• asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
 •  pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;
 •  verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
 • intocmeşte  dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare  a  beneficiilor  de  asistenţă socială  acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
 •  comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
 •  urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
 •  efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
 •  realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
 •  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
 • elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia.
 •  elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
 •  iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
 • identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 •  realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
 •  propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
 •  colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
 •  monitorizează şi evaluează celelalte compartimente sociale aflate în propria administrare;
 •  implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
 •  elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
 •  asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
 • furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
 • încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;
 • planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
 •  colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
 •  sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
 •  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare

Compartiment Autoritate Tutelara

 • Asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
 • iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
 • identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
 • pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;
 • urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
 • efectuează anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
 • elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
 • colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
 • colectează si centralizează datele statistice privind activitatea desfasurata în cadrul compartimentelor de specialitate aflate în subordinea serviciului sub forma de rapoarte statistice, situaţii, informări, analize;
 • monitorizează activitatea compartimentelor din cadrul SPAS Fetești destinate promovării si protecţiei drepturilor copiilor, a persoanelor cu handicap, precum si a altor servicii sociale destinate altor categorii defavorizate. Ne referim, aici, la o monitorizare a tuturor tipurilor de servicii sociale oferite comunităţii, dar si a numărului de beneficiari ai acestor servicii;
 • elaborează sinteze şi rapoarte, statistici şi alte instrumente de lucru privind dinamica fenomenului de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor vârstnice, a persoanelor fara apartinatori, a persoanelor marginalizate / excluse social, a persoanelor / familiilor / grupurilor aflate in imposibilitatea de a-si asigura, prin eforturi proprii, un trai decent, precum si a altor categorii de persoane defavorizate;
 • intocmeşte diferite situaţii statistice (lunare, trimestriale, semestriale, anuale, la solicitare) referitoare la situaţia copiilor si adulţilor aflaţi in dificultate precum si indicatori in domeniul incluziunii sociale;
 • monitorizează bazele de date privind situaţia persoanelor vârstnice, a persoanelor cu dizabilitati, a persoanelor fara apartinatori si a altor persoane aflate in nevoie;
 • creează şi utilizează instrumente de colectare de date folosite în vederea evaluării nevoilor sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi a persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • elaborează şi transmite rapoarte şi analize statistice la solicitarea instituţiilor publice/private, persoanelor fizice/juridice, ţinând cont de reglementările legale în vigoare; produce şi colectează indicatori sociali de la nivelul instituţiilor implicate în gestionarea problemelor sociale - calculul indicatorilor relevanţi pentru acest domeniu (indicatori de intrare, de rezultat, de consecinţă de impact) pe baza cărora se poate realiza o evaluare sistematică a eficacităţii diverselor programe de intervenţie;
 • colectează date privind diverse categorii sociale aflate în risc în vederea punerii în aplicare a politicilor sociale în domeniul incluziunii sociale;
 • aplica atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
 • monitorizează serviciile sociale aflate în propria administrare;
 • asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
 • sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de prezentul regulament precum şi cel de ordine interioara.
 • colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia ;
 • evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • identificarea nevoilor, actualizarea obiectivelor şi măsurilor propuse în strategii şi planuri de măsuri;
 • asigură legătura cu ONG-urile, asociaţiile si fundaţiile, organizează şi păstrează o bază de date cu activităţile şi experienţa ONG-urilor şi face recomandări în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi menţinerii criteriilor de performanţă în domeniul serviciilor sociale;
