• avizează proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitatea dispozitiilor primarului;
 • participa la sedintele consiliului local;
 • asigura gestionarea procedurilor administrative prin relatia dintre consiliul local si primar;
 • coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
 • asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevate la primul punct;
 • asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secrecteriat, comunicarea ordinii de zi,intocmirea procesului verbal al sedintelor consiliului local;
 • asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local;
 • poate atesta prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si actul constitutivsi statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara din care face parte unitatea administrativ- teritoriala in cadrul careia functioneaza;
 • poate propune primarului, inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinareale consiliului local;
 • efectueaza apelul nominalsi tine evident participarii la sedintele consiliului local;
 • numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta, dupa caz, inlocuitorului de drept al acestuia;
 • informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul si la majoritatea necesara pentru adoptarea fiecarei horarari a consiliului local;
 • asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
 • urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii locali care se incadreaza in dispozitiile art.228 alin(2) din Codul administrativ, informeaza presedintele de sedinta, sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
 • certifica conformitatea copiei cu actele originale din arhiva UAT.Fetesti;
 • prin derogare de la prevederile art.21 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art.147 alin(1) si (2) sau, dupa caz, la art.186alin(1) si (2), secretarul general al UAT. Fetesti indeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitatile curente;
 • comunica o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum si oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu;
 • in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, in situatia in care decesul a survenit in localitatea de domiciliu;
 • la data luarii la cunostinta, in sitatia in care decesul a survenit pe raza altei unitati administrativ teritoriale;
 • la data primirii sesizariide la oficiul teritorial, in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilele defunctilor inscrisi in carti funciare infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice;

Compartiment Monitorizare Proceduri Administrative

 • asigura asistenta de specialitate compartimentelor care propun initierea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Fetești și dispoziții ale Primarului U.A.T. Municipiul Fetesti ;
 • verificarea conditiilor legale de procedura privind emiterea dispozițiilor   Primarului Municipiului Fetești si a hotărârilor  Consiliului Local Fetești , includerea acestora pe ordinea de zi , respectiv suplimentarea ordinii de zi sau , după caz , întocmirea  notelor  cu observații care sunt înaintate secretarului general ;
 • pregătește lucrarile supuse dezbaterii consiliului local și a comisiilor de specialitate ale acestuia în vedere transmietrii electronice conslierilor locali ;
 • transmite electronic ordinea de zi , repectiv suplimentarea ordinii de zi , și proiectele de hotarâri consilierilor locali , primarului , viceprimarului , secretarului general , personalului cu funcții de conducere din aparatul de specialitate, directorilor serviciilor publice şi societăţilor înfiinţate de Consiliul Local Fetești și realizează procedura de convocare a consiliului local ;
 • asigură legătura între comisiile de specialitate ale consiliului local şi compartimentele care au propus iniţierea proiectelor de hotărâri;
 • intocmeşte avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local pentru proiectele de hotărâri şi urmăreşte respectarea termenelor cu privire la emiterea acestora; efectuează lucrările de secretariat ale şedinţelor consiliului local ;
 • redactează şi verifică procesul verbal al şedinţelor în baza înregistrărilor şi asigură semnarea acestuia de către preşedintele de şedinţă şi Secretarul General al Primariei Municipiului Fetesti; redactează hotărârile conform amendamentelor aduse de consilierii locali;
 • asigură semnarea de către preşedintele de şedinţă şi contrasemnarea pentru legalitate de către Secretarul General al  A.T.Municipiul  Fetești a hotărârilor adoptate în şedinţele Consiliului Local Fetești;
 • transmite hotărârile Consiliului Local Fetești şi procesul verbal al şedinţelor, în termenul legal Instituţiei Prefectului Ialomița , în vederea efectării controlului de legalitate, precum şi personalului cu funcţii de conducere din aparatul de specialitate, directorilor serviciilor publice şi societăţilor înfiinţate de Consiliul Local Fetești, în vederea punerii în aplicare a acestora ;
 • efectueaza demersurile necesare pentru afişarea  în Monitorul Oficial Local a hotărârile adoptate, precum şi modificările intervenite; primeşte şi ține evidenţa plângerilor prealabile formulate împotriva hotărârilor Consiliului Local Fetești, de către Instituţia Prefectului Ialomița ;
 • intocmeşte răspunsurile la plângerile prealabile formulate împotriva hotărârilor Consiliului Local Fetești de către Instituţia Prefectului Ialomița, pe baza punctelor de vedere întocmite de către compartimentele de specialitate care au propus iniţierea hotărârilor respective;
 • arhivează procesele verbale ale şedinţelor şi hotărârile adoptate de către Consiliul Local

