• participa la intocmirea programului anual si de perspectiva in domeniul investitiilor, care se supun aprobarii Consiliului Local;
 • coordonează întocmirea de referatele privind promovarea investitiilor proprii in vederea aprobarii de catre Consiliul Local;
 •  centralizeaza si intocmeste Lista obiectivelor de investitii;
 •  supune aprobarii Consiliului Local Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget si alte fonduri legal constituite la începutul anului și de cate ori apar modificări de buget;
 •  coordonează etapele de promovare a investitiilor proprii conform legislatiei in vigoare : intocmirea proiectelor, aprobarea investitiilor, autorizarea lucrarilor, organizarea procedurilor de achizitie și execuția efectivă a obiectivelor;
 • coordonează și verifică derularea contractelor de investitii, precum si prestari de servicii conexe acestora, pana la faza incheierii receptiei finale;
 • coordonează urmărirea execuției, verificarea si decontarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale proprii si receptionarea acestora;
 • verifica existența documentatiilor din punct de vedere tehnic, economic si incadrarea in termenul din contract, se preocupa de obtinerea avizelor necesare autorizarii investitiilor proprii;
 •  indrumă/urmărește arhivarea documentelor serviciului in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • fundamenteaza si coordoneaza elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice si monitorizeaza implementarea acestora;
 • analizeaza propunerile de programe si intocmeste proiecte de hotarari si rapoarte de specialitate, pe care le supune aprobarii Consiliului local, referitoare la elaborarea si urmarirea proiectelor demarate cu fonduri externe/guvernamentale/locale;
 • urmareste si controleaza derularea acordurilor asistenta financiara rambursabila, din  faza de lansare si pana la finalizarea proiectelor finantate si rambursarea in totalitate a creditelor contractate;
 • urmareste stadiul avizarii proiectelor cu aducerra imediata la cunostiinta conducerii primariei;
 • coordoneaza managementul integrat de proiect in conformitate cu prevederile acordului de finante, avand drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maxima diligenta si eficienta;
 • coordonează etapele de promovare a investitiilor proprii conform legislatiei in vigoare;
 • intocmirea proiectelor, aprobarea investitiilor, autorizarea lucrarilor;
 • Întocmește fișele de post și rapoartele de evaluare pentru personalul din subordine;
 •  participă în cadrul comisiilor de evaluare/examinare unde este desemnat să participe;
 •  

Serviciul Strategie Dezvoltare

Serviciul Strategie Dezvoltare este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a U.A.T.Municipiul Feteşti, condus de un şef de serviciu, aflat in relaţii de subordonare faţă de directorul Direcţiei Dezvoltare- Investiţii.

Compartiment Dezvoltare Investiții, Lucrări Publice

 • urmărește implementarea proiectelor din lista de investiții, atât celor cu finanțare guvernamentală, cât și cele cu finanțare din bugetul local și alte surse legal constituite;
 •  Intocmeste referatele/note concepuale/teme de proiectare, privind promovarea investitiilor proprii in vederea aprobarii de catre primar/Consiliul Local;
 • centralizeaza si plățile efectuate în cadrul proiectelor;
 • supune aprobarii Consiliului Local Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget si alte fonduri legal constituite;
 • asigura etapele de promovare a investitiilor proprii conform legislatiei in vigoare : propunerea intocmirii proiectelor, aprobarea investitiilor, autorizarea lucrarilor, participarea la evaluarea ofertelor în cadrul procedurilor de achizitie;
 • urmareste executia, verificarea si decontarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale proprii si receptionarea acestora până la recepția finală a obietivelor;
 • urmareste respectarea solutiilor tehnice avizate si aprobate;
 • colaborează cu forurile finanțatoare în ceea ce pivește decontarea, transmiterea documentelor solicitate și respectă legislația în vigoarea pentru aducerea la bun sfârșit a obiectivului de investiție.
 • verifica, in teren împreună cu dirigintele de șantier, respectarea documentatiei de executie si a proiectului tehnic, stadiul fizic al lucrarilor solicitate la plată si finalizarea acestora, potrivit documentatiilor elaborate si autorizate;
 • asigura realizarea receptiilor preliminare si finale la lucrarile directiei;
 • se preocupa sa tina evidenta pentru fiecare lucrare de investitie in parte si asigura intocmirea bancii de date in vederea cuprinderii in reteaua informatica a datelor tehnice, fizice si financiare pentru investitii proprii;
 • participă la recepționarea/evaluarea obiectivului de investitie.
 • analizeaza propunerile de programe si intocmeste  rapoarte de specialitate, pe care le supune aprobarii Consiliului local, referitoare la elaborarea si urmarirea proiectelor demarate cu fonduri externe;
 •  participă ori de cate ori este nevoie la intruniri cu echipele unitatilor de implementare a proiectelor responsabile de realizarea proiectelor specifice, pentru analiza stadiului realizarii obiectivelor din acordurile de finatare si luarea de masuri, dupa caz, în conformitate cu poziția dispusă în echipa de implentare;
 • participă la cursuri de formare profesională și de implementare.
 • alte atribuţii stabilite de primar sau de şeful superior ierarhic.

