• in baza analizei si a dispozitiei primarului, precum si a propunerilor primite directorii de directii, aprobate de catre conducerea institutiei sau a modificarilor legislative, asigura intocmirea documentatiei privind modificarea organigramei Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Fetesti, a numarului total de posturi si a statului de functii;
 • asigura intocmirea documentatiei privind organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante si a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovarii i functii de conducere, in clasa si in grad profesional.Raspunde si se asigura de publicitatea posturilor vacante pentru care se organizeaza concurs de recrutare sau promovare, conform prevederilor legale in vigoare;
 • asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante;
 • intocmeste documentatii privind numirea in functia publica si punerea pe post o personalului contractual.(referate, contracte de munca);
 • intocmeste documente privind numirea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu si/sau a contractului individual de munca pentru intreg personalul Aparatului de specialitate al Primarului;
 • realizeaza salarizarea personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, conform prevederilor legale;
 • intocmeste, gestioneaza si raspunde de dosarele profesionale ale functionarilor publici precum si de dosarele personale ale personalului contractual din cadrul institutiei, conform prevederilor legale;
 • gestioneaza contractele de munca si le inregistreaza in baza de date on-line, prin programul Revisal;
 • colaboreaza la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal prevazute in buget, la solicitarea Directiei Economice;
 • asigura inregistrarea in registrul de evidenta, a concediilor de odihna si a concediilor medicale;
 • intocmeste si verifica lunar, foile de prezenta ;
 • elibereaza, la cerere, adeverinte privind calitatea de salariat/asigurat, vechimea in munca/specialitate si drepturi salariale;
 • asigura aplicarea prevederilor legare privind pensionarea anticipata, limita de varsta sau invaliditate.Eliberaza angajatilor, la indeplinirea conditiilor legale, actele necesare depunerii documentatiei de pensionare la Casa Judeteana de Pensii Ialomita;
 • opereaza actele administrative privind modificarile intervenite in situatia funtiilor si a functionarilor publici si le incarca pe portalul de management al functiilor publice si al functionarilor publici al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
 • solicita si centralizeaza, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale functionarilor si ale personalului contractual, in conditiile legi;
 • actualizeaza formularul de evaluare a performantelor profesionale anuale;
 • pe baza propunerilor din rapoartele de evaluare ale functionarilor publici intoctomeste Centralizatorul ”Planul de perfectionare profesionala anul (in curs)”, pe care il transmite Agentiei Nationale a Funtionarilor Publici;
 • raspunde de evidenta cursurilor de perfectionare, masterate, sau orice alte forme de perfectionare profesionala;
 • asigura efectuarea de practica profesionala de catre studentii care solicita acest lucru, in baza unui protocol intre institutia de invatamant si primarie, sau in nume personal, la cerere, elibereaza adeverinte privind stagiul de practica;
 • intocmeste statul de personal/functii ori de cate ori intervin modificari privind componentele definitorii acestuia:structura organizatorica, numarul si categoria functiilor si drepturile salariale;
 • ţine evidenta fişelor de post pentru aparatul propriu de specialitate, conform prevederilor legale;
 • ofera functionarului public si personalului contractual, in baza principiului transparentei, toate informatiile referitoare la raportul de seviciu sau de munca al acestuia, din oficiu sau dupa caz la cerere, precum si informatiile de interes public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • solicită personalului din aparatul de specialitate întocmirea şi/sau actualizarea declaraţiilor de avere, a declaraţiilor de interese ori de cate ori este nevoie . Tine evidenta lor in format electronic si pe suport de hartie (registre ), precumsi publicarea acestora in conditiile Legii 176/2010 pe site-ul institutiei, in termenul prevazut de lege;
 • arhivareza documentele ce trebuies predate  compartimentului Arhiva;
 • asigura formalitatile necesare intocmirii si depunerii juramantului de catre functionarii publici ;
 • elaboreaza, cu sprijinul compartimentelor di cadrul aparatului de specialitate al primarului, Regulamentul de Organizare si Functionare ;
 • asigura comunicarea dintre conducerea institutiei si salalariati cu privire la drepturile salariale prevederile Regulamentului Intern si a dispozitiilor referitoare la organizarea activitatii;
 •