Ultimele noutăți

Anunt 2479

ANUNT
privind achizitionarea serviciilor de  intretinere  ( hosting si administrare) a website-ului www.primariafetesti.ro, a contului de e-mail contact@primariafetesti.ro si a celorlalte conturi de e-mail asociate U.A.T. Mun. Fetesti, precum si a serviciilior de publicare de stiri si anunturi legate de activitatea Primariei si Consiliului Local Fetesti

     
   In temeiul prevederilor art. 7, alin.(5)  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare  si ale art. 43 din HG nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,  Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4, e-mail: contact@primariafetesti.ro , in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza  servicii de  intretinere  ( hosting si administrare) a website-ului www.primariafetesti.ro, a contului de e-mail contact@primariafetesti.ro si a celorlalte conturi de e-mail asociate U.A.T. Mun. Fetesti, precum si servicii de publicare de stiri si anunturi legate de activitatea Primariei si Consiliului Local Fetesti, conform cerintelor din caietul de sarcini al achizitiei.
1.Valoarea estimata a achizitiei: 40.000 lei fara TVA
2.COD  CPV :  72413000-8 : “Servicii de proiectare de site-uri WWW(World Wide Web)(Rev. 2).
          72415000-2: Servicii de gazduire pentru operare de site-uri www (Rev. 2).
3.Sursa de finantare: bugetul local
4.Documentul justificativ: incheierea unui contract de achizitie publica
5.Durata contractului: 1 (un ) an
6.Mod prezentare oferta.
    Oferta va cuprinde:
– DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016
– DECLARAŢIE privind neincadrarea in art. prevederile 165 din Legea 98/2016
– DECLARAŢIE  privind neincadrarea in prevederileart. 167 din Legea 98/2016
– DECLARAŢIE privind  conflictului de interese (neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice)
– DECLARATIE privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă
– DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI ( daca este cazul )
– ACORD DE SUBCONTRACTARE ( daca este cazul)                                                       
– Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/echivalent
– propunerea tehnica
– propunerea  financiara
– modelul de contract
7.Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
7.Termenul limita de  transmitere  a ofertelor :  23.03.2020, ora 10.00 , la Compartiment Registratura din cadrul autoritatii contractante, situat in mun. Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF 3, sc. A, et.2 .Ofertele vor fi transmise in plic inchis pana la data si ora-limita de depunere a acestora.
Operatorii economici au obligatia de a oferta serviciile conform cerintelor din caietul de sarcini   al achizitiei.
Formularele, caietul de sarcini si modelul de contract sunt atasate prezentului anunt .
Data-limita pentru solicitarea de clarificari : 16.03.2020. Solicitarile de clarificari vor fi transmise pe adresa de e-mail : contact@primariafetesti.ro. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici interesati pana la data de 18.03.2020. Raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul www.primariafetesti.ro.
Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Primar,
Sorin GAFITOI

Directia Tehnica
Mugurel Gabriel GABOR

Intocmit,
Consilier Achizitii Publice,
BACIU Simona

Caiet de sarcini
Formulare
Model de contract

Sari la conținut