• respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local al U.A.T Municipiul Feteşti, antrenând toate serviciile şi instituţiile publice locale la fundamentarea indicatorilor financiari, proiectul bugetului local astfel întocmit îl prezinta ordonatorului principal de credite;
 • fundamentarea economico-financiară a unor programe şi proiecte ale oraşului, urmărind corelarea indicatorilor din proiecte cu resursele financiare alocate prin bugetul   local ;
 • atragerea la bugetul local a tuturor resurselor de venituri stabilind măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna gestionare şi executare a bugetului local
 • efectuează analize pe bază de studii de eficienţă economică şi propune Consiliului Local, virările de credite cât şi soluţiile legale pentru utilizarea fondului de rezervă bugetară ;
 • întocmeşte studii de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării unor împrumuturi în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări publice, urmărind contractarea, garantarea şi rambursarea acestora la termenele scadente ;
 • întocmeşte raportul anual de încheiere al contului de execuţie bugetară pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local ;
 • asigură stabilirea, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale aprobate de către Consiliul Local ;
 • asigură încasarea şi utilizarea taxelor speciale în scopul pentru care au fost instituite;
 • organizează activitaţile de înregistrare contabilă a documentelor economico-financiare şi de gestiune a patrimoniului, cu respectarea normelor metodologice a M.F. şi a Legii contabilităţii în vigoare ;
 • verifică în permanenţă legalitatea, oportunitatea şi necesitatea angajării unor cheltuieli din bugetul local şi sesizeaza Consiliul Local de îndată ce constata încălcări ale normelor legale în domeniul utilizării fondurilor bugetare
 • întocmeşte documentaţiile economico-financiare pentru verificarea bugetului local conform cu prevederile legale în vigoare şi le prezintă ordonatorului principal de credite ;
 • asigură măsurile legale pentru exercitarea Controlului Financiar Preventiv şi propune primarului delegări de competenţe şi altor persoane cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • asigură pe baza documentaţiei tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru buna funcţionare a unitatilor din domeniul învăţământului, sănătăţii, asistenţei sociale, cultura etc;
 • asigură întocmirea graficului de circulaţie a documentelor financiar contabile în cadrul primăriei şi urmăreşte respectarea acestuia;
 • asigură prezenţa specialiştilor din cadrul direcţiei la activitatea comisiilor de specialitate ale   Consiliului Local, la cererea acestora;
 • asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul directiei economice, care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media;
 • organizează inventarierea patrimoniului public şi privat şi valorificarea acestor inventare cu respectarea normelor contabile în vigoare;
 • dispune aplicarea unor măsuri de bună administrare şi gospodărire a obiectelor de inventar şi bunurilor gospodareşti necesare funcţionarii în condiţii optime a birourilor, serviciilor şi direcţiilor primăriei;
 • asigură îndeplinirea măsurilor dispuse de organele de control financiar şi de gestiune abilitate de lege, în termenele fixate de acestea;
 • urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local, a dispoziţiilor primarului şi a celorlalte acte normative în domeniul economico-financiar;
 • Direcţia Economică exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliuliu Local sau dispoziţii ale primarului.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Economică colaboreaza cu urmatoarele instituţii:

    • Trezoreria Feteşti;
    • Administraţia Finanţelor Publice Feteşti;
    • Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa;
    • Instituţii de asistenţă socială;
    • Insituţii de învăţământ;
    • Instituţii de cultură;
    • Instituţii sanitare;
    • Servicii publice aflate în subordinea Consiliului Local.