Compartiment Juridic

 • reprezintă interesele (atât prin prezentarea în instanţă cât şi prin formularea de apărări) U.A.T.Municipiul Feteşti, , Primarului Municipiului Fetesti şi ale Consiliului Local al Municipiului Fetesti , Serviciului Public de Politie Locala Fetesti, în fața instanțelor judecătorești de orice grad de jurisdicţie și a altor organe cu activitate jurisdicțională;
 • formulează acțiuni civile la instanțele de judecată;
 • informează reprezentantul legal al instituţiei de modul cum s-a desfășurat litigiul aflat pe rolul instanțelor judecătorești;
 • redactează, semnează și depune la registratura instanțelor actele de procedură, respectiv acțiuni civile, întâmpinări, răspuns la întâmpinări, precizări, concluzii scrise, cereri reconvenționale;
 • exercită în termenele legale căile ordinare şi extraordinare, respectiv apeluri, recursuri, contestaţii în anulare şi revizuiri;
 • pregătirea și depunerea la dosare în termen legal a materialelor probatorii: înscrisuri, interogatoriu, obiective și obiecțiuni la rapoartele de expertiză şi martori după caz;
 • solicită legalizarea hotărârilor primite de la instanţele de judecată;
 • formulează cereri de încuviinţare a executării silite;
 • comunică către compartimentele funcționale hotărârile judecătoreşti devenite titluri executorii în vederea punerii acestora în executare;
 • primește în termenul de prescripție referatele întocmite de către compartimentele funcționale în vederea formulării la instanţele de judecată a acțiunilor privind rezilierea, evacuare și plata concesiunii si inchirierii stabilite potrivit contractelor de concesiune si de inchiriere ;
 • întocmeşte şi păstrează registrul de evidenţă a litigiilor;
 • arhivează dosarele soluţionate în mod definitiv şi le păstrează în arhiva proprie biroului pana la predare catre arhiva institutiei ;
 • sprijină compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului şi aparatul permanent al Consiliului Local pentru soluţionarea divergențelor contractuale;
 • analizează şi studiază legislaţia;
 • păstrarea evidenţei mandatelor de executare şi realizarea procedurii conform O.G nr. 55/2002 R privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale ;
 • poartă corespondenţă cu celelalte compartimente funcționale ale instituţiei pentru consiliere juridică şi verificare din punct de vedere al legalităţii;
 • formulează şi transmite în termen legal către registraturile instanţelor de judecată răspunsuri la adresele comunicate de acestea;
 • vizează și asigură legalitatea contractelor pentru închirierea de terenuri, spații comerciale, concesionări, etc.;
 • primește și ține evidența actelor normative apărute și informează șefii și colaboratorii din direcții, servicii, birouri și compartimente despre noile reglementări legislative din diferite domenii de activitate;
 • verifică și întocmește diverse documente ce necesită semnătura consilierului juridic al biroului;
 • avizează şi semnează documentele cu caracter juridic, cu caracter administrativ, a celor cu implicaţii financiare, tehnice, de urbanism precum şi orice alte documente, având în vedere numai aspectele strict juridice ale documentului respectiv;
 • acordă consultanță în problemele juridice atât compartimentelor din cadrul instituţiei precum şi persoanelor fizice şi juridice;
 • participă la procedurile de licitație organizate de către compartimentul responsabil cu derularea procedurii, pentru concesionarea de lucrări sau achiziţii de bunuri şi servicii;
 • elaborează contractele ce se încheie în urma adjudecării licitațiilor la care a participat;
 • propune, verifică, semnează şi comunică răspuns la solicitările cetăţenilor;
 • întocmeşte, păstrează evidența și răspunde în scris în termenul prevăzut de lege la solicitările formulate de către persoanele fizice şi juridice, organizaţii precum şi alte instituţii ale statului;
 • soluționează adresele și petițiile care îi sunt repartizate;
 • primeşte publicaţiile de vânzare emise de executorii judecătoreşti şi unele instituţii financiar bancare (după ce au fost înregistrate la registratura instituţiei), redactează procesul verbal de afişare şi le afişează la avizierul instituţiei;
 • primeşte citaţiile emise de instanţele de judecată (după ce au fost înregistrate la registratura instituţiei), redactează procesul verbal de afişare şi le afişează la avizierul instituţiei;
 • înregistrează publicaţiile şi citaţiile în registrul de inregistrare;
 • după afişare transmite procesul verbal de afişare către instanţele de judecată şi executorii judecătoreşti;
 • arhivează şi transmite către arhiva instituţiei xerocopiile citaţiilor şi proceselor verbale de afişare;
 • opisează, numerotează şi sigilează dosarele din instantele de judecata cu documentele anexate;
 • predă dosarele pe bază de proces verbal şi fişe de inventariere către arhiva instituţiei;
 • efectuează deplasări pe teren împreună cu reprezentanţii desemnaţi din cadrul altor compartimente funcționale în scopul identificării imobilelor notificate;
 • se ocupă de completarea bibliotecii juridice;
 • asigură prelucrarea, analizarea în cadrul serviciului a unor acte normative, documentare juridică, articole, alte lucrări în vederea pregătirii profesionale de specialitate;
 • urmărește redactarea documentelor repartizate, atât în privința fundamentării acestora în fapt și în drept;
 • solicită informațiile necesare de la celelalte compartimente, dacă este cazul, sau realizează transmiterea documentelor în vederea soluționării aspectelor ce intră în competența și atribuțiile acestora;
 • participă în diferite comisii la solicitarea conducerii : de concurs, de inventariere, de licitatii;
 • în relația cu organele de conducere, precum și cu orice alte persoane, din cadrul instituţiei, manifestă independență, punctul de vedere formulat de către consilierul juridic, în legatură cu aspectul juridic al unei situații, neputând fi schimbat sau modificat de către nici o altă persoană, acesta menținându-și opinia formulată inițial, indiferent de împrejurări, in conformitate cu prevederile art.40, alin.2 din Statutul profesiei de consilier juridic / 6 martie 2004, actualizat ;
 • consilierul juridic va aviza şi va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv.
 • participa la sedintele consiliului local , la solicitarea primarului si/sau a secretarului general al U.A.T.Municipiul Feteşti ;
 • indeplineste si alte sarcini stabilite prin lege sau alte acte normative prin hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului.

