Ultimele noutăți

Anunt Nr.11799/13.11.2017

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 14.12.2017 – 19.12.2017, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea      urmatoarelor functii publice vacante  de  conducere : director executiv gradul II- Directia Tehnica si sef serviciu gradul II – Serviciul Juridic, Relatii cu Publicul, Registratura.
    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor până la data de 04.12.2017 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 14.12.2017 ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 19.12.2017 ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.
II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
A .Generale
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

B. Specifice:
 1. director executiv gradul II- Directia Tehnica :
                a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice prevazute în fişa postului pentru care candidează: minim 3 ani ;
                 b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente in domeniul stiintelor ingineresti;
                 c)  absolvent de master sau studii postuniversitare in domeniul stiintelor juridice, administratiei publice,  management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 2. sef serviciu gradul II- Serviciul Juridic, Relatii cu Publicul, Registratura :
                a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice prevazute în fişa postului pentru care candidează: minim 2 ani ;
                b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente in domeniul stiintelor juridice;
                c)  absolvent de master sau studii postuniversitare in domeniul stiintelor juridice, administratiei publice,  management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 
          III.  ACTELE SOLICITATE CANDIDATILOR PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE
   formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    curriculum vitae, model comun european;
•    copia actului de identitate;
•    acopii ale diplomelor de studii, certificatelor si documente care atestasta efectuarea unor specializari/perfectionari;
•    copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul stiintelor juridice, administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
•    copia carnetului de munca si dupa caz, adeverinte eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.  

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin

Intocmit – Ciocoiu Luminita,Consilier Resurse Umane,13.11.2017

Bibliografie: (.doc)

Director Tehnic
Sef Serviciu Juridic

Sari la conținut