Compartiment Urbanism, Avize, Autorizații

 • aplică prevederile planului urbanistic general şi ale regulamentului local de urbanism aferent, ce urmează a fi detaliate şi reglementate prin planurile de urbanism zonale şi de detaliu şi prin autorizaţiile de construire şi desfiinţare, ale planurilor urbanistice zonale si ale planurilor urbanistice de detaliu aprobate;
 • verifică documentaţiile depuse în vederea eliberării certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire/desfiintare, a autorizatiilor de racord si bransament si a autorizatiilor de foraje si excavari;
 • redactează comunicările către solicitanţii de certificate de urbanism, autorizaţii de construire/desfiinţare sau autorizatii de racord si bransament care au depus documentaţii incomplete, in termenul legal prevazut si le prezintă persoanelor semnatare;
 • redactează certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire/desfiintare, autorizaţiile de racord si bransament, autorizatiile de foraje si excavari şi le prezintă persoanelor semnatare;
 • operează în registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism, in registrul de evidenta a autorizaţiilor de construire/desfiintare, in registrul de evidenta a autorizatiilor de racord si bransament emise;
 • asigură consultarea de către public a registrului de evidenţă a certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire/desfiintare si a registrului de evidenta a autorizatiilor de racord si bransament;
 • ţine evidenţa certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire/desfiintare, a autorizariilor de racord si bransament, a autorizatiilor de foraje si excavari si pregateste documentele respective pentru arhivare;
 • ţine evidenţa avizelor emise la cererea Consiliului Judeţean Ialomiţa, în vederea eliberării certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise de Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 • ţine evidenţa certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare emise de Consiliul Judeţean Ialomiţa pentru lucrari ce se vor executa pe teritoriul administrativ al Mun. Fetesti si transmise spre luare la cunostinta Primariei Municipiul Fetesti;
 • urmăreşte rezolvarea corespondenţei privind certificatele de urbanism, autorizatiile de construire/desfiintare si autorizatiile de racord si bransament în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • elaborează şi actualizează baza de date privind certificatele de urbanism si autorizatiile de construire/desfiintare;
 • întocmeşte lunar lista certificatelor de urbanism şi o transmite in format electronic administratorului pentru publicare pe pagina de internet a institutiei si in format letric Compartimentului Relatii cu publicul in scopul afişarii la sediul primăriei conform legii;
 • întocmeşte lunar lista autorizatiilor de construire/desfiintare şi o transmite in format electronic administratorului pentru publicare pe pagina de internet a institutiei si in format letric Compartimentului Relatii cu publicul in scopul afişarii la sediul primăriei conform legii;
 • completeaza lunar si trimestrial, in format electronic, situatiile statistice privind datele gestionale de Directia Urbanism in baza de date nationala www.esop.insse.ro;
 • participă la recepţia la terminarea lucrarilor a lucrarilor de construire/desfiintare autorizate în baza înştiinţărilor depuse de către titularii autorizaţiilor de construire si a dispozitiilor emise de Primarul Municipiului Fetesti;
 • operează în registrul de evidenţă a proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • tine evidenta proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor si pregateste documentele respective pentru arhivare;
 • urmăreşte regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor autorizate pe baza lucrarilor înregistrate;
 • întocmeşte, când este cazul, procese verbale de contravenţie pentru titularii autorizaţiilor de construire ce nu au transmis declaraţiile cu valoare finală a lucrărilor pentru stabilirea taxei de regularizare în termenul legal prevăzut;
 • întocmeşte, când este cazul, procesele verbale de contravenţie pentru titularii autorizaţiilor de construire ce nu au plătit diferenţele de taxe de autorizare şi transmite către Serviciul de Taxe şi Impozite lista respectivă în vederea executării silite.
 • elibereaza, la cerere si cu plata taxei cuvenite, copii de pe planuri detinute de catre autoritatea publica locala;
 • participă la lucrările Comisiei de atribuire a terenurilor potrivit prevederilor Legii nr. 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in calitate de membri numiti prin dispozitia Primarului Mun. Fetesti, desfasurand activitati de analiza a dosarelor depuse de catre solicitanti, stabilirea punctajului fiecarui solicitant si a ordinii de prioritate, intocmirea si actualizarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr. 15 din 2003;
 • redacteaza procesele verbale ale sedintelor Comisiei de atribuire a terenurilor potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003, procesele verbale de atribuire in folosinta a terenului pentru construirea unei locuinte in baza Legii nr. 15/2003 si evidentiaza pe planuri inventarul terenurilor disponibile la nivel de localitate;
 • tine evidenta dosarelor depuse de catre solicitantii de terenuri in conditiile Legii nr. 15/2003;
 • operează în Registrul de evidenţă a proceselor verbale de atribuire in folosinta a terenului pentru construirea unei locuinte in baza Legii nr. 15/2003;
 • efectueaza punerea in posesie a terenului, pe amplasament, in prezenta fiecarui beneficiar al Legii nr. 15/2003, in baza procesului verbal de atribuire a terenului corespunzator si intomeste procesul verbal de punere in posesie a terenului;
 • întocmeşte informări, evidente sau rapoarte la solicitarea altor institutii sau a conducerii institutiei, în termenul şi sub forma solicitată;
 •  

