Ultimele noutăți

Anunt NR.7131/13.07.2017

ANUNT DE LICITATIE

1.Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
   
2.Informatii generale privind obiectul licitatiei:
    a.Procedura aplicata pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr.52 din 26.04.2017.
    b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros  pentru 2 loturi de teren in suprafata totala de 45 mp in Zona 25 (Lot 57 in suprafata de 22 mp si Lot 58 in suprafata de 23 mp), Str. Vasile Lupu, din Municipiul Fetesti, in vederea construirii de garaje auto.
    c.Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
    d.Durata dreptului de superficie este de 25  ani.
   
3.Informatii privind documentatia de atribuire:
            a.Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, etaj 4 – Compartiment Patrimoiu, incepind cu data de 19.07.2017.
            b.Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
                     -caiet de sarcini                           100,00lei
                     -taxa de participare                     200,00lei
                     -garantia de participare               500,00lei
     c.pretul minim de pornire a licitatiei: 3,10lei/mp/an, conform H.C.L. nr.9/22.02.2017
             d.data limita pentru obtinerea documentatiei: 09.08.2017, ora  12:00 
   
4.Informatii privind ofertele:
            4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 11.08.2017, ora 12:00
            4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
         Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita,   camera 1 – Registratura.
            4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
   
5.Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
    17.08.2017, ora 11:00,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
   
6.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  17.07.2017.       
                                                           
PRIMAR,
Sorin Gafitoi

Sari la conținut