Ultimele noutăți

Anunt Nr. 13.300 /26.11.2018

ANUNT

PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII  INTERNE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI  AVAND CA OBIECT „Târgul de Craciun, 20-22 Decembrie 2018″ IN MUN. FETESTI, JUD. IALOMITA, CONFORM ANEXEI NR. 2 LA  LEGEA NR.  98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE 

AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: Târgul de Craciun, 20-22 Decembrie 2018″

COD CPV : 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale

SURSA DE FINANTARE: Bugetul local

DOCUMENT JUSTIFICATIV: – Contract de prestari servicii

VALOARE ESTIMATA :  47.000 lei fara TVA

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie pe site-ul UAT Municipiul Fetesti, respectiv www.primariafetesti.ro
MOD DE PREZENTARE OFERTA – Oferta va cuprinde:
– Scrisoarea de inaintare (formular nr. 1)
– Propunerea  financiara -se va completa formularul de oferta (formular nr.5)
– Propunerea tehnica – trebuie sa  respecte in totalitate cerintele din  Caietul de sarcini
– Copie certificat de inregistrare
– Imputernicirea  (formular nr.2)
– Declaratia de eligibilitate (formular nr.3)
– Declaratie privind partea /partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si      specializarea acestora ( formular nr.4+ anexa)
– Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani( formular nr.6+anexa)   
– Declaratia privind indeplinirea obligatiilor referitoare la conditiile de mediu, sociale si de munca (formular nr.7)
– Modelul de  contract.

CRITERII DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut .

CLARIFICARI : Se pot depune pe adresa de e-mail a UAT Municipiul Fetesti, contact@primariafetesti.ro sau la nr. de fax 0243.361206, pana la data de 3.12.2018.

RASPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI :  pana la data de 6.12.2018.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 10.12.2018, ora 12:00 , la sediul Primariei Fetesti, birou Registratura.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 10.12.2018, ora: 13:00, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4.
                                                     
Primar,
Sorin GAFITOI

Formularul 1 (.doc)
Formularul 2 (.doc)
Formularul 3 (.doc)
Formularul 4 (.doc)
Formularul 5 (.doc)
Formularul 6 (.doc)
Formularul 7 (.doc)
Model contract (.doc)
Declaratie pe propria raspundere (.pdf)

Caiet de sarcini (.pdf)

Sari la conținut