Compartiment Relatii Cu Publicul, Registratura

 1. Relatii cu Publicul
 • informarea și consilierea cetățenilor în domeniile de activitate ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Fetesti și serviciile publice locale aflate în subordonarea Consiliului Local (în domenii precum: asistența socială, taxe și impozite locale, urbanism, cadastru și registrul agricol etc.);
 • asigură informații cetățenilor direct, verbal cu privire la întocmirea dosarelor pentru obținerea documentelor administrative cu privire la modalitatea de a obține documente (certificate, autorizații, avize, adeverințe etc);
 • concepe, redactează, editează și distribuie gratuit fluturași informativi și formulare tipizate în vederea completării lor de către cetățeni, în colaborare cu compartimentele funcționale ale Primăriei; emite note interne structurilor competente, în vederea obținerii informațiilor necesare a fi oferite cetățenilor;
 • asistarea cetățenilor în completarea diferitelor formulare pentru toate domeniile de activitate ale Primăriei și serviciilor publice locale, pentru toate persoanele dependente social și care au probleme de sănătate , această stare de fapt impiedicandu-i să își exercite dreptul de a beneficia de drepturile legale prevăzute de lege;
 • participă la întocmirea dosarelor cetățenilor pentru diferite solicitări, din sfera de activitate a Primăriei și serviciilor publice locale (asistență socială – ajutor social, alocații de susținere a familiei, subvenții încălzire gaze, electricitate și combustibili petrolieri etc.);
 • însoțește cetățenii la compartimentele funcționale ale instituției pentru rezolvarea operativă a solicitărilor acestora;
 • realizează înscrierea în audiență a cetățenilor cu ajutorul formularului tip constituit în acest sens, sprijină și organizează programul de audiențe al conducerii Primăriei Municipiului Fetesti (Primar, Viceprimar și Secretar);
 • afișează programul de audiențe al conducerii instituției;
 • întocmește listele pentru audiențe în format electronic și fizic, și comunică atât telefonic cât și în scris compartimentelor pentru care sunt solicitări;
 • participă la audiențe și consemnează în registrul de audiențe soluția propusă de conducător și desemnarea persoanei a rezolva problema cetățeanului;
 • urmărește modul de îndeplinire a problemelor cetățenilor prezenți la audiențe;
 • raportează anual conducerii U.A.T, prezența cetățenilor la audiențe și stadiul soluționării audiențelor;
 • comunică verbal și telefonic conducerii compartimentelor funcționale să se prezinte la data și ora prestabilită în vederea oferirii de sprijin conducerii la audiențe;
 • răspunde la centrala telefonică a Primăriei - nr. de telefon 0243.364410, consiliază telefonic cetățenii cu informații din sfera de activitate a instituției, asigurând astfel telefonic relația cetățean – autoritate publică locală; asigură operativ legătura telefonică cu compartimentele funcționale ale U.A.T.Municipiul Feteşti și serviciilor publice locale;
 • constituie și actualizează baza de date cu informații ce privesc numerele de telefon interne ale compartimentelor funcționale, date de identificare a Primăriei și serviciilor publice locale, în colaborare cu acestea;
 • transmite verbal compartimentelor funcționale solicitările cetățenilor cu privire la diverse probleme curente;
 • asigură verbal și din oficiu accesul la informațiile de interes public;
 • primeste, inregistreaza, si se ingrijeste de rezolvarea petitiilor şi de expedierea raspunsurilor către petitionari ;
 • inainteaza petitiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului.
 • Compartimentul pentru relatii cu publicul este obligat sa urmareasca solutionarea şi redactarea în termen a raspunsului.
 • expedierea raspunsului către petitionar se face numai de către compartimentul pentru relatii cu publicul, care se ingrijeste şi de clasarea şi arhivarea petitiilor.
 • funcţionarii publici şi persoanele incadrate cu contract individual de muncă sunt obligate sa rezolve numai petitiile care le sunt repartizate , fiindu-le interzis să le primeasca direct de la petenti, sa intervina sau să depună staruinta pentru solutionarea acestora în afara cadrului legal.
 • semnarea raspunsului se face de către conducatorul autorităţii publice ori de persoana imputernicita de acesta, precum şi de seful compartimentului care a solutionat petitia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate.
 • elaborează raportul anual de activitate al compartimentului;
 • afiseaza lista cuprinzând documentele de interes public produse şi gestionate, potrivit Legii 544/2001 de Aparatul de Specialitate al Primarului U.A.T.Municipiul Feteşti şi al Serviciilor Publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Fetesti
 • asigură confidențialitatea informațiilor de serviciu.

 

 1. Registratura
 • asigură înregistrarea cronologică a documentelor (cereri, solicitări, documentații ) adresate Primăriei Municipiului Fetesti prin poștă, fax, telex, curieri, direct de la petiționari sau prin poștă electronică, de către cetățeni, persoane fizice și persoane juridice;
 • asigură ca fiecare document primit de către U.A.T.Municipiul Feteşti sau creat în cadrul instituției să fie înregistrat, primind un singur număr unic de înregistrare, fără ca numărul respectiv să se repete;
 • în cazul cererilor sau altor documente prezentate direct de cetateni comunică pe loc acestora din urmă numărul de înregistrare;
 • transmite primarului sau persoanei delegate ca înlocuitor al primarului corespondența intrată și înregistrată prin Registratură;
 • preia întreaga corespondență cu rezoluția primarului sau a persoanei delegate și o predă prin condica de evidență compartimentelor funcționale sau persoanelor nominalizate în rezoluție spre rezolvare;
 • asigură trecerea în condica de evidență a tuturor documentelor repartizate compartimentelor funcționale sau salariaților (care semnează de primire) fără a se admite radieri sau ștersături;
 • corespondența transmisă greșit se restituie tot prin registratură;
 • verifică la primire dacă documentele ce urmează să intre prin registratura instituției sunt lizibile și conțin elementele de identificare în conformitate cu legislația în vigoare aferentă petiționării;
 • asigură ieșirea documentelor din instituție către cetățeni, persoane fizice și persoane juridice, prin operarea in registrul special a scăderii numărului de înregistrare al documentelor după care pe actul care se expediază aplică parafa cu data expedierii și le înaintează curierilor în vederea transmiterii către petenți;
 • asigură repartizarea și gestionarea documentelor rezultate din activitatea compartimentelor funcționale ale U.A.T.Municipiul Feteşti, precum și pentru acele servicii sau birouri care nu se află în sediul principal al instituției;
 • asigură activitatea de predare / primire de documente către alte servicii publice locale sau cu alte instituții și organizații, scăderea , trecerea în condica de evidență și înaintarea către curieri pentru transmitere;
 • asigurarea de informații cetățenilor, persoane fizice și juridice cu privire la numerele de înregistrare ale documentelor depuse la registratura instituției, precum și către ce compartimente funcționale au fost repartizate;
 • asigură aplicarea ștampilelor aferente Registraturii U.A.T.Municipiul Feteşti pe corespondența ;
 • aplică parafa cu numărul de înregistrare pe plic cu caracter "personal" sau "confidențial" și le înaintează primarului sau persoanei delegate de către acesta;
 • generează raportul anual calendaristic privind situația numerelor de intrare al documentelor intrate în U.A.T.Municipiul Feteşti,  prin Compartimentul  Registratură;
 • asigură înregistrarea proceselor-verbale de amendă în registrul special și le transmite Serviciului Impozite-Taxe;
 • asigură întocmirea documentelor necesare derulării contractelor încheiate cu Compania Naționala “Poșta Română” sau alte societăți de prestări servicii poștale în vederea expedierii documentelor în sistem de curierat normal sau rapid;

în vederea îndeplinirii atribuțiilor colaborează cu salariații, compartimentele funcționale și serviciile publice locale.