Casa de Cultură, Muzeu

  1. CASA DE CULTURĂ:
  • organizarea si desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanenţa;
  • conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului naţional si universal;
  • organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri si festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
  • organizarea sau susţinerea activităţii de documentare, a expoziţiilor temporare, elaborarea de monografii si lucrări de educatie civică şi informare a publicului;
  • difuzarea de filme artistice si documentare;
  • organizarea cercurilor ştiintifice şi tehnice, de arta populară si plastică;
  • organizarea si deşfasurarea cursurilor de formare profesională continuă conform legii.
  1. MUZEU:
  • prezentări tematice în școli, licee sau alte locuri de evocare istorică valorificând patrimoniul

   Muzeului Municipal ,, Anghel Saligny”;

  • activitate de cercetare în teren, prin colecționarea de piese ce ar putea întregi colecțiile existente ori înființarea altor colecții cuprinse în planul de muncă anual;
  •  asigură creşterea patrimoniului  prin cercetările efectuate;
  •  efectuarea unor lucrări de cercetare ştiinţifică  în scopul întocmirii şi publicării unor articole, studii, comunicări, repertorii, monografii etc.;
  •  asigură inventarierea, clasarea şi evidenţa ştiinţifică a bunurilor culturale din colecțiile muzeului Municipal ,, Anghel Salighy” conform normelor în vigoare;
  •  participă cu lucrări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, urmărind valorificarea ştiinţifică şi popularizarea patrimoniului muzeal;
  •  asigură serviciul în muzeu,îndrumând grupurile, delegațiile sau vizitatorii individuali;
  •  la început și sfârșit de program va controla, funcționarea instalațiilor, încuietorilor; integritatea pieselor expuse și a mijloacelor fixe;
  •  orice neregulă sesizată va fi adusă mai întâi la cunoștiința managerului, numai în lipsa acestuia organelor statului abilitate (poliție, pompieri, etc.);
  •  va respecta prevederile Codului de etică și conduită al institutiei;
  • se va informa în privința normelor PSI și de protecția muncii acționând și pentru respectarea acestora de tot personalul secției;
  • va îndeplini orice sarcină stabilită de Manager ,în conformitate cu prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al Instituției și Codul Muncii;
  •  intocmeste planul de muncă individual;
  •  participă la programe de perfecționare;
  • intocmeşte raportul de activitate pentru anul în curs, face propuneri pentru întocmirea planului de muncă pentru anul următor;
  • respectă normele de securitate si integritate ale patrimoniului;
  • respectă procedurile de lucru generale specifice instituției;
  • respectă și aplică actele normative în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil;
  • indeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de manager;
  • solicită autorităţii tutelare efectuarea activităţilor de igienizare a spaţiilor din Muzeul Municipal ,, Anghel Saligny”  şi de asigurare a condiţiilor microclimatice  şi condiţiile de

              protecţie a întregului patrimoniu;

  • organizează acţiuni de sondare a intereselor culturale şi sociale,  informare şi documentare a

                oamenilor de cultură ale activităţii de marketing sau de promovarea serviciilor de specialitate;

  • organizează şi participă le schimburi de experienţă, cursuri profesionale şi tematice, diferite

                manifestări culturale şi profesionale

  • foloseşte integral şi cu maximă eficienţă timpul de lucru pentru realizarea sarcinilor

Bibliotecă

 • conservarea pentru transmiterea între generaţii a valorilor ştiintifice, culturale si artistice, naţionale si universale;
 • educarea civică, morală şi economică a cetăţenilor in general şi a tinerilor în special;
 • insuşirea de cunoştinţe, deprinderi si abilităţi pentru formarea, perfecţionarea culturală a tinerilor;
 • atragerea cetăţenilor prin promovarea dezvoltării cunoştintelor şi abilităţilor artistico-culturale;
 • asimilarea standardelor sistemului informaţional în cadrul activităţilor organizate;
 • dezvoltarea, în cooperare cu autorităţile publice, cu reprezentanţi ai societăţii civile, ai sindicatelor şi ai patronatelor, de forme de pregătire pentru servicii diverse, în raport cu nevoile specifice ale comunităţii;
 • cultivarea meşteşugurilor, obiceiurilor si tradiţiilor naţionale prin conservare ;

cooperarea cu instituţii cultural-artistice din ţara şi din străinatate