 • colaborează cu ONG-urile, asociaţiile si fundaţiile, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei speciale a persoanelor adulte cu handicap;
 • colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ- teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
 • monitorizează si analizeaza situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si informaţiilor relevante;
 •  orice separare a copilului de părinţii sai, precum si orice limitare a exerciţiului drepturilor părinteşti trebuie sa fie precedate de acordarea sistematica a serviciilor si prestaţiilor prevăzute de lege, cu accent deosebit pe informarea corespunzătoare a părinţilor, consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate in baza unui plan de servicii;
 •  identifica si evalueaza situaţiile care impun acordarea de servicii si/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa, intocmind planul de servicii pe care il supune primarului spre aprobare prin dispoziţie;
 •  asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 •  ori de cate ori este cazul, vizitează copiii la locuinţa lor si se informează despre felul in are aceştia sunt ingrijiti, despre sanatatea si dezvoltatea lor fizica, educarea, invatatura si pregătirea lor profesionala, acordând, la nevoie, indrumarile necesare, intocmeste referatul constatator si acolo unde este cazul propune suspendarea sau modificarea planului de servicii;
 •  propune primarului, in cazul in care este necesar luarea unor masuri de protecţie speciala, in condiţiile legii;
 • urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului si modul in care părinţii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie speciala si a fost reintegrat in familia sa, intocmind raporturi lunare pe o perioada de minum 3 luni;
 •  colaborează cu Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Ialomiţa in domeniul protecţiei copilului si transmit acesteia toate datele si informaţiile solicitate din acest domeniu;
 •  colaborează cu colectivitatea locala in vederea identificării nevoilor comunităţii si soluţionării problemelor sociale care privesc copii;
 •  efectuează anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată în vederea încredinţării minorilor, precum şi cu privire la constatarea modului de îngrijire a minorilor în familie;
 •  efectuează anchete sociale pentru amânarea sau întreruperea pedepsei condamnaţilor care au probleme sociale;
 • asistarea minorilor şi persoanelor vârstnice la încheierea actelor notariale şi participarea la audierea minorilor de către organele de cercetare penală;
 •  asigurarea serviciului de relaţii cu publicul în ceea ce priveşte problematica socială a persoanelor vârstnice şi soluţionarea în conformitate cu prevederile legale;
 • primeşte si inregistreaza cererile si declaraţiile pe propria răspundere privind acordarea tichetelor sociale insotite de acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia si le soluţionează in termen legal;
 •  efectuează anchete sociale la domiciliu, sau după caz, la reşedinţa solicitantului pentru verificarea situaţiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare, in vederea acordarii/neacordarii tichetelor sociale, in termen legal;
 •  propune, pe baza de referat, Primarului acordarea/neacordarea prin dispoziţie, după caz, a drepturilor;
 • comunica titularului dispoziţia primarului, in termen de 5 zile de la data emiterii;
 • reevaluează periodic sau ori de cate ori este necesar dosarele beneficiarilor, efectuând anchete sociale in vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a drepturilor, conform cu prevederile legale in vigoare;
 •  propune, pe baza de referat, primarului, incetarea drepturilor prin dispoziţie;
 •  întocmeşte si transmite pana in data de 25 ale lunii curente la AJPIS Ialomiţa, borderoul privind beneficiarii de stimulente educaţionale, in format electronic;
 •  eliberează tichetele valorice către beneficiari ;
 •  verifica in teren prezenta copiilor beneficiari de stimulent educaţional
 • asigura consilierea si informarea solicitanţilor asupra drepturilor si obligaţiilor acestora in situaţia in care intenţionează sa plece in străinătate;
 • inregistrează notificarea privind intenţia de a pleca in străinătate si desemnarea persoanei care se va ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei părintelui
 • eliberează dovada de notificare;
 • evalueaza situaţia familiala a copilului care impun acordarea de servicii si/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa, intocmind planul de servicii pe care il supune primarului spre aprobare prin dispoziţie;
 • urmăreşte menţinerea relaţiilor personale ale copiilor cu părinţii care sunt plecaţi la muncă în străinătate;
 • organizează întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este necesar cu persoanele care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copiilor, precum şi cu părintele care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului după plecarea celui de al doilea părinte la muncă în străinătate;
 • iacilitează şi sprijină menţinerea unui contact permanent între reprezentanţii unităţii de învăţământ pe care o frecventează copilul şi persoana în grija căruia acesta a fost lăsat de părinţi;