Compartiment Strategie Dezvoltare, Programe Cu Finanțări Externe

 • intocmeste referatele privind promovarea investitiilor proprii in vederea aprobarii de catre Consiliul Local;
 • centralizeaza si intocmeste Lista obiectivelor de investitii;
 • supune aprobarii Consiliului Local Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget si alte fonduri legal constituite;
 • asigura etapele de promovare a investitiilor proprii conform legislatiei in vigoare : intocmirea proiectelor, aprobarea investitiilor, autorizarea lucrarilor, organizarea procedurilor de achizitie;
 • asigura derularea contractelor de investitii, precum si prestari de servicii conexe acestora, pana la faza incheierii receptiei finale;
 • identifica programele de asistenta financiara acordate de Uniunea Europeana;
 • colaboreaza cu autoritatile de management si organismele intermediare ce coordoneaza si asigura asistenta financiara din fonduri nerambursabile, precum și cu proiectanții, executanții, consultanții proiectelor;
 •  intocmește documentația pentru plata/rambursarea sumelor și se ocupă de transmiterea acestora în termenele prevăzute de Ghidul solicitantului și Instrucțiunile emise de AM și OI.
 • analizeaza propunerile de programe si intocmeste  rapoarte de specialitate, pe care le supune aprobarii Consiliului local, referitoare la elaborarea si urmarirea proiectelor demarate cu fonduri externe;
 • urmareste stadiul avizarii proiectelor cu aducerea imediata la cunostiinta conducerii primariei;
 • Implementează managementul integrat de proiect in conformitate cu prevederile acordului de finante, avand drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maxima diligenta si eficienta;
 • aace parte din echipele de implementare a proiectelor din cadrul U.A.T.Municipiul Feteşti, in conformitate cu dispozitiile date de superiorii ierarhici;
 • asigură obținerea avizelor, acordurilor, extraselor de carte funciară pentru proiectele aflate în derulare/propuse a fi finanțate în conformitate cu Certificatul de urbanism și legislația aflată în vigoare.
 • intocmește/ordonează documentele în vederea depunerii pentru obținerea autorizației de construire.
 • asigura derularea proiectelor finanțate din fonduri exeterne/guvernamentale/locale, a contractelor de investitii, precum si prestari de servicii conexe acestora, pana la faza incheierii receptiei finale;
 • colaborează cu firmele de consultanță/ofițeri de proiect pentru implementarea la timp și în bune condiții pentru finalizarea obiectivului.
 •  participă la vizitele în teren efectuate de forurile desemnate; întocmește rapoarte ex-post pe perioada de monitorizare a proiectelor.
 • intocmește rapoarte/sinteze și alte documente solicitate de superiori/organisme superioare/finanțatori.
 • participă la cursuri de formare profesională și de implementare.

alte atribuţii stabilite de primar sau de şeful superior ierarhic.

Compartiment Urmărire Și Recepție Contracte, Lucrări

 • urmăresc valabilitatea contractelor/autorizațiilor/avizelor și comunică cu șeful ierahic superior pentru întocmirea documentelor ce se impun.
 • asigură întocmirea documentelor necesare pentru recepția obiectivelor de  investiții;
 • colaborează cu părțile implicate pentru transmiterea/întocmirea tuturor documentelor necesare pentru recepționarea/continuarea lucrărilor care fac obiectul contractului în derulare.
 • participă ori de cate ori este nevoie la intruniri cu echipele unitatilor de implementare a proiectelor responsabile de realizarea proiectelor specifice, pentru analiza stadiului realizarii obiectivelor din acordurile de finatare si luarea de masuri, dupa caz;
 • participă la arhivarea documentelor în conformitate cu nomenclatorul arhivistic.
 • urmărește și participă la întocmirea Cărții tehnice, și a tuturor documentelor de predare prin protocol către administratorul investiției;
 • implementează managementul integrat de proiect in conformitate cu prevederile acordului de finante, având drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maxima diligenta si eficienta pentru proiectele în cadrul cărora face parte din echipa de implementare;
 • păstrează toate documentele în ordinea înregistrării acestora la capitolele specifice.
 • participă în cadrul echipelor de implementare a proiectelor cu fonduri legal constituite.
 • participă la cursuri de formare profesională și de implementare.

 alte atribuţii stabilite de primar sau de şeful superior ierarhic.

