Art. 1 Compartimentul Audit este o structură de specialitate organizată în cadrul Primãriei Feteşti şi este subordonată direct primarului.

Art. 2 Compartimentul Audit răspunde pentru activitatea de audit intern, activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile la nivelul primăriei. Ajută direcţiile, serviciile şi compartimentele din cadrul primăriei şi entităţile publice subordonate Consiliului Local Feteşti să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.

Art. 3 Auditul public intern la nivelul Primăriei municipiului Feteşti cuprinde:

 • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate la nivelul primãriei din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenţa externă;
 • constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
 • administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al primăriei;
 • sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente;
 • evaluarea activităţii de audit intern şi auditarea unităţilor subordonate Consiliului Local Feteşti în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 5 La nivelul Primãriei municipiului Feteşti, Compartimentul Audit exercită urmatoarele tipuri de audit:

 • audit de sistem care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora;
 • audit de performanţă care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice, sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
 • audit de regularitate care reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice, conform normelor legale.

Art. 6 Compartimentul Audit exercită următoarele atribuţii:

 • elaborează norme metodologice specifice primăriei avizate de Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Intern (UCAAPI);
 • elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
 • elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern;
 • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Primãrie işi ale unităţilor subordonate Consiliului Local, sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţa şi eficacitate; pentru aceasta se va audita cel puţin o data la 3 ani, fără a se limita la aceasta următoarele:
  - angajamente bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv fondurile comunitare;
  - plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniu privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
  - concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale;
  - constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
  - alocarea creditelor bugetare;
  - sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
  - sistemul de luare a deciziilor;
  - sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  - sistemele informatice
  • Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern la nivelul primãriei, inclusiv
  unităţile subordonate Consiliului Local. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat primarului.

Art. 7 În realizarea misiunilor de audit, auditorii interni îşi desfăşoara activitatea pe baza de ordin de serviciu emis de primarul municipiului Fetesti, în conformitate cu planul anual de audit intern aprobat de primar. Auditorii interni pot desfaşura audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional necuprinse în planul de audit public intern, din Dispozitia Primarului.

Art. 8 Auditorii interni îşi desfăşoara activitatea conform Normelor proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul primăriei.

Art. 9 Auditorii interni din cadrul primăriei sunt responsabili de protecţia documentelor referitoare la auditul public intern.