 • incurajează părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul şi cadrele didactice să stabilească acorduri de învăţare, adecvate nevoilor acestora care să cuprindă în mod explicit scopurile, aşteptările şi responsabilităţile ce revin şcolii şi familiei;
 • sprijină părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul în utilizarea unor metode de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie, rezolvarea problemelor etc.
 • preluarea sesizărilor privind cazurile de abuz, neglijare, trafic şi exploatare primite în formă scrisă şi întocmirea fişei iniţiale a cazului;
 • evaluarea iniţială a situaţiei existente in teren;
 • realizarea investigaţiilor necesare întocmirii anchetei sociale prin contactarea persoanelor fizice sau juridice care pot oferi informaţii despre caz şi găsirea unor alternative pentru reglementarea situaţiei existente (asigurarea, în caz de necesitate a unui adăpost temporar pentru copilul sau adultul abuzat / neglijat/exploatat);
 • evaluează în teren exactitatea datelor cuprinse în fişa de informaţii iniţiale, nevoile imediate ale persoanei in nevoie (copil/persoana adultă aflată în situaţie de criză) care necesită intervenţie de urgenţă şi asigură asistenţă şi consiliere sociala pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor semnalate;
 • propune scoaterea copilului din familie şi instituirea măsurii de plasament în regim de urgenţă, acolo unde acest lucru se impune (cazuri de abuz, neglijare, exploatare, etc.);
 • colaborează cu Serviciul management de caz pentru copil din cadrul DGASPC Ialomița, căruia îi înaintează dosarul iniţial al copilului pentru desemnarea unui manager de caz şi evaluarea detaliată în vederea instituirii unei măsuri de protecţie speciala.
 • întocmeşte documentaţia necesară stabilirii unor măsuri de protecţie specială, acolo unde situaţia impune acest lucru şi le supune avizării de legalitate serviciului cu atribuţii în domeniul juridic;
 • in situaţia lipsei de colaborare între specialiştii SPAS Fetești şi reprezentantul legal al copilului aflat în situaţie de abuz / neglijare, reprezentanţii instituţiei sesizează DGASPC Ialomiţa;
 • inregistrarea sesizărilor de trafic cu minori/ persoane primite din partea comunităţii sau a persoanelor juridice şi realizarea demersurilor privind implicarea instituţiilor competente în soluţionarea cauzei (Direcţia Generală Protecţia Copilului, Ministerul Justiţiei, etc.);
 • monitorizarea cazurilor de violenta in familie din unitatea teritoriala deservita; culegerea informaţiilor asupra acestora; asigurarea accesului la informaţii la cererea organelor judiciare si a pârtilor sau reprezentanţilor acestora;
 • informarea si sprijinirea lucratorilor politiei care in cadrul activitatii lor specifice întâlnesc situaţii de violenta in familie;
 • identificarea situaţiilor de risc pentru părţile implicate in conflict si indrumarea acestora spre servicii de specialitate;
 • colaborarea cu instituţii locale de protecţie a copilului (DGASPC) si raportarea cazurilor, in conformitate cu legislaţia in vigoare;
 • indrumarea pârtilor aflate in conflict in vederea medierii;
 • solicitarea de informaţii cu privire la rezultatul medierii;
 • colaboreaza cu Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Ialomiţa pentru copii aflaţi in dificultate pe raza municipiului Fetești;
 • in conformitate cu art.18 din Legea 272/2004, monitorizează la solicitarea unui părinte, relaţiile personale ale celuilalt părinte cu copilul, în cazul în care unul dintre părinţi împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălat părinte
 • conform art. 34 din Legea nr. 272/2004 SPAS  va lua toate masurile necesare pentru depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii sai, precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor si a violentei in familie;
 • orice separare a copilului de părinţii săi, precum si orice limitare a exerciţiului drepturilor părinteşti trebuie sa fie precedate de acordarea sistematica a serviciilor si prestaţiilor prevăzute de lege, cu accent deosebit pe informarea corespunzătoare a părinţilor, consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate in baza unui plan de servicii;
 • colaboreaza lunar, cu instituţiile de invatamant in vederea identificării copiilor care se afla in situaţii de risc( probleme care au ca punct de plecare condiţiile financiare, condiţiile de locuit, neintelegerile din familie sau violenta domestica) si stabilesc masuri de prevenire si reinsertie a acestora in mediul familial si şcolar;
 • realizeaza activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa, identifica si evalueaza situaţiile care impun acordarea de servicii si/ sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
 • vizitează periodic la domiciliu familiile si copiii care beneficiază de servicii si prestaţii, inainteaza propuneri Primarului in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protecţie speciala in condiţiile legii si urmăresc evoluţia dezvoltării copilului si modul in care părinţii isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie speciala si a fost reintegrat in familia sa.
 • realizează diagnoza socială la nivelul Municipiului Fetești, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

