Direcţia  Tehnica, este o structura funcţionala din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  condusa de către un director, aflat in relaţii de subordonare faţă de primarul  U.A.T.Municipiul Feteşti.

Serviciul Tehnic – Organizare

Serviciul Tehnic – Organizare este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a U.A.T. Municipiul Feteşti, condus de un şef de serviciu, aflat în relaţii de subordonare faţă de directorul executiv al directiei.

Compartiment Achiziții

 • întocmeşte programul anual de achiziţii publice pe baza solicitărilor date de şefii de compartimente;
 • întocmeşte raportul anual al achiziţiilor publice ;
 • ţine evidenţa la zi a contractelor încheiate pe tipuri de proceduri;
 • transmite anunţurile si desfasoara achizitiile directe în SICAP sau pe site-ul UAT Fetesti.
 • face notificari de atribuire in SICAP pentru achizitiile directe;
 • editează rapoartele trimestriale, lunare referitor la achiziţii conform Lg. 98/2016 şi a altor acte normative, adresele către instituţiile publice, societăţile şi persoanele fizice cu care se corespondează;
 • întocmeşte Documentaţia pentru Elaborarea şi Prezentarea Ofertei;
 • întocmeşte referatul, editează proiectul de dispoziţie privind constituirea comisiilor de evaluare/negociere, juriilor sau de înlocuire a unor membri;
 • editează formularele necesare comisiilor de evaluare, procesele – verbale şi hotărârile acestora;
 • anunţă din timp membrii comisiilor/juriilor privind achiziţiile organizate şi le pune la dispoziţie acestora documentaţia întocmitã pentru studiu ;
 • întocmeşte contractul proiect al achiziţiei publice ;
 • ţine evidenţa documentelor redactate şi le înregistrează la secretariat;
 • întocmeşte Documentaţia pentru Elaborarea şi Prezentarea Ofertei, se ocupã de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie prin programele organismelor europene;
 • face parte din comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedurile de achiziţie conform legii;
 • răspunde de întocmirea documentaţiilor pentru achiziţii directe, conform legii;
 • păstrează şi arhivează documentele;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini trasate prin acte administrative, de către primar şi şefii ierarhic superiori.

Compartiment I.T.

 • intretinere si reparatii ale retelei informatice din cadrul U.A.T. Fetesti;
 • achizitie, intretinere si reparatii ale PC – urilor, imprimantelor si copiatoarelor;
 • gestionare programe IT, achizitie si evidenta licente de operare.
 • păstrează şi arhivează documentele;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini trasate prin acte administrative, de către primar şi şefii ierarhic superiori.

Compartiment Comercial, Închirieri, Transport Local

 • eliberează aurotizaţii de funcţionare pentru agenţii economici de pe raza municipiului Feteşti;
 • aplică legislaţia în vigoare privind desfăşurarea activităţii comerciale în municipiul Feteşti;
 • eliberează autorizaţii provizorii în vederea desfăşurării comerţului ambulant în locurile aprobate de către organele în drept, atât pentru societăţi comerciale cât şi pentru persoane fizice şi asociaţii familiale;
 • asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor efectuate şi a informaţiilor deţinute;
 • vizează anual autorizatiile de funcţionare;
 • păstrează şi arhivează documentele;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de conducerea Primăriei municipiului Feteşti în legătură cu autorizaţiile;
 • verificarea autorizaţiilor de funcţionare obligatorii pentru societăţi, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
 • formularea răspunsului în scris la notele interne, la toate sesizările şi reclamaţiile primite;
 • asigură colaborarea cu alte organe de control ale statului ;
 • păstrează confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor conţinute în acestea, pentru documentele care se supun regimului confidenţialităţii stabilit de instituţie ;
 • aplică hotărârile Consiliului Local în domeniul comercial şi întocmeşte rapoarte sau note informative la solicitarea conducerii;
 • rezolvă corespondenţa în domeniul comercial;
 • asigură predarea la arhivă a documentelor gestionate în cadrul compartimentului;
 • verificarea documentaţiei depuse în vederea eliberării autorizaţiilor taxi conform Legii 38/ 2003, cu modificările ulterioare ;
 • eliberarea autorizaţiilor de transport şi autorizaţiilor taxi, precum şi vizarea anuala a acestora, conform Legii 38 / 2003, cu modificările ulterioare;
 • întocmirea contractului de atribuire în gestiune delegată;
 • întocmirea caietului de sarcini pentru serviciul public în regim de taxi;
 • eliberarea autorizaţiilor de libera tracere pentru autovehicolele de mare tonaj, cele care aprovizioneaza agenţii economici de pe raza municpiului Feteşti;
 • aplica Regulamentul de ocupare temporara a domeniului public/privat;
 • păstrează şi arhivează documentele;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini trasate prin acte administrative, de către primar şi şefii ierarhic superiori.