     Fetești ;

 • asigură predarea către arhivă a documentelor în conformitate cu prevederile legale;
 • intocmeşte lista privind prezenţa consilierilor locali la şedinţele în plen pe care o comunică Direcţiei Economice împreună cu prezenţa pe comisiile de specialitate, în vederea acordării indemnizaţiei lunare consilierilor locali;
 • gestionează, conform prevederilor legale, activitatea privind declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali;
 • primeşte, înregistrează şi arhivează rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali;
 • tine evidenţa consilierilor locali şi a schimbărilor survenite în timpul mandatului; elaborează şi creează baze proprii de date;
 • gestionează activitatea privind consultarea publicului în cadrul proceselor de elaborare a hotărârilor cu caracter normativ, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională  în administraţia publică;
 • propune iniţierea de proiecte de hotărâri având ca obiect schimbarea consilierilor locali In diferite comisii constituite prin hotărâri ale Consiliului Local Fetești, vacantarea locurilor de consilieri locali, validarea mandatelor de consilieri locali etc.
 • gestionează registrul privind refuzurile Secretarului General al Municipiului Fetești  de a contrasemna pentru legalitate dispoziţiile Primarului;
 • comunică, în termenul legal, dispoziţiile Primarului  A.T.Municipiul Fetești  către Instituţia Prefectului Ialomița ;
 • gestionează registrul privind comunicările dispoziţiilor către Instituţia Prefectului Ialomița;
 • asigură asistenţa de specialitate compartimentelor de specialitate care propun emiterea dispoziţiilor Primarului Sectorului 3;
 • efectuează verificarea prealabilă a îndeplinirii condiţiilor legale în vederea avizării de legalitate de către Secretarul General al U.A.T.Municipiul Fetești a dispoziţiilor Primarului Municipiului Fetești , aplicând parafe ”Contrasemnează pentru legalitate Secretar General”, precum şi în vederea semnării de către Primarul  Municipiului Fetești , sau, după caz, le restituie celor care le-au propus în vederea revizuirii;
 • comunică un exemplar al dispoziţiilor emise compartimentelor care le-au propus, în vederea punerii în aplicare;
 • gestionează activitatea privind consultarea publicului în cadrul proceselor de elaborare a dispoziţiilor eu caracter normativ, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • primeşte şi ţine evidenţa plângerilor prealabile formulate împotriva dispoziţiilor Primarului Municipiului Fetești de către Instituţia Prefectului Ialomița;
 • intocmeşte răspunsurile la plângerile prealabile formulate împotriva dispoziţiilor Primarului Municipiului Fetești de către Instituţia Prefectului Ialomița și le supune aprobarii secretarului general , pe baza punctelor de vedere întocmite de către compartimentele de specialitate care au propus emiterea dispoziţiilor respective;
 • asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a dispoziţiilor Primarului Municipiului Fetești;
 • asigura organizarea arhivei şi evidenţei statistice a dispoziţiilor Primarului Municipiului Fetești ; asigura publicarea în Monitorul Oficial Local a dispoziţiilor cu caracter normat;
 • asigură actualizarea în Monitorul Oficial a Registrului de dispoziţii emise de Primarul Municipiului Fetești;
 • elaborează şi creează baze proprii de date;
 • afişează dispoziţiile emise, precum şi modificările intervenite;asigură întocmirea, în vederea semnării de către Secretarul General al UAT Fetești, a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale şi a succesiunilor vacante (Anexa 24), conform prevederilor legale;
 • efectuează verificarea prealabilă a documentelor în vederea semnării de către Secretarul General al Municipiului Fetești a ”Declaraţiei de întreţinere pentru anul calendaristic...” (Declaraţie Germania) ;
 • efectuează verificarea prealabilă a documentelor în vederea semnării de către Secretarul General al UAT Fetești a ”Certificatului de muncă sezonieră în Germania”;
 • asigură întocmirea, în vederea semnării de către Secretarul General al Municipiului Fetești a lucrărilor ce intra în competenta de soluţionare a acestuia, conform prevederilor legale;
 • asigură repartizarea, conform rezoluţiei Secretarul Generai al UAT Fetești, a corespondenţei primită prin poşta militară;