13) Ordinul nr. 385/304/1018 din 21 iulie 2004 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

 • asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ- teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
 • identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor cu handicap în mediul familial natural şi în comunitate;
 • identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
 • implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
 • organizează şi răspunde de plasarea persoanei cu handicap într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare);
 • asigură sprijin pentru persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali;
 • intocmeşte dosarele pentru acordarea indemnizaţiei de insotitor persoanelor încadrate in grad de handicap grav cu insotitor;
 • asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali;
 • intocmeşte o evidenta stricta a persoanelor cu handicap care beneficiază de drepturi si/sau facilitaţi;
 • efectuează periodic(2 ori/an), Rapoarte de reevaluare pentru toţi beneficiarii de indemnizaţie de insotitor sau asistent personal, cuvenite persoanelor incadrate în grad de handicap grav;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvemamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale în funcţie de realităţile locale pentru persoanele cu handicap ;
 • colaborează cu instituţiile publice descentralizate ale Ministerelor, în vederea dezvoltării de programe de asistenţă socială de interes local;
 • conlucrează cu asociaţiile de proprietari pentru determinarea persoanelor cu handicap/persoanelor vârstnice care se află în situaţii de risc şi identifica măsuri de ajutorare a acestora;
 • asigura includerea nevoilor persoanelor cu handicap si ale familiilor acestora in toate politicile, strategiile si programele de dezvoltare locala;
 • încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
 • colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.
 • evalueaza situaţia socio-economica a persoanelor vârstnice aflate in dificultate si propune masuri de protecţie sociala;
 •  acorda consiliere sociala si administrativa persoanelor vârstnice;
 • efectuează anchete sociale pentru acordarea unor servicii de specialitate;
 •  asigura informarea persoanelor vârstnice cu privire la serviciile de asistenta sociala pentru persoanele vârstnice, existente pe raza judeţului si facilitează accesul acestora la serviciile de asistenta sociala specializata prin familiarizarea persoanelor cu legislaţia in vigoare;

 colaborarea cu organizaţiile neguvemamentale si alte instituţii publice in vederea facilitării accesului persoanelor vârstnice in instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare, centre de zi etc.);

 • întocmeşte si administrează baza de date cu persoanele vârstnice aflate in dificultate;
 • consiliază şi indruma persoanele vârstnice si familiile acestora in vederea completării dosarului de internare intr-un centru pentru persoane vârstnice;
 • întocmeşte fise sociomedicale necesare internării persoanelor vârstnice in centre de ingrijire si asistenta sociala;
 • vizitează periodic persoane vârstnice care locuiesc singure, fără apartinatori;
 •  dezvolta programe sociale care au ca scop prevenirea marginalizării si excluziunii sociale a vârstnicilor si creşterea calitatii vieţii persoanelor vârstnice aflate in stare de risc social, imobilizate la pat sau la domiciliu;
 •  conform Legii 17/2000, art. 7, pct. (3) asigura inmormantarea persoaneloe vârstnice fara apartinatori, obţine Extrasul de Certificat de deces, Adeverinţa de inhumare.
 1. (2) Alte atribuţii:
 • întocmeşte rapoarte de monitorizare pentru minorii aflaţi sub tutela\măsură de protecție, in vederea justificării sumelor de bani primite ca indemnizaţie de plasament;
 • solicita adeverinţe de venit de la ANAF pentru beneficiarii de prestaţii sociale, in baza declaraţiilor pe propria răspundere conform carora nu realizează venituri;
 • împreuna cu Compartimentul SSM- Situații de Urgență, organizează instructaje periodice de SSM si PSI pentru toti salariaţii SPAS;
 • întocmeşte anchete sociale, răspunsuri, informări, rapoarte, la solicitarea altor instituţii.
 • distribuirea de lapte praf pe bază de borderou;

