. Buget – Bilant 2019

BILANT DEC 2019
SIT PLATI PT COTA PARTE FEN DEC 2019
CONT EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI DEC 2019
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI DEC 2019
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE VENITURI DEC 2019
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE CHELTUIELI DEC 2019
PLATI RESTANTE DEC 2019
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL DEC 2019
SIT ACTIVE SI DATORII FIN ALE INSTIT PUBL DEC 2019
SIT FLUX BANCI DEC 2019
SIT MODIFIC ACTIVE, CAPITALURI DEC 2019
DISPONIBIL MIJL CU DESTINATIE SPECIALA DEC 2019
SIT ACTIVE FIXE AMORTIZABILE DEC 2019
SIT ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE DEC 2019
SIT PLATI DIN FEN DEC 2019

BILANT SEPTEMBRIE 2019
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE CHELTUIELI SEPTEMBRIE.2019
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL SEPTEMBRIE 2019
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SEPTEMBRIE 2019
DISPONIBIL MIJL SPECIALE SEPTEMBRIE 2019
SITUATIA FLUXULUI IN BANCI SEPTEMBRIE 2019
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE FEN SEPTEMBRIE 2019
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI SEPTEMBRIE 2019
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI SEPTEMBRIE 2019
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE VENITURI SEPTEMBRIE 2019

BILANT IUNIE 2019
CONT DE EXECIUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI IUNIE 2019
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE CHELTUIELI IUNIE 2019
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE VENITURI IUNIE 2019
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI IUNIE 2019
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL IUNIE 2019
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DEST SPECIALA IUNIE 2019
SITUATIA DATORIILOR IUNIE 2019
SITUATIA FLUXULUI IN TREZORERIE IUNIE 2019
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE- BANCI IUNIE 2019
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE FEN IUNIE 2019
SITUATIA PLATILOR EFECUATE PT COTA PARTE FEN IUNIE 2019

Buget local 2019 (.pdf)

BILANT 03.2019 (.pdf)
Buget autofinantate 2019 (.pdf)
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE CHELTUIELI 03.2019 (.pdf)
CONT DE EXECUTIE AUTOFINANTATE VENITURI 03.2019 (.pdf)
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI 03.2019 (.pdf)
CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI 03.2019 (.pdf)
CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL 03.2019 (.pdf)
DISPONIBIL CU DESTINATIE SPECIALA 03.2019 (.pdf)
SITUATIA FLUXULUI IN BANCI 03.2019 (.pdf
SITUATIA FLUXULUI IN TREZORERIE  03.2019 (.pdf)
SITUATIE ACTIVE SI DATORII 03.2019 (.pdf)

Bilant decembrie 2018
Cont de executie cheltuieli – buget local decembrie 2018
Cont de executie cheltuieli – decembrie 2018
Cont de executie venituri – buget autofinantate decembrie 2018
Cont de executie venituri – buget local decembrie 2018
Cont de rezultat patrimonial decembrie 2018
Disponibil din mijl. cu destinatie speciala decembrie 2018
Plati restante decembrie 2018
Situatia actiunilor anexa 31 decembrie 2018
Situatia activelor fixe amortizabile dec 2018
Situatia activelor fixe neamortizabile decembrie 2018
Situatia activelor si datoriilor financiare decembrie 2018
Situatia fluxurilor de trezorerie decembrie 2018
Situatia fluxurilor in banci decembrie 2018
Situatia modificarilor in sructura activelor nete capit . proprii dec 2018
Situatia platilor …cota parte …FEN postaderare anexa 19
Situatia platilor din FEN postaderare titlul 56 si titlul 58 decembrie 2018
Venituri, cheltuieli si excedente ale bug locale decembrie 2018

Sari la conținut