Laurențiu Georgică ȘONCHERECHE

A.atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii:

 • aindeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor
 • indeplineste atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului;
 • indeplineste alte atributii stabilite prin lege.

B.atributii referitoare la relatia cu consiliul local:

 • prezinta consiliului local, in primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ- teritoriale, care se publica pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale in conditiile legii;
 • participa la sedintele consiliului local si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurareain conditii bune a acestora;
 • prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informatii;
 • elaboreaza in urma consultarilor publice, proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale, le publica pe site-ul unitatii administrativ- teritoriale si le supune aprobarii consiliului local

C.atributii referitoare la bugetul local:

 • exercita functia de ordonator principal de credite;
 • intocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de inchidere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, in conditiile si la termenele prevazute de lege;
 • prezinta consilul local informari periodice privind executia bugetara, in coditiile legii;
 •  initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
 • verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat  si a sediului secundar.
 1. atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local
 • coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
 • ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
 • ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art.129 alin(6) si (7);
 • ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului furnizarii serviciilor publice de interes local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
 • numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea,  modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
 • asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supuse aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
 • emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative, ulterior verificarii si certificarii de catre compartimentele de specialitate d.p.d.v al regularitatii, legalitatii si de indeplinire a cerintelor tehnice;
 • asigura realizarea lucrarilorsi a masurilor necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
 • primarul desemneaza functionarii publici anume inputerniciti sa duca la indeplinire obligatiile privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, in conditiile Legii nr.135/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcetrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale si judetene. aprobare,  procedurile si criteriile  pentru concursul/examenul organizat in vederea ocuparii functiilor de conducere  din cadrul institutiilor publice de interes local, respectiv al serviciilor publice de interes local;
 • colaboboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelorsi ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale si judetene.

Atributiile primarului in calitate de reprezent al statului:

 • in exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectiecivila precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna, orasul sau municipiul in care a fost ales;
 • in aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinilece ii revinb nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitae

Delegarea atributiilor

 • primarul poate delega , prin dispozitie, atributiile ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local, in functie de competentele ce le revin in domeniile respective.

Sergiu Ștefan STOIAN

Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale, conform prevederilor Legii nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Nicu DICIANU

 • avizează proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitatea dispozitiilor primarului;
 • participa la sedintele consiliului local;
 • asigura gestionarea procedurilor administrative prin relatia dintre consiliul local si primar;
 • coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
 • asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevate la primul punct;
 • asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secrecteriat, comunicarea ordinii de zi,intocmirea procesului verbal al sedintelor consiliului local;
 • asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local;
 • poate atesta prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si actul constitutivsi statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara din care face parte unitatea administrativ- teritoriala in cadrul careia functioneaza;
 • poate propune primarului, inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinareale consiliului local;
 • efectueaza apelul nominalsi tine evident participarii la sedintele consiliului local;
 • numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta, dupa caz, inlocuitorului de drept al acestuia;
 • informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul si la majoritatea necesara pentru adoptarea fiecarei horarari a consiliului local;
 • asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
 • urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii locali care se incadreaza in dispozitiile art.228 alin(2) din Codul administrativ, informeaza presedintele de sedinta, sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
 • certifica conformitatea copiei cu actele originale din arhiva UAT.Fetesti;
 • prin derogare de la prevederile art.21 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art.147 alin(1) si (2) sau, dupa caz, la art.186alin(1) si (2), secretarul general al UAT. Fetesti indeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitatile curente;
 • comunica o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum si oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu;
 • in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, in situatia in care decesul a survenit in localitatea de domiciliu;
 • la data luarii la cunostinta, in sitatia in care decesul a survenit pe raza altei unitati administrativ teritoriale;
 • la data primirii sesizariide la oficiul teritorial, in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilele defunctilor inscrisi in carti funciare infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice;
 •