 întocmirea echipei mobile inter-sectoriale constituită pentru conform legii, cu privire la violența în familie;

Compartiment Asistenta Sociala

 • asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
 • iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
 • identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
 • asigura consilierea si informarea comunităţii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu privire la modalitatea si criteriile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuinţei;
 • primeşte, verifica si centralizează cererile pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuinţei, actele justificative privind componenta familiei, veniturile si domiciliul acestora;
 • întocmeşte anchetele sociale in vederea acordării ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu energie electrica prin verificarea sursei de incalzire declarata;
 • administrează baza de date, existenta la nivelul compartimentului ce cuprinde beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi lemne;
 • întocmeşte raportul statistic privind beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi lemne care se transmite lunar Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Ialomiţa;
 • verifica in teren situaţiile sesizate, in vederea clarificării acestora;
 • asigura informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informarea populaţiei privind drepturile si prestaţiile sociale disponibile, conform legislaţiei in vigoare;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenta sociala, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local;
 • prelucrează, verifică şi gestionează plata beneficiilor sociale;
 • monitorizează indemnizaţiile lunare aflate în propria administrare;
 • participa la elaborarea si fundmentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenta sociala;
 • intocmeşte rapoarte/ situaţii la solicitarea conducerii;
 • colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari.
 • evaluează situaţia romilor şi identifică problemele, propune şi analizează soluţiile viabile;
 • colectează informaţii cu privire la comunităţile de romi, problemele cu care se confruntă comunitatea, mediază comunicarea pe aceste teme cu autorităţile;
 • monitorizează cazurile de discriminare a romilor şi mediază conflictele dintre membrii comunităţii şi a acestora cu alte persoane, etnii sau instituţii;
 • organizează conferinţe, seminalii şi dezbateri publice privind comunităţile de romi,împreună cu Organizația ”O dell a menza”;
 • asigură consultanţă pe probleme de administraţie locală, locuinţe, asistenţă socială, protecţia copilului, educaţie, justiţie şi ordine publică pentru etnia romă;
 • acordă asistenţă în vederea evaluării şi selecţionării proiectelor de implementare pentru etnia romă;
 • asigură colaborarea cu instituţia abilitată în vederea obţinerii documentelor de identitate şi stare civilă;
 • participa la efectuarea anchetelor sociale, care vizeaza acordarea de prestaţii sociale pentru etnia roma;\
 • participă la implementarea, în parteneriat, a proiectelor / programelor pentru comunităţile de romi;
 • intocmeşte dispoziţii de acordare sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;

 comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;