Compartiment Strategii Urbane

 • verifica continutul documentatiilor depuse in vederea obtinerii avizelor de oportunitate necesare in in scopul elaborarii documentatiilor de urbanism;
 • redacteaza avizele de oportunitate si le prezinta persoanelor semnatare;
 • tine evidenta avizelor de oportunitate si pregateste documentele respective pentru arhivare;
 • coordoneaza activitatile desfasurate in procedura de informare si consultare a publicului in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 76 din 30.06.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si/sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului;
 • intocmeste raportul privind informarea si consultarea publicului la finalul derularii tuturor activitatilor incluse in cadrul acestei proceduri;
 • intocmeste referatul de specialitate necesar in cazul proiectelor de hotarari care au drept obiect aprobarea documentatiilor de urbanism;
 • verifica continutul documentatiilor de urbanism depuse de catre initiatori in vederea informarii si consultarii publicului, respectiv in vederea aprobarii de catre autoritatea publica locala;
 • tine evidenta documentatiilor de urbanism aprobate si a celor aflate in procedura de informare si consultare a publicului si pregateste documentele respective pentru arhivare;
 • redactează comunicările către initiatorii documentatiilor de urbanism care au depus documentaţii incomplete, in termenul legal prevazut si le prezintă persoanelor semnatare;
 • organizeaza dezbaterile publice care au ca obiect propunerile continute in documentatiile de urbanism de urbanism aflate in procedura de informare si consultare a publicului;
 • asigura consultarea de catre public a documentatiilor de urbanism aprobate precum si a celor aflate in procedura de informare si consultare a publicului, premergatoare aprobarii;
 • colaboreaza cu celelalte directii si compartimente in vederea elaborarii stabilirii necesarului de fonduri destinate elaborarii documentatiilor de urbanism finantate de la bugetul local;
 • participă la lucrările comisiei de specialitate din cadrul Consiliul Local Fetesti, pe bază de convocare si la sedintele Consiliului Local, atunci când se dezbat proiecte de hotarari ce privesc documentatii de urbanism;
 • participa, pe baza de invitatie, la lucrarile Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoiului de pe langa Consiliul Judetean Ialomita, atunci cand sunt spuse avizarii documentatii de urbanism pentru amplasamente situate pe teritoriul administrativ al U.A.T. Mun. Fetesti;
 • transmite administratorului paginii de internet a institutiei, spre publicare, documentatiile de urbanism aflate in procedura de informare si consultare a publicului, documentatiile de urbanism aprobate, precum si orice alte documentele prevazute de legislatia in vigoare si de Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea si/sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat cu H.C.L. nr. 76 din 30.06.2011;
 • transmite continutul documentatiilor de urbanism aprobate in format electronic catre O.C.P.I. Ialomita si catre Observatorul Teritorial National;
 • urmăreşte rezolvarea corespondenţei privind documentatiile de urbanism în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • întocmeşte informări, evidente sau rapoarte la solicitarea altor institutii sau a conducerii institutiei, în termenul şi sub forma solicitată;
 •  