Birou Registrul Agricol

 • asigura evidenţa unitare cu privire la gospodăriile populaţiei, clădiri, utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport, efective de animale pe specii şi categorii, categoriile de folosinţă a terenurilor şi suprafeţele cultivate, prin completarea, registrului agricol şi centralizarea anuală a datelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la gospodăriile populaţiei, clădiri, utilaje, instalaţii agricole şi mijloace de transport, efective de animale pe specii şi categorii, categoriile de folosinţă a terenurilor şi suprafeţele cultivate, prin completarea, registrului agricol şi centralizarea anuală a datelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • ţinerea evidenţei privind contractele de arendare;
 • verificarea scriptică și faptică privind suprafețele de teren, efectivele de animale și produsele agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie estimate pentru a fi comercializate de către producătorii agricoli persoane fizice şi eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, în condiţiile Legii;
 • întocmire documentaţie privind ofertele de vânzare teren agricol extravilan, potrivit Legii;
 • dministrarea suprafeţelor de izlaz aflate în proprietatea privată a U.A.T. Municipiul Feteşti (întocmirea documentaţiei necesare pentru atribuirea în folosinţă către crescătorii de animale, conform Legii şi verificări cu privire la modul de utilizare a suprafeţelor atribuite în folosinţă, evoluţia efectivelor de animale deţinute de locatari şi îndeplinirea obligaţiilor financiare faţă de locator);
 • verificarea suprafeţelor agricole solicitate spre închiriere şi întocmirea contractelor de atribuire în folosinţă;
 • participarea la comisiile constituite pentru constatarea calamităţilor la culturile agricole privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • participarea la comisiile pentru evaluarea animalelor ce urmează a fi sacrificate în cadrul aplicării măsurilor de control al bolilor transmisibile ale animalelor, în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • întocmirea certificatului pentru atestarea dreptului de proprietate (Anexa 1) şi a procesului-verbal de identificare a imobilului (Anexa 2);
 • furnizarea de informaţii şi consiliere pe probleme de registru agricol, fond funciar, pentru persoane fizice şi juridice care solicită sprijin în acest sens;
 • eliberarea de adeverinţe, dovezi şi alte documente întocmite pe baza informaţiilor deţinute în cadrul biroului Registru Agricol;
 • colaborare cu compartimentele din cadrul autorităţii publice locale în vederea elaborării de răspunsuri comune la solicitările cetăţenilor;
 • asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei locale de fond funciar:
 1. întocmirea documentaţiei tehnice necesare preluării prin protocol a terenurilor necesare restituirii de proprietăți, în conformitate cu legislația de fond funciar;
 2. întocmire documentații pentru emiterea de titluri de proprietate pentru teren intravilan, în conformitate cu prevederile Legii 18/1991;
 3. verificari planuri parcelare întocmite de către specialişti autorizaţi, în vederea avizării şi introducerii în baza de date a A.N.C.P.I.;
 4. relații cu publicul în ceea ce privește restituirile de proprietăți potrivit Legilor fondului funciar 18/1991, 169/1997, 1/2000, 247/2005 și 165/2013 - furnizarea de recomandări referitoare la legislaţia specifică, modalitatea de obţinere a terenurilor sau a documentelor necesare restituirii;
 5. rezolvarea, în condiţiile legii, a cererilor şi contestaţiilor pe probleme de fond funciar:
 • corespondenţe pe probleme de registru agricol, fond funciar cu Instituţia Prefectului, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Agenţia Domeniilor Statului, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa şi alte instituţii aflate în sfera relaţională externă;
 • întocmirea rapoartelor de specialitate necesare Consiliului local în adoptarea de hotărâri pe probleme de registru agricol, fond funciar;
 • pregătirea şi predarea la arhivă a documentelor create în cadrul compartimentului;
 • alte atribuţii şi responsabilităţi trasate prin acte administrative de către persoanele ierarhic superioare.