 • asigură consilierea şi informarea persoanelor aflate in dificultate, care nu au posibilitatea sa îşi asigure prin resurse si eforturi proprii un trai decent, asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 •  primire dosar de ajutor social(verificare acte depuse, solicitare acte lipsa, se vor da explicaţii privind calculul ajutorului social, cursul dosarului, modul de efectuare a zilelor de munca), informarea beneficiarilor cu privire la actele ce trebuie prezentate periodic pentru completarea dosarului;
 • efectuează anchete sociale de reevaluare in vederea completării dosarului de ajutor social, întocmeşte anchetele sociale pentru dosarele noi depuse.
 • intocmeşte in funcţie de situaţia fiecărui dosar referatul privind emiterea dispoziţiilor de acordare, suspendare,repunere in drepturi, încetare, modificare cuantum;
 • se aproba anual prin HCL, planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca, in funcţie de solicitările primite din partea instituţiilor partenere;
 • ilunar planul de lucrări si acţiuni pentru repartizarea orelor de munca cu instituţiile unde se efectuează zilele de munca in folosul comunitarii, distribuie către beneficiari bonurile de munca, se afiseaza spre luare la cunoştinţa;
 • transmite lunar către AJPIS : situaţie centralizatoare cu beneficiarii de ajutor social aflaţi in plata, -situaţia lunara privind persoanele apte de munca si activitatile realizate de acestea conform planului de acţiuni,borderou schimbare titular/modificare cuantum/suspendare/incetare drept - borderou stabilire  drepturi noi - raport statistic lemne -lista persoanelor apte de munca ,raportul statistic privin aplicarea legii;
 • eliberează adeverinţe in baza evidentei existente in dosarul de ajutor social, la solicitarea altor instituții;
 • afisează la loc vizibil tabelul cu beneficiarii ajutorului social privind repartizarea orelor de munca;
 • intocmeşte documentaţia privind acordarea ajutorului de inmormantare conform Legii nr 416/2001, privind ajutorul social, cu modificările si completările ulterioare;
 • asigura, prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale, prevenirea si combaterea situaţiilor care implica risc crescut de marginalizare si excludere socială, cu prioritate situaţiilor de urgenta; se ocupa de identificarea persoanelor marginalizate, conform legii nr 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale si stabileşte masuri pentru fiecare familie in parte care intra in aceasta categorie;
 • pentru perioada sezonului rece, intocmeste lista cu beneficiarii de ajutor social care folosesc lemne pentru incalzirea locuinţei, intocmeste referatul in vederea emiterii dispoziţiilor de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu lemne;
 • intocmeşte statul de plata pentru beneficiarii de ajutor social care se incalzesc cu lemne in perioada sezonului rece si operează datele in programul de trezorerie PRESAJ.
 • intocmeşte, in termene legale, răspunsuri cu consultarea şefului de serviciu la solicitările primite de la beneficiari, instituţii publice sau private, si alte persoane.
 • solicita la depunerea dosarului adeverinţe de venit pentru beneficiarii de tichete pentru grădiniță, Conform Protocolului incheiat in data de 16.01.2016 intre SPAS Fetești si Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa;
 • asigura consilierea si informarea comunităţii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu privire la modalitatea si criteriile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuinţei;
 • primeşte, verifica si centralizează cererile pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, actele justificative privind componenta familiei, veniturile si domiciliul acestora;
 • Întocmeşte anchetele sociale in vederea acordării ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu energie electrica prin verificarea sursei de incalzire declarata
 • administrează baza de date, existenta la nivelul compartimentului ce cuprinde beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi lemne;
 • întocmeşte raportul statistic privind beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi lemne care se transmite lunar Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Ialomiţa;
 • verifica in teren situaţiile sesizate, in vederea clarificării acestora;

 asigura pastrarea în bune condiţii în arhiva curenta a dosarelor beneficiarilor subvenţiei pentru incalzirea locuinţei.

 • primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii preşcolari precum si actele doveditoare din care rezulta indeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept;
 • intocmeşte si inainteaza lunar la AJPIS Ialomiţa borderoul privind situaţia cererilor inregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat;
 • primeşte cererile si propune AJPIS Ialomiţa, pe baza de ancheta sociala, schimbarea reprezentantului legal al copilului si plata alocaţiei de stat restanta;
 • primeşte si inregistreaza cererile si declaraţiile pe propria răspundere privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, depuse de familiile care au in intretinere copii in varsta de pana la 18 ani, insotite de acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia si le soluţionează in termen legal;
 • efectuează anchete sociale la domiciliu, sau după caz, la reşedinţa solicitantului pentru verificarea situaţiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare, in vederea acordarii/neacordarii alocaţiei pentru susţinerea familiei, in termen legal;
 • propune, pe baza de referat, Primarului acordarea/neacordarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei;
 • comunica titularului alocaţiei pentru susţinerea familiei dispoziţia primarului, in termen de 5 zile de la data emiterii;
 • reevaluează periodic sau ori de cate ori este necesar dosarele beneficiarilor, efectuând anchete sociale in vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, conform cu prevederile legale in vigoare;
 • solicita lunar adeverinţe de venit pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei, aflaţi in plata, Conform Protocolului încheiat  intre Direcţia de Asistenta Sociala Slobozia si Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa;
 • propune, pe baza de referat, primarului, modificarea cuantumului, încetarea  și respingerea dreptului prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei;
 • intocmeşte si transmite pana in data de 5 ale lunii curente pentru luna precedenta la AJPIS Ialomiţa: borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei, aprobate prin dispoziţia primarului in conformitate cu prevederile legale împreuna cu cererile si declarațiile pe propria răspundere, dispoziţiile de aprobare ale primarului si borderoul privind modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei;
 • comunica familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare/respingere, modificare, incetare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • asigura consilierea si informarea solicitanţilor asupra drepturilor si obligaţiilor acestora, privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • asigura soluţionarea in termen legal a scrisorilor, sesizărilor si petiţiilor primite direct de la cetateni sau de la autoritati ale administraţiei publice de stat centrale sau locale si alte organe.
 • primeşte si inregistreaza cererile pentru acordarea dreptului prevăzut de lege, reprezentând indemnizaţie lunara pentru creşterea copilului sau, după caz, acordarea stimulentului de inserţie;
 • primeşte si verifica documentele din care rezulta indeplinirea condiţiilor legale de acordare a dreptului prevăzut de legislaţia in vigoare;
 • cererile inregistrate si certificate de primar se transmit pe baza de borderou, in termen legal, insotite de documentele justificative, la AJPIS Ialomiţa, care le soluţionează prin decizie emisa de directorul executiv;
 • intocmirea anchetei sociale necesară la completarea dosrului în situația în care părinții nu snt căsătoriți.
 • efectueaza anchete sociale la domiciliu, sau după caz, la reşedinţa solicitantului pentru verificarea situaţiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare, in vederea acordarii/neacordarii drepturilor, in termen legal;

Compartiment Asistentă Medicală Comunitară

 • identificarea familiilor cu risc medico-sociale din cadrul comuntatii ;
 • determinarea nevoilor medico-sociale ale populaţiei cu risc;
 • culegerea datelor despre starea de sanatate a famiilor din teritoriul unde isi desfasoara activitatea;
 • stimularea de acţiuni destinate protejării sanatatii;
 • identificarea, urmărirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medico-social in colaborare cu medicul de familie si cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea in familie a condiţiilor favorabile dezvoltării nou-nascutului;
 • efectueaza vizite la domiciliului lăuzelor, recomandând masurile necesare de protecţie a sanatatii mamei si nou-nascutului;
 • colaboreaza cu serviciul social din Primărie si din alte structuri precum si cu mediatorul sanitari din comunităţile de rromi pentru prevenirea abandonului in cazul unei probleme sociale;
 • supravegherea in mod activ a stării de sanatate a sugarului si a copilului mic;
 • promovarea necesităţii de alaptare si a practicilor corecte nutriţie;
 • participarea, in echipa, la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective, pe teritoriul comunitații: vaccinuri, programe de screening populational, implementarea programelor naţionale de sanatate;
 • participarea la aplicarea masurilor de prevenire si combaterea eventualelor focare de infecţii;
 • indrumarea persoanelor care au fost contaminate pentru controlul periodic;
 • informarea medicului de familie cu privire la cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor in teren;
 • efectuarea vizitelor la domiciliul sugarilor cu risc medico-social, consilierii la domiciliu si urmărirea aplicaţii masurilor terapeutice recomandate de medic;
 • urmarirea si supravegherea in mod active a copiilor din evidenta speciala(TBC,HIV/SIDA, premature, anemici etc.);
 • identificarea persoanelor neinscrise pe listele medicilor de familie si implicarea in activitatea de inscriere a acestora; urmărirea si supravegherea activa a nou-nascutilor ale căror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din zonele in care nu exista medici de familie;
 • organizarea de activitati de consiliere si demonstraţii practice pentru diferite categorii populationale;
 • colaborare cu ONG-uri si cu alte instituţii pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor grupuri-tinta (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări mintale si de comportament), in conformitate cu strategia naţionala;
 • urmarirea identificării persoanelor de varsta fertila; desfasurarea activitatilor de informare specifice domeniilor de planificare familiala si contraceptie;
 • identificarea cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz , a persoanelor cu handicap, abolnavilor cronici din familiile vulnerabile;

 efectuarea activitatilor de educaţie pentru sanatate in vederea adoptării unui stil de viata sănătos.