Compartiment Cadastru

 • gestioneaza activitatile ce privesc Nomenclatorul strazilor din Municipiul Fetesti;
 • gestioneaza aplicatia RENNS (Registrul electronic national al nomenclaturii stradale) la nivel de localitate;
 • verifica documentatiile depuse in vederea eliberarii certificatelor de nomenclatura stradala si adresa;
 • redactează certificatele de nomenclatura stradala si adresa şi le prezintă persoanelor semnatare;
 • redactează comunicările către solicitanţii de certificate de nomenclatura stradala si adresa care au depus documentaţii incomplete, in termenul legal prevazut si le prezintă persoanelor semnatare;
 • tine evidenta certificatelor de nomenclatura stradala si adresa si pregateste documentele respective pentru arhivare;
 • colaboreaza cu celelalte directii si compartimente in vederea intocmirii documentelor necesare in procedura de achizitie a serviciilor de executare a lucrarilor cadastrale necesare pentru intabularea imobilelor ce fac parte din inventarul domeniului privat si public al U.A.T. Municipiul Fetesti;
 • urmareste efectuarea lucrarilor de masuratori necesare pentru obiective de investitii;
 • receptioneaza documentatiile specifice lucrarilor cadastrale pentru imobile din inventarul domeniului privat si public al U.A.T. Municipiul Fetesti;
 • tine evidenta documentatiilor cadastrale care au stat la baza intabularii sau a altor inscrieri in cartea funciara pentru imobile din inventarul domeniului privat si public al U.A.T. Municipiul Fetesti;
 • intocmeste si actualizeaza baza de date privind evidenta documentatiilor cadastrale pentru imobile din inventarul domeniului privat si public al U.A.T. Municipiul Fetesti;
 • efectueaza masuratori topografice pentru imobile din inventarul domeniului privat si public al U.A.T. Municipiul Fetesti;
 • verifica limitele de proprietate ale unor imobile si semneaza, dupa caz, procesele verbale de vecinatate ce privesc imobile apartinand unor pesoane fizice sau juridice, in vederea intabularii aestora;
 • tine evidenta proceselor verbale de vecinatate si pregateste documentele respective pentru arhivare;
 • verifica continutul rapoartelor de expertiza tehnica intocmite in cadrul unor actiuni in instanta in care autoritatea publica locala este parte si intocmeste, dupa caz, un punct de vedere;
 • tine evidenta punctelor de vedere intocmite in cazul rapoartelor de expertiza tehnica si pregateste documentele respective pentru arhivare;
 • urmăreşte rezolvarea corespondenţei privind certificatele de nomenclatura stradala si adresa si procesele verbale de vecinatati în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • întocmeşte informări, evidente sau rapoarte la solicitarea altor institutii sau a conducerii institutiei, în termenul şi sub forma solicitată;

îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii trasate prin acte administrative de catre seful ierarhic superior.

Compartiment Controlul Disciplinei In Construcții

 • efectueaza constatari in teren, intocmeste note de constatare si redacteaza raspunsuri la petitii, sesizari sau reclamatii depuse de catre cetateni;
 • asigura si urmareste respectarea disciplinei in constructii si urbanism in conformitate cu prevederile Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • intocmeste si aplica programul de control in domeniul disciplinei in constructii si urbanism;
 • intocmeste procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor potrivit prevederilor Legii nr. 50 din 1991 le prezinta Primarului Municipiului Fetesti;
 • constata, la expirarea termenului de aplicare a masurilor dispuse prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, modul in care acestea au fost puse in aplicare;
 • intocmeste referate catre Directia Juridica in vederea initierii actiunilor in instanta in cazul in care persoanele sanctionate nu au pus in aplicare masurile dispuse prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in termenul stabilit prin acesta;
 • tine evidenta proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si pregateste documentele respective pentru arhivare;
 • participa la lucrarile sedintelor C.A.T. din cadrul A.P.M. Ialomita;
 • verifică documentaţiile depuse în vederea eliberării certificatelor de atestare a edificarii/extinderii constructiei;
 • redactează comunicările către solicitanţii de certificate de atestare a edificarii/extinderii constructiei care au depus documentaţii incomplete, in termenul legal prevazut si le prezintă persoanelor semnatare;
 • redactează certificatele de atestare a edificarii/extinderii constructiei;
 • operează în registrul de evidenţă a certificatelor de atestare a edificarii/extinderii constructiei;
 • tine evidenta certificatelor de atestare a edificarii/extinderii constructiei si pregateste documentele respective pentru arhivare;
 • verifică documentaţiile depuse în vederea eliberării adeverintelor privind trecerea in intravilan a terenurilor conform P.U.G. al Mun. Fetesti aprobat cu H.C.L. nr. 11 din 31.01.2018;
 • redacteaza adeverintele privind trecerea in intravilan a terenurilor;
 • operează în registrul de evidenţă a adeverintele privind trecerea in intravilan a terenurilor;
 • tine evidenta adeverintelor privind trecerea in intravilan a terenurilor si pregateste documentele respective pentru arhivare;
 • verifica documentatiile depuse in vederea emiterii ordinului privind atribuirea in proprietate a terenului aferent locuintei emis de Institutia Prefectului Judetului Ialomita si intocmeste  referatul cu propunerea de inaintare;
 • tine evidenta ordinelor privind atribuirea in proprietate a terenului aferent locuintei emise de Institutia Prefectului Judetului Ialomita si pregateste documentele respective pentru arhivare;
 • operează în registrul de evidenţă a ordinelor privind atribuirea in proprietate a terenului aferent locuintei emise de Institutia Prefectului Judetului Ialomita pentru terenuri de pe teritoriul administrativ al Mun. Fetesti;
 • întocmeşte informări, evidente sau rapoarte la solicitarea altor institutii sau a conducerii institutiei, în termenul şi sub forma solicitată;
 • îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii trasate prin acte administrative de catre seful ierarhic superior.

