente de Politie”.
   S-a publicat pe site-ul oficial al Primariei Mun. Fetesti anuntul nr. 6752/03.07.2017 privind achizitionarea produselor aratate, in data de 03.07.2017, cu termen de depunere a ofertelor data de 10.07.2017, ora 13:00. S-a primit in termen oferta de la un singur operator economic, după cum urmează :

1.    Operatori economici

 

 

Nr.

crt.

 

 

Denumire Produse

 

 

Cantitate

CREATIV MICHAEL SRL

Aleea Privighetorii, nr. 4, sc. A, apt. 2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea

 

1.

Echipamente pentru dotarea lucratorilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Fetesti

             1.

1. Uniforme de Politie - 12.482 lei

2. Echipamente de Politie - 3290 lei

      
   Preturile de mai sus nu includ TVA.
   Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut.
   Achizitionarea de Echipamente pentru dotarea lucratorilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Fetesti, jud. Ialomita se va realiza de  la SC CREATIV MICHAEL SRL, Aleea Privighetorii, nr. 4, sc. A, apt. 2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea, pentru suma de 12.482 lei.
Data: 12.07.2017    
                                                
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Consilier Georgian CĂPŞUNĂ
 
Anunt Nr. 6752/03.07.2017
Luni, 03 Iulie 2017 20:24
A N U N T
PRIVIND ACHIZITIONAREA DE   ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA LUCRATORILOR DIN CADRUL POLITIEI LOCALE A MUNICIPIULUI FETESTI


COD CPV :     

- 35811200 - 4 - ”Uniforme de Politie”
- 35200000 - 6 - ”Echipamente de Politie”


   AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.
   OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea de echipamente pentru dotarea lucratorilor din cadrul Politiei Locale a Municipiului Fetesti
   Valoare estimata totala : 18.629 lei, din care :
-  15.181 lei  : ”Uniforme de Politie”
-  3448 lei  :    ”Echipamente de Politie”.


   Preturile de mai sus nu includ TVA.
   CRITERIU DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.
   TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 10.07.2017, ora 13.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
   Operatorii economici au obligatia de a oferta produsele conform specificatiilor solicitate in anexele la prezentul anunt.
   Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment Registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.
Primar,
Sorin GAFITOI
   

Anexa 1 (.pdf)

Anexa 2 (.pdf)

 
Anunt Nr 6544 din 28.06.2017
Miercuri, 28 Iunie 2017 21:44
Aprob,
Primar
Sorin GAFITOI
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI  FETESTI
JUDETUL IALOMITA    
Nr 6544 din 28.06.2017                                                                                        

TABEL TESTARE SI CONSEMNARE DE PRETURI

   Subsemnatul Capsuna Georgian, Consilier – Compartiment Achizitii Publice din cadrul UAT MUNICIPIUL FETESTI, in baza referatului de necesitate nr. 5821/09.06.2017 am procedat la testarea si consemnarea de preturi de piaţa, în conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si si art. 43 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice, COD CPV – 50323000-5,  astfel:
   S-a publicat pe site-ul oficial al primariei mun. Fetesti anuntul nr. 6018/14.06.2017 privind achizitionarea serviciilor aratate, in data de 14.06.2017, cu termen de depunere a ofertelor data de 21.06.2017, orele 15.00. S-au primit in termen oferte de la doi operatori economici, după cum urmează :

 

 

Nr.

crt.

 

 

Denumire servicii

 

 

Cantitate

SC JMC PRODUCTION SRL Fetesti, str. Grivita, nr. 42, Ialomita, CIF 29688669

KROMIL SE SRL Fetesti, str. Calarasi, bl. B13, ap.1, Ialomita

CUI 21517370

 

1.

 

 

Servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice”, COD CPV – 50323000-5

             1

55.063 lei

56.040 lei

    Avand in vedere diferentele mari de preturi din cele doua oferte, precum si faptul ca oferta SC JMC PRODUCTION SRL nu a fost clara din punctul de vedere al pretului final, s-au solicitat clarificari celor doi operatori economici, dupa cum urmeaza :
Preturile de mai sus nu includ TVA.
1 -  SC JMC PRODUCTION SRL Fetesti, CIF 29688669 :
a) – Prezentarea componentei preturilor si justificarea lor prin prezentarea de facturi, oferte de la diferiti furnizori si alte documente care au stat la baza fundamentarii preturilor.
b) – Justificarea pretului final al ofertei prezentate, avand in vedere ca, adunate, componentele din Anexa la Caietul de sarcini dau alta valoare.
2 - KROMIL SE SRL Fetesti, CUI 21517370 :
a) - Prezentarea componentei preturilor si justificarea lor prin prezentarea de facturi, oferte de la diferiti furnizori si alte documente care au stat la baza fundamentarii preturilor.                                                
   In urma analizarii raspunsurilor la solicitarile de clarificari s-a intocmit procesul-verbal nr. 6.502/27.06.2017, s-a recomandat achizitionarea serviciilor care fac obiectul prezentei achizitii de la SC JMC PRODUCTION SRL.
   Fata de cele aratate, achizitia directa privind servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice, COD CPV – 50323000-5, se va realiza de la operatorul economic SC JMC PRODUCTION SRL, cu sediul in Municipiul Fetesti, str. Grivita, nr. 42, CIF 29688669 pentru pretul de 55.063 lei.
   Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
    
Data: 28.06.2017                                     
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE                                                   
Consilier Capsuna Georgian
 
Anunt Nr. 6018/14.06.2017
Miercuri, 14 Iunie 2017 21:10
A N U N T
PRIVIND ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE REPARARE SI INTRETINERE A PERIFERICELOR INFORMATICE


COD CPV : 50323000-5 – „Servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice”

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea de servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice ( copiatoare, imprimante si multifunctionale )

Valoare estimata totala : 66.000 lei fara TVA  

CRITERIU DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 21.06.2017, ora 15.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.
 
Operatorii economici au obligatia de a oferta serviciile conform specificatiilor solicitate in caietul de sarcini nr. 5994/13.06.2017 si Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini nr. 5994/13.06.2017, atasate prezentului anunt.

Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.

Primar,
Sorin GAFITOI

Anexa 1 (.pdf)
Caiet Sarcini Produse  Informatice (.pdf)

 
« ÎnceputAnterior111213141516UrmătorSfârşit »

Pagina 14 din 16
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive