ART. 1 Cabinet medical şcolar Atribuţii: • efectuează în fiecare an examinarea medicală periodică a elevilor, semnalând medicului aspecte deosebite constatate; • efectuează conform Ordinului 653-2001 examenul dezvoltării fizice somatometrice (înălţime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, foziometrie (tensiune arterială, frecvenţă cardiacă, forţa musculară manuală, capacitatea vitală pulmonară); • participă la examinările medicale de bilanţ al starii de sănătate, efectuate de medicul coordonator; • consemnează în fişele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate şi rezultatele controalelor elevilor dispensarizaţi, sub supravegherea medicului şcolii, precum şi motivările absenţelor medicale, din cauzele medicale ale elevilor, scutirile medicale de la orele de educaţie fizică; • completează sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea cabinetului medical şcolar, calculând indicatorii de prevalanţă, incidenţa şi structura morbidităţii; • participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate, şcoli profesionale sau, după caz, la vizita medicală a candidaţilor care se înscriu în instituţii de învăţământ superior; • activităţi cu caracter antiepidemic; • efectuează catagrafia elevilor supuşi (re)vaccinărilor; • efectuează sub supravegherea medicului imunizările profilactice planificate, în conformitate cu Programul Naţional de Imunizări; • înregistrază în fişa de consultaţie şi în registrul de veccinări imunizările efectuate; • efectuează triajul epidermiologic la toţi elevii, după fiecare vacanţă, precum şi alte triaje, atunci cand este cazul; • execuţia acţiunii de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în boli, întocmind şi file de focar (prelucrarea sanitara a elevilor cu pediculoză şi scabie); • efectuarea catagrafierii tuturor elevilor supuşi depistării biologice prin intradermoreacţia la PPD2u, participând la efectuarea acestuia, precum şi revaccinarea BCG înpreună cu personalul Dispensarului TBC, pentru tratamente imunizate în timpul anului şcolar; • controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situaţiilor deficitare constatate ; • controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, consemnând în caietul special destinat, toate constatările făcute şi aducându-le la cunoştinţa conduceriilor unităţilor scolare sau de învăţământ superior; • ţin evidenţa examenelor medicale periodic pe care personalul adult din unitatea de învăţământ arondată este obligat să le efectueze în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei; • Efectuează, sub îndrumarea medicului, acţiuni de educaţie pentru sănătatea în rândul elevilor, al familiilor şi al cadrelor didactice; • Participă la consiliile profesorale în care se iau măsuri vizând aspecte sanitare din unitatea de învăţământ arondată; • Asigură elevilor acordarea primului ajutor, în caz de urgenţă şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare; • Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico-chirurgicale, în perioada examenului de bacalaureat; • Efectuarea tratamentelor elevilor, la indicaţia medicului; • Participă la instruirile profesorale în care se discuta şi se iau măsuri sanitare în unitatea de învăţământ arondată; • Asigură elevilor acordarea primului ajutor, în caz de urgenţă, şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare; • Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico-chirurgicale, în perioada examenului de bacalaureat; • Efectuează tratamente elevilor, la indicaţia medicului; • Participa la instruirile pe problemele de medicină şi igienă şcolară, precum şi pe probleme sanitaro-epidemice, organizate de Direcţiile de Sănătate Publică; • Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu conservarea acestora în fişele medicale şcolare, completează adeverinţele medicale pentru elevii care termină clasele a VIII-a, XII-a şi consemnează în fişele medicale ale elevilor vaccinărilor efectuate; • Respectă R.O.I. şi R.O.F.; • Respectă N.G.P.M. şi P.S.I. ART. 2 Gradiniţa cu program prelungit (creşa) Atribuţii specifice: • participă alături de medic la examinarea copiilor, în cadrul examinărilor medicale de bilanţ ale stării de sănătate; • efectuează de două ori pe an (la începutul şi la sfârşitul anului de învăţământ) controlul periodic al copiilor şi interpretează datele privind dezvoltarea fizică a tuturor preşcolarilor din grădiniţe, înscriindu-le în fişele medicale ale acestora; • înregistrează şi supraveghează copii cu afecţiuni cronice, pe care ii trimit la cabinetele medicale din unităţile şcolare de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate, prin intermediul medicilor de familie, consemnând în fişele preşcolarilor rezultatele acestor examene, iar în registrul de evidenţă specială, datele controalelor medicale; • urmăresc ca educatoarele să aprecieze dezvoltarea neuropsihomotorie şi a limbajului preşcolarilor, consemnând în fişele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii; • întocmesc evidenţa copiilor amânaţi medical de la începerea şcolarizării şi urmăresc dispensarierea acestora; • completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscrişi în clasa I; • supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) şi active (jocuri) ale copiilor şi condiţiile în care se realizează acestea; • îndrumă personalul educativ în aplicarea metodelor de călire (apa, aer, soare, mişcare) a organismelor copiilor; • supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării acestora şi la servirea mesei; • participarea la întocmirea meniurilor săptămânale şi efectuează periodic anchete privind alimentaţia copiilor; • consemnează zilnic într-un caiet anume, destinat pentru controlul blocului alimentar, constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie şi a mâncăii, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate a acestuia, cu interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru persoanele care prezintă febra mare, diaree, infecţii, tuse cu expectoraţie, amigdale pultacee, aducând la cunoştinţa conducerii grădiniţei aceste constatări; • asistă la scoaterea alimentelor din magazine şi controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor ; • colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preşcolari; • efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemologic) al copiilor la primirea în colectivitate; • izolează copii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii; • supraveghează focarele de boli transmisibile, alicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi şi efectuând recoltări de probe biologice, dezinsecţii, etc; • prezintă produsele biologice recoltate (exudate, nozofaringiene, materii fecale, urina) laboratoarelor de bacteriologie şi ridică buletinele de analiză în situaţii de apariţie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate; • aplică, în conformitate cu instrucţiunile M.S.P. tratamentul profilactic al preşcolarilor, sub supravegherea medicului; • supraveghează starea de sănătate şi de igienă individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenţă, după caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanţă şi familiile preşcolarilor; • ţin evidenţa examinărilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligaţia să le efectueze în conformitate cu normele M.S.P.; • întocmesc zilnic evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmând ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemologic favorabil, eliberat de medicul de familie pentru absenţe ce depăşesc 3 zile; • controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniţa (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte, etc.), aducând operativ la cunoştinţa conducerii colectivităţii deficienţele constatate; • efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţii de educaţie pentru sănătate cu părinţii, copii şi cu personalul adult din grădiniţă; • gestionează în condiţiile legii şi pe baza normelor M.S.P. instrumentul, materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspund de utilizarea lor corectă; • completează, sub supravegherea medicului, condica de medicamente şi de materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă ; • însoţesc copii din grădiniţă, în cazul deplasării acestora într-o tabără de vacanţă, pe toata durata acesteia; • acordă preşcolarilor primul ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare; • efectuează tratamente curante preşcolarilor, la indicaţia medicului; • supraveghează preşcolarii izolaţi în infirmerie şi efectuează tratamentul indicat acestora de medic; • asigură asistenţa medicală de urgenţă în taberele de odihnă pentru preşcolari, scop în care pot fi detaşate în aceste unităţi.