Pentru Fișier
Autorizatie Construire sau Desfiintare – ANEXA – Cererea Emitere Autorizatie Constructie sau Desfiintare Vizualizare
Autorizatie Construire sau Desfiintare – Anexa La Anuntul de Incepere a Lucrarii Vizualizare
Autorizatie Construire sau Desfiintare – Cerere – Emiterea Autorizatie Construire sau Desfiintare Vizualizare
Autorizatie Construire sau Desfiintare – Cerere – Prelungire Valabilitate Autorizatie Construire sau Desfiintare Vizualizare
Autorizatie Construire sau Desfiintare – Comunicare – Inceperea Executiei Lucrarilor Catre Inspectoratul in Constructii Vizualizare
Autorizatie Construire sau Desfiintare – Comunicare – Inceperea Executiei Lucrarilor Catre Primar Vizualizare
Autorizatie Construire sau Desfiintare – Comunicare – Incheierea Executiei Lucrarilor Catre Inspectoratul in Constructii Vizualizare
Autorizatie Construire sau Desfiintare – Comunicare – Incheierea Executiei Lucrarilor Catre Primar Vizualizare
Autorizatie Construire sau Desfiintare – Documente – Emitere Autorizatie Construire sau Desfiintare Vizualizare
Autorizatie Construire sau Desfiintare – Documente – Prelungire Autorizatie Construire Vizualizare
Autorizatie Construire sau Desfiintare – Panou de Identificare a Investitiei Vizualizare
Autorizatie Racord si Bransament – Documente – Emitere Autorizatie Racord si Bransament Vizualizare
Certificat de Urbanism – Cerere – Emitere Certificat de Urbanism Vizualizare
Certificat de Urbanism – Cerere – Prelungire Valabilitate Certificat de Urbanism Vizualizare
Certificat de Urbanism – Documente – Emitere Certificat Urbanism Vizualizare
Certificat de Urbanism – Documente – Prelungire Certificat Urbanism Vizualizare
Emitere Ordin Prefect pentru Suprafata Aferenta Locuintei – Documente – Emitere Ordin Prefect pentru Suprafata Aferenta Locuintei Vizualizare
Legea 15 din 2003 – Acordare Teren Pentru Tineri – Cerere – Legea 15 pe 2003 Vizualizare
Legea 15 din 2003 – Acordare Teren Pentru Tineri – Documente – Atribuire Teren Conform Legii 15 din 2003 Vizualizare
Receptie la Terminarea Lucrarilor – Anexa – La Procesul Verbal la Terminarea Lucrărilor Vizualizare
Receptie la Terminarea Lucrarilor – Cerere – Receptionare Constructie Vizualizare
Receptie la Terminarea Lucrarilor – Documente – Incheiere Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor Vizualizare
Receptie la Terminarea Lucrarilor – Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor Vizualizare
Pentru Fișier