Ultimele noutăți

Anunt Nr 6544 din 28.06.2017

Aprob,
Primar
Sorin GAFITOI
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI  FETESTI
JUDETUL IALOMITA    
Nr 6544 din 28.06.2017                                                                                        

TABEL TESTARE SI CONSEMNARE DE PRETURI

   Subsemnatul Capsuna Georgian, Consilier – Compartiment Achizitii Publice din cadrul UAT MUNICIPIUL FETESTI, in baza referatului de necesitate nr. 5821/09.06.2017 am procedat la testarea si consemnarea de preturi de piaţa, în conformitate cu art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si si art. 43 din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice, COD CPV – 50323000-5,  astfel:
   S-a publicat pe site-ul oficial al primariei mun. Fetesti anuntul nr. 6018/14.06.2017 privind achizitionarea serviciilor aratate, in data de 14.06.2017, cu termen de depunere a ofertelor data de 21.06.2017, orele 15.00. S-au primit in termen oferte de la doi operatori economici, după cum urmează :

 

 

Nr.

crt.

 

 

Denumire servicii

 

 

Cantitate

SC JMC PRODUCTION SRL Fetesti, str. Grivita, nr. 42, Ialomita, CIF 29688669

KROMIL SE SRL Fetesti, str. Calarasi, bl. B13, ap.1, Ialomita

CUI 21517370

 

1.

 

 

Servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice”, COD CPV – 50323000-5

             1

55.063 lei

56.040 lei

    Avand in vedere diferentele mari de preturi din cele doua oferte, precum si faptul ca oferta SC JMC PRODUCTION SRL nu a fost clara din punctul de vedere al pretului final, s-au solicitat clarificari celor doi operatori economici, dupa cum urmeaza :
Preturile de mai sus nu includ TVA.
1 –  SC JMC PRODUCTION SRL Fetesti, CIF 29688669 :
a) – Prezentarea componentei preturilor si justificarea lor prin prezentarea de facturi, oferte de la diferiti furnizori si alte documente care au stat la baza fundamentarii preturilor.
b) – Justificarea pretului final al ofertei prezentate, avand in vedere ca, adunate, componentele din Anexa la Caietul de sarcini dau alta valoare.
2 – KROMIL SE SRL Fetesti, CUI 21517370 :
a) – Prezentarea componentei preturilor si justificarea lor prin prezentarea de facturi, oferte de la diferiti furnizori si alte documente care au stat la baza fundamentarii preturilor.                                                
   In urma analizarii raspunsurilor la solicitarile de clarificari s-a intocmit procesul-verbal nr. 6.502/27.06.2017, s-a recomandat achizitionarea serviciilor care fac obiectul prezentei achizitii de la SC JMC PRODUCTION SRL.
   Fata de cele aratate, achizitia directa privind servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice, COD CPV – 50323000-5, se va realiza de la operatorul economic SC JMC PRODUCTION SRL, cu sediul in Municipiul Fetesti, str. Grivita, nr. 42, CIF 29688669 pentru pretul de 55.063 lei.
   Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
    
Data: 28.06.2017                                     
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE                                                   
Consilier Capsuna Georgian

Sari la conținut