Ultimele noutăți

Anunt Nr. 11.021 / 04.10.2018

ANUNT PRIVIND ACHIZITIONAREA DE PRODUSE DE PAPETARIE

   In temeiul prevederilor art. 7, alin.(5)  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din HG nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,  Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4, e-mail: contact@primariafetesti.ro , in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza   PRODUSE DE PAPETARIE, conform cerintelor din caietul de sarcini si anexa la acesta .

1. Valoarea estimata a achizitiei: 3.048,49 lei fara TVA
2. COD CPV :
– 22800000-8 : „Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie  din hartie sau din carton”
3. Sursa de finantare: bugetul local
4. Documentul justificativ: incheierea unui contract de achizitie publica
5. Durata contractului: de la data semnarii pana la 31.12.2018.
6. Mod prezentare oferta.
Oferta va cuprinde:
– Scrisoare de inaintare (formular nr. 1)
– Declaratie privind conflictul de interese (formular nr 2)
– copie Certificat  de Inregistrare
– propunerea  financiara care va contine: formularul de oferta (formular nr 3) si Anexa  la formularul de oferta – Centralizator de preturi
7. Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
8. Termenul limita de  transmitere  a ofertelor :  10.10.2018, ora 16.00 pe e-mail , la adresa : contact@primariafetesti.ro
   Operatorii economici au obligatia de a oferta produsele conform cerintelor din caietul de sarcini nr.10.517 /24.09.2018 si anexa la acesta .
   Formularele, caietul de sarcini si modelul de contract sunt atasate prezentului anunt .
   Ofertele  se vor transmite  pe e-mail , la adresa :contact@primariafetesti.ro pana la termenul limita de transmitere a ofertei .
   Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016.

Primar,
Sorin GAFITOI
 
Directia Tehnica
Mugurel Gabriel GABOR

Caiet de sarcini (.pdf)
Formulare (.doc)
Model Contract de Furnizare (.doc)

Sari la conținut