Compartiment Arhivă

 • eliberează copii după documentele din depozit (arhivă);
 • la solicitare ,eliberează copii după documentele aflate in arhiva primăriei(avize,autorizții de vânzare,înstrăinare,partaje,acorduri unice, autorizații de construcții, planuri, certificate de urbanism,hotărâri  ale  Consiliul Local și dispoziții ale primarului, împreună cu  documentația aferentă,etc.);
 • asigură punerea la dispoziție a documentelor spre consultare, ori de câte ori se solicită,

tuturor  compartimentelor din aparatul de specialitate, pe bază de semnătură;

 • răspunde la corespondență cu autoritățile administrației publice privitoare la sesizări ale

unor petenți, persoane fizice și juridice cu privire la autenticitatea unor documente din

arhivă;

 • verifică statele de salarii și dosarele de personal în vederea întocmirii referatelor și

adeverințelor pentru stabilirea vechimii în muncă și copii după documente;

 • asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din dozitul de arhivă pe baza

registrului de evidență curentă ;    

 • verifică integritatea documentelor împrumutate după restituire;
 • reactualizează,ori de câte ori este necesar Nomenclatorul Arhivistic al  U.A.T Fetesti;
 • organizează evidența materialelor documentare  întocmind  instrumentele de evidență

prevăzute de instrucțiunile  menționate, supraveghează  folosirea  instrumentelor de evidență

și se îngrijește de conservarea în bune condiții a acelor  instrumente ;

 • asigură secretariatul comisiei de selecționare a documentelor în vederea analizării

dosarelor cu termene de păstrare expirate;

 • pregătește lucrările pentru Comisia de expertiză în vederea expertizei valorii

materialelor documentare,pentru selecționarea și păstrarea în continuare în bune condiții a

celor de interes științific și eliminarea celor a căror valoare practică a expirat ;

 • organizează  depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite;                                        
 • informează conducerea unității și propune măsuri în vederea asigurării condițiilor

corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei;                                                                    

 • pune la dispoziția Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării

acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori ;                                                          

 • comunică în scris în termen de 30 de zile Arhivelor Naționale înființarea, reorganizarea

sau oricare ale  modificări survenite în activitatea instituției cu implicații asupra

Compartimentului Arhivă;

 • îregistrează neconformitățile cu sprijinul responsabilului cu managementul calității și

urmărește soluționarea  acestora ;                                                                                                      

 • inițiază dacă este cazul acțiuni preventive sau corective în conformitate cu procedurile

generale cuprinse în Manualul Calității ;                                                                                          

 • asigură respsctarea normelor de protecție a muncii și PSI pentru depozitul de arhivă pe

care îl gestionează;

 • asigură respsctarea normelor legale privind secretul de serviciu și confidențialitatea în

legătură cu faptele,informațiile sau documentele de care ia cunoștință;                                       

 • verifică și preia de la compartimente ,pe bază de inventare, dosarele constituite ;
 • întocmește inventare pentru documentele fără evidență,aflate în depozit ;
 • îndeplinește orice alte sarcini transmise de conducerea serviciului și a instituției.