Ultimele noutăți

Anunt de licitatie

   1. Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
             2. Informatii generale privind obiectul licitatiei:
         a. Procedura aplicata pentru constituirea  dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 12 din 28.01.2016 si H.C.L. nr. 13 din 28.01.2016 .
          b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros  pentru :  -1. terenul  situat in  Fetesti,  str. Călărasi, vecin. bl. MAN3-MAN6, ce apatine domeniului privat al Consiliului Local Fetesti.  si are  destinatia pentru activitaii de prestari servicii;
         -2. terenul  situat in  Fetesti,  zona Piațetă Gară, lot.2, ce apatine domeniului privat al Consiliului Local Fetesti.  si are  destinatia pentru activitaii de prestari servicii.
              c. Suprafata teren:  conform extrasului de carte funciara.
              d. Durata dreptului de superficie este de   25  ani.
            3. Informatii privind documentatia de atribuire:
           a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  14.03.2016.
             b. Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
                     – certificat de urbanism                9,00lei.
                     – caiet de sarcini                         100,00lei
                     – taxa de participare                    200,00lei
                     -garantia de participare              500,00lei
             c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,73lei/mp/an  (1-725,00lei/an si 2-498,00lei/an)                
             d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 28.03.2016, ora  12.  
           4. Informatii privind ofertele:
            4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 29.03.2016, ora 14.
            4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
         Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
            4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
           5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
                30.03.2016, ora  11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
           6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  10.03.2016.        
                                                            
 PRIMAR,
 Gheorghe Catrinoiu

Sari la conținut