Compartiment Patrimoniu – Superficii

  • evidenţa şi gestionarea clădirilor (spaţii locative, comerciale, producţie şi prestări servicii) existente în inventarul domeniului public şi privat al Consiliului Local Feteşti;
  • întocmirea rapoartelor pentru proiectele de hotarare a sedintelor de consiliu local;
  • întocmirea si transmiterea răspunsurilor la adrese și sesizari către persoane fizice și juridice;
  • întocmirea contractelor de închiriere pentru cabinetele medicale;
  • gestionarea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale;
  • întocmirea dosarelor în vederea vânzării locuinţelor la cererea chiriaşilor;
  • verifică documentaţiile pe baza cărora se încheie contractele de concesiune sau închiriere a terenurilor destinate construirii sau a altor amenajări urbane şi întocmeşte contractele de concesiune sau închiriere pe baza documentelor licitaţiei sau a altor documente, după caz, conform prevederilor legale;
  • întocmeşte acte adiţionale la contractele de concesiune sau închiriere;
  • păstrază evidenţa contractelor de concesiune sau închiriere pentru terenuri, precum şi a actelor adiţionale la contracte;
  • păstrază evidenţa documentaţiilor licitaţiilor, după desfăşurarea acestora;
  • verifică în teren situaţia construcţiilor pentru care se solicită preluarea contractului de concesiune sau închiriere;
  • redactează şi înregistrează adeverinţele privind terenurile concesionate sau închiriate care fac parte din domeniul privat al Consiliului Local, necesare titularilor contractelor la intabularea imobilelor în Registrul de Carte Funciară;
  • operează în Registrul de evidenţă a contractelor de concesiune;
  • elaborează şi actualizează baza de date privind contractele de concesiune şi închiriere pentru terenuri;
  • asigură primirea şi gestionarea cererilor de locuinţe pentru tineri (ANL), sociale şi din fondul locativ de stat;
  • întocmirea rapoartelor pentru ședințele de Consiliul Local, pentru vânzarea locuintelor ANL și întocmirea documentației pentru semnarea contractelor de vanzare prin notariat;
  • întocmirea și redactarea unor notificări, către chiriașii ANL, în vederea prelungirii contractelor de închiriere și plata debitelor;
  • întocmirea și redactarea de adrese către solicitanții de locuințe ANL, în vederea actualizării dosarelor;
  • realizeaza inventarierea bunurilor din domeniul public/privat, ale U.A.T. Fetesti;
  • păstrează şi arhivează documentele;
  îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini trasate prin acte administrative, de către primar şi şefii ierarhic superiori.

Compartiment Aprovizionare, Administrativ, Auto

 • gestionează, monitorizează şi distribuie funcţie de cerinţele celorlalte compartimente, bunuri materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar, aflate în administrarea directă a Primariei municipiului Feteşti, aplicând legislaţia aferentă; 
 • prin personal desemnat, receptionează, semnează şi răspunde pentru conformitatea bunurilor sau serviciilor achiziţionate cu documentele care le însoţesc;
 • exploatează şi întreţine dotarile: garaj, cladiri, instalaţii de aer, etc.;
 • asigură spaţiile corespunzatoare pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii personalului din toate compartimentele primăriei;
 • controlează modul de folosire a bunurilor mobile şi imobile;
 • asigură buna funcţionare a centralei termice, centralei telefonice, precum şi a celorlalte echipamente tehnice;
 • răspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor şi rechizitelor de birou;
 • face propuneri privind reparaţiile imobilelor din patrimoniu şi a instalaţiilor din dotare, urmărind executarea lor;
 • participă la recepţia finală;
 • urmăreşte şi controlează modul de furnizare a energiei termice;
 • ţine evidenţa şi asigură confecţionarea, gestionarea şi scoaterea din uz a ştampilelor şi a sigiliilor din primărie;
 • urmareşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de transport pentru mijlocele din dotare;
 • asigură măsuri de pază a imobilelor şi bunurilor ce aparţin U.A.T.Municipiul Feteşti;
 • organizează şi asigură efectuarea curaţeniei în sediul primăriei;
 • organizează şi asigură accesul în primărie a personalului propriu şi a publicului;
 • asigură dotare cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru şi de protecţie a personalului de întreţinere;
 • întocmeşte referate de necesitate specifice activităţii compartimentului;
 • face propuneri pentru realizarea de cheltuieli bugetare privind întreţinerea şi buna funcţionare a activităţii instituţiei;
 • asigură verificarea şi confirmarea facturilor de prestare servicii şi toate facturile care au ca scop achiziţionare de bunuri şi servicii;
 • supraveghează efectuarea curateniei în spaţii cu destinaţia: - birouri, spaţii comune (săli conferinte, holuri) în grupurile sanitare şi curtea interioară, în conformitate cu normele sanitare şi de protecţia muncii;
 • programează autoturismele la verificarile tehnice obligatorii;
 • urmareşte încadrarea în consumurile specifice de carburanţi şi lubrifianţi a autoturismelor din parcul auto propriu, răspunde de: echiparea autoturismelor, de starea lor tehnică, dotarea cu mijloace de măsurare (corespunzatoare normelor tehnice în vigoare) a consumului, omologate şi sigilate;
 • urmăreşte rulajul echivalent pentru a putea schimba anvelope şi lubrifianti conform normativelor;
 • solicită încheierea de asigurări obligatorii RCA pentru autoturismele care circulă;
 • păstrează şi arhivează documentele;

îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini trasate prin acte administrative, de către primar şi şefii ierarhic superiori.

Momentan nu există înregistrări