Ultimele noutăți

Anunt Nr. 11.879 /28.11.2019

ANUNT PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI NUMAR DE 42 DE PC – URI, CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE

   In temeiul prevederilor art. 7, alin.(5)  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare  si ale art. 43 din HG nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,  Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4, e-mail: contact@primariafetesti.ro , in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza  un numar de 42 de PC – uri, conform cerintelor din caietul de sarcini al achizitiei.

1.Valoarea estimata a achizitiei: 119.500 lei fara TVA
2.COD  CPV :  30213300-8 – „Computer de birou”
3.Sursa de finantare: bugetul local
4.Documentul justificativ: incheierea unui contract de achizitie publica
5.Durata contractului: 30 de zile
6.Mod prezentare oferta.
   Oferta va cuprinde:
   – DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016
   –  DECLARAŢIE privind neincadrarea in art. prevederile 165 din Legea 98/2016
   –  DECLARAŢIE  privind neincadrarea in prevederileart. 167 din Legea 98/2016
   –  DECLARAŢIE privind  conflictului de interese (neîncadrarea în situaţiile     prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice)
   – DECLARATIE privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă
   – DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI ( daca este cazul )
   – ACORD DE SUBCONTRACTARE ( daca este cazul)                                                       
   – copie Certificat  de Inregistrare
   – propunerea tehnica
   – propunerea  financiara, ce cuprinde: formularul de oferta  si Anexa  la formularul de oferta
       
   Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.

7.Termenul limita de  transmitere  a ofertelor :  10.12.2019, ora 10.00 , la Compartiment Registratura din cadrul autoritatii contractante, situat in mun. Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF 3, sc. A, et.2 .Ofertele vor fi transmise in plic inchis pana la data si ora-limita de depunere a acestora.
   Operatorii economici au obligatia de a oferta produsele conform cerintelor din caietul de sarcini   al achizitiei.
   Formularele, caietul de sarcini si modelul de contract sunt atasate prezentului anunt .
   Data-limita pentru solicitarea de clarificari : 04.12.2019. Solicitarile de clarificari vor fi transmise pe adresa de e-mail : contact@primariafetesti.ro. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici interesati pana la data de 06.12.2019. Raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul www.primariafetesti.ro.
   Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Primar,
Sorin GAFITOI

Directia Tehnica
Mugurel Gabriel GABOR

Intocmit,
Consilier Achizitii Publice,
BACIU Simona

Caiet de sarcini (.doc)
Formulare (.doc)
Model contract (.doc)

Raspuns solicitare clarificari (.pdf)

Sari la conținut