Ultimele noutăți

Anunt 2.140

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 24.03.2020 – 26.03.2020, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea a 2 (doua) funcţii contractuale vacante de executie, perioada nedeterminata de asistent medical principal, in cadrul Cabinetului Asistenta Medicala.

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•depunerea dosarelor se va face in perioada 02.03.2020 – 13.03.2020 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•proba  scrisă se va desfăşura în data de 24.03.2020, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•interviul se va desfăşura în data de 26.03.2020, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.
    
II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
 
1 .Generale
a) are cetăţenia română, cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe bază  adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea functiei scoase la concurs;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei scoase la concurs;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2. Conditii specifice:
•pentru functia de asistent medical principal
•vechimea necesara în vederea exercitării functiei: minim 5 ani;
•diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
•diploma pentru obtinerea gradului de principal;
•certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizatie profesionala pe anul in curs.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE   ÎNSCRIERE:

GENERALE
•formular de înscriere;
•copia actului de identitate;
•copie certificat de casatorie;
•copie certificat de nastere;
•cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; candidatul care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasuratii primei probe a concursului;
•adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
•CV model European;
•copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor solicitate;

SPECIFICE
-pentru functia de asistent medical principal
•certificatul de membu privind exercitarea profesiei de asistent medical, vizat de organizatia profesionala pe anul in curs;
•diploma de scoala postliceala sanitara sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
•diploma privind obtinerea gradului de principal;
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale cae se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin

Intocmit – Pana Daniela
insp. Resurse Umane
02.03.2020    

Sari la conținut