Compartiment Monitorizare Servicii Publice

 • urmăreste, monitorizează si modifică prin acte adiționale clauzele contractuale prevăzute în contractele referitoare la serviciile publice apă şi canal, iluminat public, salubrizare, transport local, administrarea drumurilor municipale;
 • inspecteaza bunurile concesionate, urmareste modul în care este satisfăcut interesul public, verificând respectarea obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune;
 • pune la dispoziţia firmelor prestatoare oferind informaţii pe care acestea le-au solicitat şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului;
 • verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini;
 • informeaza utilizatorii asupra stării serviciilor publice: apă şi canal, salubrizare, iluminat public; transport public local;
 •  monitorizeaza şi controleaza respectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatori prin contracte cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de unităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurarea protecţiei utilizatorilor ;
 • solicitarea informaţiilor cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea serviciului;
 •  monitorizeaza şi controleaza furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice şi informarea şefului ierarhic superior în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat, în conformitate cu Regulamentul serviciului, aprobat prin HCL;
 • urmareste derularea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare si intreținere a drumurilor publice din municipiu, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal si verifica calitatea lucrarilor executate;
 •  in colaborare cu Directia Economica urmareste plata facturilor din cadrul compartimentelor si serviciilor din cadrul serviciului;
 • urmareste arhivarea documentelor directiei in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • solictă / întocmește Studiile de oportunitate, Caietele de sarcini pentru serviciile publice;
 • tine evidenta autorizatiilor ISCIR pentru instalatiile de incalzire care apartin patrimoniului public;
 •  intocmeste, in colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice si le prezinta autoritatilor Administratiei Publice Locale spre aprobare;
 •  poate face parte din echipele de implementare a proiectelor din cadrul U.A.T.M. Fetesti, in conformitate cu dispozitiile date de superiorii ierarhici;
 • propune întocmirea strategiilor în pentru eficiența energetică;
 • răspunde la sesizări, transmite date solicitate/centralizate către organismele superioare;
 •  emite avize către solicitații Certificatelor de urbanism privind modul de realizare a branșamentelor pentru utilități și urmărește modul de realizare a acestora și refacerea la starea inițială a terenului;
 • participă la cursuri de formare profesională și de implementare.

alte atribuţii stabilite de primar sau de şeful superior ierarhic.

Compartiment Mediu Calitate

 • gestionează documentele sistemului integrat calitate/mediu al compartimentului;
 • elaborează, distribuie, păstrează, modifică procedurile sistemului integrat calitate/mediu al societăţii şi se asigură că sunt respectate de personalul compartimentului;
 • inlocuieşte documentele primite cu cele în vigoare şi păstrează documentele menţionate în procedura controlul înregistrărilor;
 •  verifică ţinerea sub control a aspectelor de mediu;
 •  gestionează şi controlează materialele şi deşeurile, monitorizează cantitatea lunară şi tipurile, de deşeuri care se depozitează;
 • verifică îndeplinirea obiectivelor cuprinse în programele de mediu ce revin compartimentului din care face parte;
 • face propuneri pentru elaborarea unor noi proceduri operaţionale şi instrucţiuni de lucru necesare optimizării activităţilor de protecţie a mediului;
 • colaborează cu agenţi economici subordonaţi administraţiei publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate a deşeurilor;
 • verifică pe teren, soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări, reclamaţii, note interne, note de audienţă), conform atribuţiilor din legislaţia în vigoare  ;
 •  colaborează cu diferite instituţii şi organisme (Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa) care desfăşoară activităţi specifice în domeniul protecţiei mediului;
 • raportează lunar,  Consiliului Judeţean  Ialomiţa şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, cantitatea de deşeuri generată în municipiul Feteşti ;
 •  intocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau Consiliul Local al municipiului Feteşti în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiţii, sau proiecte referitoare la probleme de mediu;
 •  participă în calitate de responsabil cu probleme de protecţia mediului la controalele efectuate de autorităţile abilitate (Agenţia de  Protecţie a Mediului Ialomiţa şi Garda de Mediu) la U.A.T.Municipiul Feteşti sau în legătura cu atribuţii în domeniu ale administraţiei publice locale din Municipiul Feteşti;
 •  rezolvă şi finalizează corect, complet şi în termen legal lucrările repartizate de către şeful ierarhic superior;
 • verifică aplicarea legislaţiei de mediu în toate sectoarele şi domeniile primăriei şi ale serviciilor publice interesul public;
 •  adoptarea privind măsurile organizatorice necesare pentru generalizarea colectării selective a deşeurilor, în vederea valorificării, tratării şi depozitării controlate a acestora;
 • monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare;
 •  urmărirea îmbunătăţirii calităţii mediului de sistemele de unităţi publice existente prin utilizarea raţională a resurselor naturale de apă şi de epurare corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu şi ale directivelor Uniunii Europene;
 •  Participă la cursuri de formare profesională și de implementare;

 alte atribuţii stabilite de primar sau de şeful superior ierarhic;