 • cultivarea increderii reciproce intre autoritatile publice locale si comunitatea de rromi din care face parte;
 • facilitatea comunicării intre membrii comunităţii de rromi si personalul medico- sanitar;
 • catagrafierea gravidelor si lehuzelor, in vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale si post-partum explicând necesitatea si importanta acestora; insotirea la aceste controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie si cu celelalte cadre sanitare;
 • explicarea noţiunilor de baza si avantajele planificării familiale, in contextul sistemului cultural tradiţional al comunităţii de rromi;
 • catagrafierea populaţiei infantile a comunităţii de rromi;
 • explicarea noţiunilor de baza a asistentei medicale a copilului;
 • promovarea alimentaţiei sanatoase, in special la copii, precum si a alimentaţiei la san;
 • urmarirea înscrierii nou-nascutului pe listele medicului de familie, titulare sau suplimentare;
 • sprijinirea personalului medical in urmărirea si inregistrarea efectuării imunizărilor la populaţia infantile din comunităţile de rromi si a examenelor clinice de bilanţ la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-7 ani;
 • explicarea avantajelor includerii persoanelor in sistemul asigurărilor de sanatate, precum si procedeul prin care poate fi obtinuta calitatea de asigurat;
 • explicarea avantajelor igienei personale, a igienei locuinţei si spatiilor commune; popularizarea in comunitatea de rromi a masurilor de igiena dispuse de autoritatile competente;
 • facilitarea acordării primului ajutor, prin anunţarea cadrelor medicale/serviciul de ambulanta si însoţirea echipelor care acorda asistenta medicala de urgenta;
 • mobilizarea si insotirea membrilor comunităţii la acţiunile de sanatate publica ; campanile de vaccinare, campaniile de informare, educare si conştientizare din domeniul promovării sanatatii, acţiuni de depistare a bolilor comice etc.; explicând rolul si scopul acestora;
 • participarea la depistarea activa a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, sub indrumarea medicului de familie cu cadrele medicale din cadrul direcţiilor de sanatate publica judeţene;
 • la solicitarea cadrelor medicale, sub indrumarea stricta a acestora, explicarea rolului tratamentului medicamentos prescris, reacţiile adverse posibile ale acestuia si supravegherea administrării medicamentelor, de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoza;
 • insotirea cadrelor medico-sanitare in activitatile legate de prevenirea sau controlul situaţiilor epidemice, facilitând implementarea masurilor adecvate, explicând membrilor comunităţii rolul si scopul masurilor de urmărit;
 • informarea cadrelor medicale cu privire la problemele deosebite aparute in cadrul comunităţii: focare de boli transmisibile, parazitoze, intoxicaţii, probleme de igiena a apei etc.
 • informarea cadrelor medicale a direcţiei de sanatate publica judeţeană asupra problemelor identificate cu privire la accesul membrilor comunităţii rrome pe care o deserveşte la următoarele servicii de asistenta medicala primara:

 - Imunizări, conform programului naţional de imunizări;

 - Examinari de bilanţ al copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 7 ani;

 - Supravegherea gravidei, conform normelor metodologice ale Ministerului Sanatatii;

 - Depistarea active a cazurilor de TBC;

 - Asistenta medical de urgenta;

  - Informarea asistentului social cu privire la cazurile potenţiale de abandon ale copiilor.

 • monitorizează şi supraveghează în mod activ bolnavii ( in atribuţii se referea doar la copii) din evidenţa specială, respectiv evidenţa privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale şi de comportament, consumatori de substanţe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecţiuni medicale înscrise în registre şi evidenţe speciale;
 • efectueaza vizite la domiciliu pentru asistenţa medicală a pacientului cronic sau în stare de dependenţă şi a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;
 • organizeaza şi desfăşoară acţiuni în comun cu serviciile sociale din primărie şi personal din alte structuri de la nivel local sau judeţean, în cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;
 • identifica şi notifica autorităţilor competente a cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;

întocmeste evidenţe şi documente utilizate în exercitarea activităţii, cu respectarea normelor eticii profesionale şi păstrării confidenţialităţii în exercitarea profesiei