Compartiment Consultanță Rromi

 • stimularea participarii etniei romilor in viata economica, sociala, educationala, culturala si politica a societatii;
 • asigurarea conditiilor pentru garantarea de sanse egale pentru etnicii romi;
 • asigurarea evaluarii principalelor nevoi ale comunitatii de romi si a aplicarii programelor de sprijinire a acestora;
 • asigurarea rezolvarii problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor s locuintelor detinute de romi;
 •  raspunde conceperea si implementarea unor programe de reabilitare a locuintelor si mediului inconjurator in zonele locuite de romi;
 •  asigura initierea unor programe de finantare locala sau parteneriat, pentru asigurarea conditiilor minime de locuit in comunitatile de romi;
 •  asigurarea implicarii directe a etnicilor romi in programele de construire si reabilitare a locuintelor;
 • conceperea si implementarea programelor specifice de formare si reconversie profesionala pentru romi;
 • intocmirea evidentelor privind familiile cu mai multi copii si lipsite de mijloace de subzistenta;
 • conceperea si implementarea programelor specifice de finantare  a unor activitati generatoare de venit si a micilor afaceri pentru familii si comunitatii de romi;
 •  initierea unor programe de educatie juridica si de prevenire a infractionalitatii, in colaborare cu membrii etniei romilor;
 • asigura desfasurarea de programe de informare si educare civila a etnicilor romi;
 •  efectueaza anchete sociale pentru etnicii romi care beneficiaza de venitul minim garantat conform Legii 416/2001;
 • consilierea problemelor legate de obtinerea actelor de identitate ( certificat de nastere, carti de identitate, actiuni judecatoresti de inregistrare tardiva );
 •  Poate face parte din echipele de implementare a proiectelor din cadrul U.A.T.M. Fetesti, in conformitate cu dispozitiile date de superiorii ierarhici;
 • alte atribuţii stabilite de primar sau de şeful superior ierarhic.
 • participă la cursuri de formare profesională și de implementare.
 •  alte atribuţii stabilite de primar sau de şeful superior ierarhic.

Pentru Fișier
Concesiune teren – Cerere – Preluare Contract Concesiune Teren Vizualizare
Concesiune teren – Cerere – Preluare Contract Inchiriere Teren Vizualizare
Concesiune teren – Cerere – Prelungire Contract Inchiriere Teren Vizualizare
Locuinte ANL – Cerere – Locuinta ANL sau Sociala Vizualizare
Locuinte ANL – Documente – Locuinte Construite de ANL Vizualizare
Autorizatia de Functionare – Cerere – Eliberare Autorizatie Functionare Vizualizare
Autorizatia de Functionare – Documente – Autorizatia de Functionare Vizualizare
Autorizatia Provizorie de Functionare – Cerere – Eliberare Autorizatie Provizorie Functionare Vizualizare
Autorizatia Provizorie de Functionare – Documente – Autorizatia Provizorie de Functionare Vizualizare
Autorizatie de Transport – Etapa I – Autorizatie Transport – Declaratie – Capacitate Financiara Vizualizare
Autorizatie de Transport – Etapa II – Autorizatie Taxi – Cerere – Participare Procedura Atribuire Vizualizare
Autorizatie de Transport – Etapa II – Autorizatie Taxi – Documente – Eliberare Autorizatie Taxi Vizualizare
Autorizatie de Transport – Etapa II – Autorizatie Taxi – Fisa – Declaratie Vizualizare
Autorizatie de Transport – Etapa II – Autorizatie Taxi – Lista cu Tarife Vizualizare
Autorizatie Libera Trecere – Cerere – Eliberare Autorizatie Libera Trecere Vizualizare
Autorizatie Libera Trecere – Documente – Autorizatia de Libera Trecere Vizualizare
Aviz de Principiu – Cerere – Eliberare Aviz de Principiu Vizualizare
Aviz de Principiu – Documente – Aviz de Principiu Vizualizare
Inchiriere Taraba – Cerere – Contract Inchiriere Taraba Vizualizare
Inchiriere Taraba – Documente – Contract Inchiriere Taraba Vizualizare
Pentru Fișier